legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Blogg

Lagom is more – dela 1 % av vinsten

Surf

Sedan Legio grundades för 23 år sedan har advokatbyrån gått med vinst på alla plan, och för oss som delägare av Legio är vinsten mer än enbart det ekonomiska utfallet. Målet med verksamheten är att aktivt vara en del av rättsutvecklingen och samtidigt ge oss och våra anställda möjligheten till ett bra liv för sig och de sina.  Givetvis är vad som faktiskt utgör ett bra liv individuellt. Men oavsett om den lediga tiden spenderas med att skapa en magnifik trädgård, på öppet hav i en båt fullastad med fiskeutrustning eller på en bräda bland vågor och vind så är nyckeln att hitta balansen mellan den tid man lägger på arbete och den tid man viker för de och det man gillar i livet.

Vi tre är överens om att vinsten i verksamheten är att nå samtliga dessa målsättningar. Och med den insikten är det inte ett självändamål att vi själva ska ta ut vinsten till sista kronan. För det fallet att man har lyckats finansiera livet och ledigheten genom sitt företag så kan man vika en tanke till andra. Vi kommer därför att från och med 2016 skänka 1 % av Legios vinst till vad vi anser vara ett gott ändamål. Kostnaden för Legio är marginell men potentialen att göra gott är stor om detta skulle ske i en större skala då svenska bolagsvinster 2015 bedöms uppgå till 532 miljarder kr. Vad man väljer att stödja är individuellt men vi tror på att har man framgång så är det ett utmärkt läge att tänka på någon annan.

 

Jens-Victor, Christer och Carl-Johan – delägare på Legio Advokatfirma

 

 

Kommentera

Vem i hela världen kan man lita på?

Barn - Sofia Rapp Johansson

Det här är Sofia Rapp Johansson tidigt 80-tal och hon vill tre saker! Hon vill att Du tar ställning och hon behöver ekonomiskt stöd. Sofia vill också ha en nolltolerans mot övergrepp på barn inom HVB- och familjehem. Anledningen är enkel. Sofia råkade extremt illa ut under sin uppväxt, både när hon bodde hemma och när hon omhändertogs av det allmänna. Hon började missbruka sprit och droger vid nio års ålder, och hon sålde sig själv för att få tag på knarket och spriten. Sofia var då en veteran när det kom till sexövergrepp och övergreppen fortsatte långt upp i tonåren.  Det här är något som Sofia vill göra något åt, det ska inte få upprepas.

Sofia har släppt böcker, spelat in en dokumentär och föreläser om vad hon råkade ut för i syfte att upplysa och förändra. Allt det allmänna kan göra för att motverka övergrepp inom barnomsorgen måste göras. För att uppnå det så driver Sofia och hennes syster Hanna ett skadeståndsmål mot staten där de dels vill ha rätt, dels vill skapa en medvetenhet om de systemfel som finns inom den har delen av barnomsorgen. Målen har prövats i tingsrätten och kommer den 19:e april att prövas i Svea hovrätt. I detta behöver Sofia och Hanna hjälp. De behöver hjälp med att skapa en opinion i samhället och de behöver hjälp med att finansiera domstolsprövningen. Domstolsprövningen handlar huruvida det är acceptabelt vad som hänt Sofia och Hanna eller har det allmänna ett ansvar?

Du kan lyssna på förhöret med Sofia för att själv uppleva hur godtagbart det känns att ett barn i det allmännas omsorg drabbas av det hon upplevt. Därefter finns det två alternativ. Du kan sprida hennes budskap via de sociala medier som för tillfället är Dina favoriter. Du kan bidra till hennes kostnader på bankgiro 370-7924. Alla kan göra ett av de två alternativen men skulle Du göra båda så har Du gjort mer för Sofia och Hanna än vad någon ansvarig inom Socialtjänst och kommun gjorde för dem under deras uppväxttid. Frågan Du måste ställa Dig är om den frågan Sofia och Hanna driver är väsentlig eller om det ska få hända igen. Denna fråga är högaktuell med tanke på hur marknaden för HVB- och familjehem ser ut idag. Majoriteten av alla HVB- och familjehem sköts på ett utmärkt sätt och de ansvariga gör ett bra jobb, men risken att ett barn ska råka illa ut på motsvarande sätt som Sofia och Hanna har gjort måste motverkas och förebyggas. Detta kan bara ske genom att det allmänna utkrävs ansvar när det som i Sofias och Hannas fall går exceptionellt fel. Om rättssystemet accepterar det som Sofia och Hanna har råkat ut för så finns i praktiken inget krav på att det allmänna ska motverka att övergrepp av omhändertagna barn inte upprepas. Och så får det inte vara.

