legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Blogg

”Dömer doktorn eller domaren doktorn?”

Brygga

I det mediala flödet de senaste åren kan man inte ha undgått att en viss kirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset har, milt sagt, kritiserats för det sätt han har transplanterat luftstrupar. Patienter har dött och många av oss är intresserade att veta om lagen säger ja eller nej till vården han utfört. Vid dessa transplantationer kan han ha agerat helt fel – eller helt rätt – utifrån lagens synpunkt. Den frågan kommer däremot aldrig att få sitt juridiska svar då åklagare beslutade att lägga ned förundersökningen i de anmälda fyra fallen. Även det beslutet kan vara helt rätt – eller helt fel. Den frågan kommer vi heller aldrig att få besvarad eftersom frågan inte går till domstolen. I åklagarens beslut, som för all del kan vara helt korrekt, så förs en hel del medicinska resonemang, vilket är naturligt i den här typen av situationer. Uppdraget för det juridiska systemet blir då att göra en juridisk bedömning av en komplicerad medicinsk fråga. Vilket svar det juridiska systemet kommer fram till är intressant för alla som är eller kan bli patienter i sjukvården och de läkare och sjukskötare/skor som vårdar oss.

Läser man besluten om att lägga ned förundersökningen, och lyssnar på intervjuer med åklagaren så uppfattar vi det som att stor vikt lagts vid om vården var förenlig med medicinsk vetenskap och beprövad medicinsk erfarenhet. Eftersom det finns motstridiga medicinska vetenskapliga uppfattningar kan man inte pröva frågan från ett juridiskt perspektiv om exempelvis oaktsamhet föreligger. Vilket är en av anledningarna till att förundersökningen läggs ned. Är det inte just den ovissheten som tingsrätten borde ha avgjort? Om frågan är komplicerad och rör vård där patienter faktiskt har dött, är det inte viktigt att frågan avgörs i domstol? Anser man i motsats till den medicinska expertis som uttalat sig under förundersökningen, är rätt forum att avgöra vad som är juridiskt sett oaktsamhet kanske åklagaren borde ha låtit målen gå till åtal i tingsrätten.

Om läkaren hade åtalats så ja, då hade komplicerade medicinska frågor uppkommit för domstolen att ta ställning till. Vilket inte är ett hinder för prövningen, domstolen kan enligt Rättegångsbalken 35:6 ordna en egen medicinsk expert som uttalar sig i saken. Parterna kan också åberopa egna medicinska experter. Efter att domstolen har lyssnat och tagit in vad alla medicinska experter har att säga är till det till syvende och sist domstolen som gör den rättsliga bedömningen av vad lagen anser, exempelvis om vad som är oaktsamt eller inte. Så borde det ha gått till enligt oss och det är i den här delen beslutet brister.

Skuldfrågan i ett mål som rör komplicerade medicinska bedömningar ska inte avgöras på förundersökningsstadiet, och läggas ner just för att bedömningen är komplicerad. Bättre vore att frågan gick till åtal och domstolen dömer om doktorn är ansvarigt eller inte. Då hade vi också fått juridisk vägledning huruvida den här typen av risktagande är acceptabelt inom vården eller leder den till straffansvar. Som sagt, åklagaren kan ha gjort helt rätt i sin bedömning att läkaren inte kan fällas. Eller så gjorde de fel. Vi får aldrig veta vilket, för att den juridiska prövningen inte har genomförts, istället har rättssystemet resignerat för sakkunniga som ligger utanför den juridiska sfären, vilket helt enkelt är obra som man skulle uttryckt saken i den norra delen av landet.

Jens-Victor, Christer och Carl-Johan

Kommentera

”Let our people go surfing”

landskap, foto av Nicolai Durban

Grundläggande i vår verksamhet är att arbetet ska vara roligt och motiverande. Motiverade och sporrade kollegor gör enligt vår erfarenhet den bästa insatsen för våra kunder. Vi värdesätter att alla våra medarbetare ska ges möjligheten att ha balans mellan arbetet och fritiden. Vi tillämpar därför flexibel arbetstid.

Det innebär att man kan ägna en eftermiddag åt sina sporter om förhållandena är bra, eller med en vän som är på besök i stan så länge arbetet håller vår höga standard och det inte får någon negativ effekt för andra. Våra medarbetare ges också möjligheten att ta åtta veckors tjänstledighet vartannat år för att resa, ägna sig åt vänner och familj eller just det som känns mest angeläget och värdefullt att spendera sin tid på där man befinner sig i livet. Även om detta har tillämpats länge på LEGIO så är konceptet inte unikt. Patagonia, tillverkare av kläder för skidåkning, klättring och surfing, har samma syn på flexibel arbetstid och hur detta motiverar medarbetarna. Som grundaren Yvon Chouinard uttryckte det:

”En seriös surfare planerar inte att surfa nästa tisdag klockan två. Man surfar när det finns vågor, och tidvattnet och vinden är rätt.”

Den insikten resulterade i en bok om deras management filosofi som just heter ”Let my people go surfing”, vilket är en av de principer som Patagonia tillämpar för att motivera sin personal där många just ägnar sin fritid åt berg och hav. Vi håller med om att detta är en klok filosofi som med framgång också kan appliceras på en advokatbyrå. Den viktigaste motivationen att prestera bästa möjliga resultat är inte alltid eller endast utsikten att som biträdande jurist eller advokat arbeta långa dagar och helger med ett delägarskap i sikte många år bort. Det finns andra sätt att motivera medarbetare och blivande delägare som vi ser det. För flera av oss är det kanske värdefullt att tillvaron också mitt i karriären ger möjligheter att leva hela livet på det sätt man finner bäst. Möjligheten att göra så skapar i sin tur mycket drivna och motiverade jurister för Dig som anlitar LEGIO. En alla-vinner-situation som vi ser det.

 

Jens-Victor, Christer och Carl-Johan

Kommentera

Vinstdelningen för 2016 går till Bufff

Foto: Cameron Stowe - Unsplash

I ett tidigare blogginlägg har delägarna Carl-Johan, Christer och Jens-Victor redogjort för den vinstdelningsfilosofi som vi på LEGIO har. För år 2016 har LEGIO beslutat att skänka 1 % av vinsten åt organisationen Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse). Bufff (som tidigare hette Bryggan) är en ideell och politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att stötta och förbättra villkoren för barn och ungdomar som har en eller flera familjemedlemmar i fängelse. Till Bufff kan barn och ungdomar maila eller ringa och prata, eller besöka någon av de åtta lokalorganisationerna som finns på olika platser i landet. Bufff:s lokalorganisationer anordnar bl.a. familjedagar, erbjuder samtalsstöd för barn och ungdomar, och har stöd- och ungdomsgrupper. De ideella krafterna på Bufff anordnar också föreläsningar och sammanställer och administrerar informationsmaterial för andra att ta del av. Om du vill läsa mer om Bufff så hittar du all tänkbar information på deras hemsida http://bufff.nu/vuxen/.

I vårt arbete möter vi ofta barn som far illa eller har det jobbigt på ett eller annat sätt. Dessa barn – alla barn – ligger oss varmt om hjärtat. Att skänka en del av vinsten till Bufff är därför ett sätt för oss att hjälpa några av dessa barn. Det kan låta som en klyscha, men barnen – alla barn – är vår framtid. Den vettigaste investeringen vi kan göra är den i våra barn!

Vi på LEGIO Advokatfirma tar tillfället i akt att önska er alla en glad påsk!

 

Kommentera

Hemförsäkring och livränta

Hav och solnedgång

På vår blogg tar vi upp aktuella frågor som uppkommer i verksamheten som kan vara av intresse.

1) Har du hemförsäkring hos Trygg-Hansa.
Har du hemförsäkring hos Trygg-Hansa är det viktigt att du kontrollerar vilka personer som står på försäkringsbrevet. Om hela familjen inte står upptagna finns det risk att försäkringen inte gäller i alla delar, t.ex. rättsskyddet. Ring Trygg-Hansa och fråga vilka som är försäkrade. Får du ett positivt besked, be dem skicka en kopia på ditt försäkringsbrev. Om negativt besked, be dem anteckna alla familjemedlemmar på försäkringsbrevet och be dem att skicka en kopia på det nya försäkringsbrevet.

2) Har du livränta p.g.a. av skada eller sjukdom.
Kontrollera att din livränta stämmer med din löneutveckling som oskadad. Detta bör göras åtminstone 3-5 år efter livräntan framställts. Kolla din lön via din tidigare arbetsgivare eller ditt fack.
Föreligger en differens på 10%, så kontakta ett juridiskt ombud för justering mm.