 

Dom i målet – Stockholms-TR-T-4562-13-Dom-2015-06-18

 

Jens-Victor, advokat och delägare Legio Advokatfirma

 

 

Kommentera

BROTT & STRAFF – i den virtuella världen

Andelen i Sverige med tillgång till internet 2015 var 93 %. Det låter som en tillförlitlig och trovärdig uppgift. Som jag naturligtvis har fått från internet, vilket kan innebära att den är mer eller mindre sann. Men den finns där, tillgänglig för oss alla med en uppkoppling. Faktum är att internet är en integrerad del av vår del av världen, och vad man än kan tänkas söka efter är det bara ett knapptryck bort. Vilket i grunden är bra. Men, det finns saker som sprids på internet som helt klart är till skada för individen och de kan skada rejält. Fenomen som nätmobbning, hämndporr och ”Happy slapping”, där man spelar in en misshandel och sen lägger ut på nätet, förekommer i en sådan omfattning att lagstiftaren har reagerat. Och det finns tecken på att reaktionen kan bli bra, vilket framgår när man läser SOU 2016:7 – Integritet och straffskydd.

Utredningen har fått uppgiften att se över det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten. Det är en grundlig utredning som syftar till att uppdatera lagarna som rör brott mot den enskildes frihet och frid, särskilt med hänsyn till de kränkningar som kan ske, och sker, över internet. Den tekniska utvecklingen ligger något före den straffrättsliga utformningen, vilket enkelt kan illustreras med brottet ofredande. Ett ofredande på 1960-talet, då Brottsbalken infördes, kunde bestå av att man gick in i grannens trädgård och vrålade att han var en idiot och en horunge. Störande oljud eller ofredande var, och är, straffbart. Alternativt kunde man bussringa samme granne dygnet runt. Även det räknades som ofredande.

Internets tillkomst har ökat möjligheterna till ett mer raffinerande ofredande och att utföra andra brott som skadar en persons integritet och sociala liv. Och skadorna kan bli så mycket större och mer permanenta idag, jämfört med vrålet i grannens trädgård. Jag menar på inga sätt att ofredande eller andra integritetsbrott var bagatellartade för 50 år sedan, men deras förekomst och negativa effekter har ökat exponentiellt, och de begås sannolikt också i en större omfattning idag. Utredningen lägger fram förslag, som om de omvandlas till lag, pekar på intressanta sätt att komma tillrätta med situationen.

Det finns en mängd tänkvärda överväganden, men kortfattat föreslås följande. Lagtexten i bestämmelserna om olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning anpassas så att språkbruket också omfattar sådana brott som sker på internet. En ny straffbestämmelse om olaga integritetsintrång föreslås. Spridandet av sexfilmer, information om hälsotillstånd och andra intimt personliga uppgifter har då ett skydd mot att spriddas. Allt detta är positivt. En brottskadeersättning föreslås också, begränsat till vissa typer av ärekränkningsbrott. Och det skulle kunna ge en faktisk och konkret påverkan, på hur vi beter oss på internet. Sannolikt till det bättre. Utredningen har fastslagit under vilka begränsade förutsättningar som sådan ersättning ska utges men verktyget i sig kan vara effektivt.

Det finns ett problem med att vissa vräker ur sig saker genom tangentbordet som de aldrig hade sagt framför människor. Jag tvivlar på att en åhörare vid en presskonferens skulle uttrycka ilska mot en journalist på så sätt att personen uppmanar församlingen att våldta henne. Kanske en risk att betala en brottsskadeersättning om 7 000 kr till den som smädas kan motverka att så sker över internet? Nu har utredningen föreslagit att brottskadeersättning ska vara begränsat till grovt förtal (exempel sprida sexfilmer på internet mot någons vilja), men verktyget de introducerar är intressant och det skulle faktiskt påverka människors beteende i någon mening. Den typen av krav förs ofta fram i samband med åtal som åklagare väcker, och det är inte alltid som åtal väcks vid dessa brott. Där skulle lagstiftaren kunna hjälpa de drabbade att driva talan civilrättsligt.

Ett krav på förövaren skulle idag förmodligen behandlas som ett småmål, vilket innebär att vardera parten står sina rättegångskostnader oavsett utgången i målet. Skulle lagen ge ett undantag, att civilmål om brottsskadeersättning för dessa typer av integritetskränkningar inte skulle definieras som småmål så skulle tappande parten få stå rättegångskostnaderna. Det innebär att någon som bokstavligen spyr ut hat över någon via internet, på ett sätt som strider mot de lagar utredningen föreslår, skulle få betala dels en brottskadeersättning, dels rättegångskostnader. Det skulle sannolikt ha en dämpande verkan på den argaste sortens nättroll. Vi får se vad lagstiftaren gör av detta uppslag, blir spännande att följa.

http://www.regeringen.se/contentassets/207048837827439b9d1dce919d0dd6f9/integritet-och-straffskydd-sou-20167

Trevlig helg från oss på LEGIO!

Advokat & delägare Jens Victor Palm

Kommentera

2016 – ett historisk år för (med)mänskligheten!

Sverige befinner sig i en historiskt exceptionell situation med den inströmning av flyktingar som sker från oroshärdar runt om i världen. Åsikterna i frågan är många, från uppfattningen att invandringen kommer att rasera Sveriges välfärd, till övertygelsen om att ekonomin är stark och att inflyttningen kan omvandlas till en resurs för landet på så sätt som tidigare har skett i historien. Oavsett vad man tycker så har frågan mobiliserat hela folket, och i princip alla man känner har tagit ställning. Det är en viktig fråga som engagerar, men viktigast är det att agera som individ.