3) Har du fyllt 65 år och haft livränta.
Det har visat sig att många med livränta får en pension vid 65 års ålder. Det vanligaste felet är att tjänstepensionen blir fel och att de som har fortsatt livränta efter pensionering får för lågt belopp.
Be en jurist för säkerhets skull kontrollera. Legio har en särskild avdelning som handhar denna fråga.

 

Med vänlig hälsning,

Carl-Johan Vahlén

Kommentera

Lagom is more – dela 1 % av vinsten

Surf

Sedan Legio grundades för 23 år sedan har advokatbyrån gått med vinst på alla plan, och för oss som delägare av Legio är vinsten mer än enbart det ekonomiska utfallet. Målet med verksamheten är att aktivt vara en del av rättsutvecklingen och samtidigt ge oss och våra anställda möjligheten till ett bra liv för sig och de sina.  Givetvis är vad som faktiskt utgör ett bra liv individuellt. Men oavsett om den lediga tiden spenderas med att skapa en magnifik trädgård, på öppet hav i en båt fullastad med fiskeutrustning eller på en bräda bland vågor och vind så är nyckeln att hitta balansen mellan den tid man lägger på arbete och den tid man viker för de och det man gillar i livet.

Vi tre är överens om att vinsten i verksamheten är att nå samtliga dessa målsättningar. Och med den insikten är det inte ett självändamål att vi själva ska ta ut vinsten till sista kronan. För det fallet att man har lyckats finansiera livet och ledigheten genom sitt företag så kan man vika en tanke till andra. Vi kommer därför att från och med 2016 skänka 1 % av Legios vinst till vad vi anser vara ett gott ändamål. Kostnaden för Legio är marginell men potentialen att göra gott är stor om detta skulle ske i en större skala då svenska bolagsvinster 2015 bedöms uppgå till 532 miljarder kr. Vad man väljer att stödja är individuellt men vi tror på att har man framgång så är det ett utmärkt läge att tänka på någon annan.

 

Jens-Victor, Christer och Carl-Johan – delägare på Legio Advokatfirma

 

 

Kommentera

Vem i hela världen kan man lita på?

Barn - Sofia Rapp Johansson

Det här är Sofia Rapp Johansson tidigt 80-tal och hon vill tre saker! Hon vill att Du tar ställning och hon behöver ekonomiskt stöd. Sofia vill också ha en nolltolerans mot övergrepp på barn inom HVB- och familjehem. Anledningen är enkel. Sofia råkade extremt illa ut under sin uppväxt, både när hon bodde hemma och när hon omhändertogs av det allmänna. Hon började missbruka sprit och droger vid nio års ålder, och hon sålde sig själv för att få tag på knarket och spriten. Sofia var då en veteran när det kom till sexövergrepp och övergreppen fortsatte långt upp i tonåren.  Det här är något som Sofia vill göra något åt, det ska inte få upprepas.

Sofia har släppt böcker, spelat in en dokumentär och föreläser om vad hon råkade ut för i syfte att upplysa och förändra. Allt det allmänna kan göra för att motverka övergrepp inom barnomsorgen måste göras. För att uppnå det så driver Sofia och hennes syster Hanna ett skadeståndsmål mot staten där de dels vill ha rätt, dels vill skapa en medvetenhet om de systemfel som finns inom den har delen av barnomsorgen. Målen har prövats i tingsrätten och kommer den 19:e april att prövas i Svea hovrätt. I detta behöver Sofia och Hanna hjälp. De behöver hjälp med att skapa en opinion i samhället och de behöver hjälp med att finansiera domstolsprövningen. Domstolsprövningen handlar huruvida det är acceptabelt vad som hänt Sofia och Hanna eller har det allmänna ett ansvar?

Du kan lyssna på förhöret med Sofia för att själv uppleva hur godtagbart det känns att ett barn i det allmännas omsorg drabbas av det hon upplevt. Därefter finns det två alternativ. Du kan sprida hennes budskap via de sociala medier som för tillfället är Dina favoriter. Du kan bidra till hennes kostnader på bankgiro 370-7924. Alla kan göra ett av de två alternativen men skulle Du göra båda så har Du gjort mer för Sofia och Hanna än vad någon ansvarig inom Socialtjänst och kommun gjorde för dem under deras uppväxttid. Frågan Du måste ställa Dig är om den frågan Sofia och Hanna driver är väsentlig eller om det ska få hända igen. Denna fråga är högaktuell med tanke på hur marknaden för HVB- och familjehem ser ut idag. Majoriteten av alla HVB- och familjehem sköts på ett utmärkt sätt och de ansvariga gör ett bra jobb, men risken att ett barn ska råka illa ut på motsvarande sätt som Sofia och Hanna har gjort måste motverkas och förebyggas. Detta kan bara ske genom att det allmänna utkrävs ansvar när det som i Sofias och Hannas fall går exceptionellt fel. Om rättssystemet accepterar det som Sofia och Hanna har råkat ut för så finns i praktiken inget krav på att det allmänna ska motverka att övergrepp av omhändertagna barn inte upprepas. Och så får det inte vara.

 

Dom i målet – Stockholms-TR-T-4562-13-Dom-2015-06-18

 

Jens-Victor, advokat och delägare Legio Advokatfirma

 

 

Kommentera

BROTT & STRAFF – i den virtuella världen

Andelen i Sverige med tillgång till internet 2015 var 93 %. Det låter som en tillförlitlig och trovärdig uppgift. Som jag naturligtvis har fått från internet, vilket kan innebära att den är mer eller mindre sann. Men den finns där, tillgänglig för oss alla med en uppkoppling. Faktum är att internet är en integrerad del av vår del av världen, och vad man än kan tänkas söka efter är det bara ett knapptryck bort. Vilket i grunden är bra. Men, det finns saker som sprids på internet som helt klart är till skada för individen och de kan skada rejält. Fenomen som nätmobbning, hämndporr och ”Happy slapping”, där man spelar in en misshandel och sen lägger ut på nätet, förekommer i en sådan omfattning att lagstiftaren har reagerat. Och det finns tecken på att reaktionen kan bli bra, vilket framgår när man läser SOU 2016:7 – Integritet och straffskydd.

Utredningen har fått uppgiften att se över det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten. Det är en grundlig utredning som syftar till att uppdatera lagarna som rör brott mot den enskildes frihet och frid, särskilt med hänsyn till de kränkningar som kan ske, och sker, över internet. Den tekniska utvecklingen ligger något före den straffrättsliga utformningen, vilket enkelt kan illustreras med brottet ofredande. Ett ofredande på 1960-talet, då Brottsbalken infördes, kunde bestå av att man gick in i grannens trädgård och vrålade att han var en idiot och en horunge. Störande oljud eller ofredande var, och är, straffbart. Alternativt kunde man bussringa samme granne dygnet runt. Även det räknades som ofredande.

Internets tillkomst har ökat möjligheterna till ett mer raffinerande ofredande och att utföra andra brott som skadar en persons integritet och sociala liv. Och skadorna kan bli så mycket större och mer permanenta idag, jämfört med vrålet i grannens trädgård. Jag menar på inga sätt att ofredande eller andra integritetsbrott var bagatellartade för 50 år sedan, men deras förekomst och negativa effekter har ökat exponentiellt, och de begås sannolikt också i en större omfattning idag. Utredningen lägger fram förslag, som om de omvandlas till lag, pekar på intressanta sätt att komma tillrätta med situationen.

Det finns en mängd tänkvärda överväganden, men kortfattat föreslås följande. Lagtexten i bestämmelserna om olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning anpassas så att språkbruket också omfattar sådana brott som sker på internet. En ny straffbestämmelse om olaga integritetsintrång föreslås. Spridandet av sexfilmer, information om hälsotillstånd och andra intimt personliga uppgifter har då ett skydd mot att spriddas. Allt detta är positivt. En brottskadeersättning föreslås också, begränsat till vissa typer av ärekränkningsbrott. Och det skulle kunna ge en faktisk och konkret påverkan, på hur vi beter oss på internet. Sannolikt till det bättre. Utredningen har fastslagit under vilka begränsade förutsättningar som sådan ersättning ska utges men verktyget i sig kan vara effektivt.

Det finns ett problem med att vissa vräker ur sig saker genom tangentbordet som de aldrig hade sagt framför människor. Jag tvivlar på att en åhörare vid en presskonferens skulle uttrycka ilska mot en journalist på så sätt att personen uppmanar församlingen att våldta henne. Kanske en risk att betala en brottsskadeersättning om 7 000 kr till den som smädas kan motverka att så sker över internet? Nu har utredningen föreslagit att brottskadeersättning ska vara begränsat till grovt förtal (exempel sprida sexfilmer på internet mot någons vilja), men verktyget de introducerar är intressant och det skulle faktiskt påverka människors beteende i någon mening. Den typen av krav förs ofta fram i samband med åtal som åklagare väcker, och det är inte alltid som åtal väcks vid dessa brott. Där skulle lagstiftaren kunna hjälpa de drabbade att driva talan civilrättsligt.

Ett krav på förövaren skulle idag förmodligen behandlas som ett småmål, vilket innebär att vardera parten står sina rättegångskostnader oavsett utgången i målet. Skulle lagen ge ett undantag, att civilmål om brottsskadeersättning för dessa typer av integritetskränkningar inte skulle definieras som småmål så skulle tappande parten få stå rättegångskostnaderna. Det innebär att någon som bokstavligen spyr ut hat över någon via internet, på ett sätt som strider mot de lagar utredningen föreslår, skulle få betala dels en brottskadeersättning, dels rättegångskostnader. Det skulle sannolikt ha en dämpande verkan på den argaste sortens nättroll. Vi får se vad lagstiftaren gör av detta uppslag, blir spännande att följa.

http://www.regeringen.se/contentassets/207048837827439b9d1dce919d0dd6f9/integritet-och-straffskydd-sou-20167

Trevlig helg från oss på LEGIO!

Advokat & delägare Jens Victor Palm

Kommentera

2016 – ett historisk år för (med)mänskligheten!

Sverige befinner sig i en historiskt exceptionell situation med den inströmning av flyktingar som sker från oroshärdar runt om i världen. Åsikterna i frågan är många, från uppfattningen att invandringen kommer att rasera Sveriges välfärd, till övertygelsen om att ekonomin är stark och att inflyttningen kan omvandlas till en resurs för landet på så sätt som tidigare har skett i historien. Oavsett vad man tycker så har frågan mobiliserat hela folket, och i princip alla man känner har tagit ställning. Det är en viktig fråga som engagerar, men viktigast är det att agera som individ.

En andel av de som söker sig till Sverige är barn utan föräldrar, barn som har flytt ett liv utan möjligheter till hoppet om en bättre framtid. Det är en desperat chansning, som ska ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas, vilket alla vinner på. De bästa förutsättningarna får de här barnen genom en snabb och tydlig väg in i det svenska samhället. I princip samtliga av barnen kommer från länder där erfarenheten av myndigheter är milt sagt usel. Så är det inte i Sverige. För att de här barnen ska komma upp på banan så erbjuder kommuner en god man. En god man, som även kan vara en kvinna för den delen, är en kontaktperson mellan myndigheter och det nyanlända barnet. Ett viktigt uppdrag med andra ord. Som jurist så är man väl skickad att hjälpa till i den här frågan, vilket vi avser att göra.

Legio kommer att låta anställda ta uppdrag som god man vilket de effektivt utför på arbetstid. För arbetet som god man/god kvinna så får man en månadslön från Överförmyndarnämnden. Uppdraget är personligt men då det utförs på arbetstid uppmuntras att nettoersättningen skänks till UNHCR. På så vis kan vi på mikronivå hjälpa till med situationen i Sverige, och även ge ett bidrag till situationen för de som är på plats och utsatta i krisernas epicentrum. För att sätta fungerande rutiner har en delägare ansökt om god manförordnande, men vi avser att ta ytterligare ett par uppdrag under de här förutsättningarna när vi väl har satt rutinerna. Något som vi även uppmuntrar andra advokatbyråer att göra, då vi som yrkesgrupp sitter på goda kunskaper som kan hjälpa de nyanlända barnen. Viktigast i den här rollen är dock vad vi kan göra för det enskilda barnet. Att skapa ett förtroende för myndigheter och ett bra samarbete med det allmänna, att lära ut de krav och förväntningar som myndigheter och samhället har i stort på den enskilde – men framförallt att öppna upp de många möjligheter som detta exceptionella land erbjuder.

Fortsättning följer…

Av Jens-Victor Palm

Advokat & delägare på LEGIO

Kommentera

GOD FORTSÄTTNING!

Efter en välförtjänt ledighet är verksamheten åter i full gång.

Trupperna är samlade – redo för nya utmaningar och erövringar.  

Vi på LEGIO tackar för året som gått och önskar alla nya och gamla klienter en riktigt god fortsättning. 

Välkommen till LEGIO anno 2016! 

VD Carl Johan Vahlen med personal

Kommentera

RELEASEPARTY för LEGIOS vänner 151127

Kommentera