En andel av de som söker sig till Sverige är barn utan föräldrar, barn som har flytt ett liv utan möjligheter till hoppet om en bättre framtid. Det är en desperat chansning, som ska ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas, vilket alla vinner på. De bästa förutsättningarna får de här barnen genom en snabb och tydlig väg in i det svenska samhället. I princip samtliga av barnen kommer från länder där erfarenheten av myndigheter är milt sagt usel. Så är det inte i Sverige. För att de här barnen ska komma upp på banan så erbjuder kommuner en god man. En god man, som även kan vara en kvinna för den delen, är en kontaktperson mellan myndigheter och det nyanlända barnet. Ett viktigt uppdrag med andra ord. Som jurist så är man väl skickad att hjälpa till i den här frågan, vilket vi avser att göra.

Legio kommer att låta anställda ta uppdrag som god man vilket de effektivt utför på arbetstid. För arbetet som god man/god kvinna så får man en månadslön från Överförmyndarnämnden. Uppdraget är personligt men då det utförs på arbetstid uppmuntras att nettoersättningen skänks till UNHCR. På så vis kan vi på mikronivå hjälpa till med situationen i Sverige, och även ge ett bidrag till situationen för de som är på plats och utsatta i krisernas epicentrum. För att sätta fungerande rutiner har en delägare ansökt om god manförordnande, men vi avser att ta ytterligare ett par uppdrag under de här förutsättningarna när vi väl har satt rutinerna. Något som vi även uppmuntrar andra advokatbyråer att göra, då vi som yrkesgrupp sitter på goda kunskaper som kan hjälpa de nyanlända barnen. Viktigast i den här rollen är dock vad vi kan göra för det enskilda barnet. Att skapa ett förtroende för myndigheter och ett bra samarbete med det allmänna, att lära ut de krav och förväntningar som myndigheter och samhället har i stort på den enskilde – men framförallt att öppna upp de många möjligheter som detta exceptionella land erbjuder.

Fortsättning följer…

Av Jens-Victor Palm

Advokat & delägare på LEGIO

Kommentera

GOD FORTSÄTTNING!

Efter en välförtjänt ledighet är verksamheten åter i full gång.

Trupperna är samlade – redo för nya utmaningar och erövringar.  

Vi på LEGIO tackar för året som gått och önskar alla nya och gamla klienter en riktigt god fortsättning. 

Välkommen till LEGIO anno 2016! 

VD Carl Johan Vahlen med personal

Kommentera

RELEASEPARTY för LEGIOS vänner 151127

Kommentera

Har Du koll på Dina försäkringar?

 

Denna vecka tar vi upp frågan om försäkringar, vilka som är bra och vilka som är mindre bra att ha.

Försäkringars uppgift är att mot en summa pengar (premie) skydda dig mot någon form av ovanlig händelse.  Premien är förhållandevis billig men ger trygghet. Försäkringsbolagens affärsidé är att få betalt i förskott och sedan senare eventuellt betala ut ersättning vid försäkringsfall (vilket ibland tyvärr sker efter en långsam skadereglering) och få vinst och ränta på kapitalet.

Den första försäkring alla skall ha är en hemförsäkring. Prissättningen mellan bolagen är lika och villkoren och kvaliteten likvärdig. Man skall dock ha rätt försäkring, en finns för villa en för bostadsrätt en för hyresrätt. Kolla att ni har rätt.

Nästa försäkring som alla bör ha är en olycksfallsförsäkring. Denna kan tecknas privat eller via facket (sk kalla gruppliv). Fackens gruppliv är ofta bra och billiga. När det gäller denna sorts försäkring är det det mycket stor skillnad mellan olika bolags försäkringar, priset är ingen säker indikation på vad man får. En billig försäkring kan vara bra och en dyr kan vara dålig.

Försäkringar som är mindre bra är privata pensionsförsäkringar (bör avslutas), klockförsäkringar, glasögonförsäkringar, mobilförsäkringar och reseförsäkringar. Dessa försäkringar ingår som regel i din hemförsäkring eller kan kompletteras till bra pris till denna.

Om man vill känna sig trygg bör man kolla familjens försäkringar i vart fall var 5 år, tillsammans med en jurist.

Med vänlig hälsning

VD Carl-Johan Vahlén

Kommentera

Legiobloggen

VÄKOMMEN TILL LEGIOBLOGGEN!

Denna blogg kommer att handla om livet på en mellanstor advokatbyrå i Stockholm samt juridik i alla dess former. Inläggen skrivs av vi som arbetar på LEGIO, varför de per definition är högst subjektiva.

Vi kommer bl. a. diskutera medias täckning av aktuella ärenden såväl som allmänna juridiska frågeställningar. LEGIOBLOGGEN är med andra ord ett forum för diskussion och meningsutbyte inom området juridik INTE ett forum för juridisk rådgivning av något slag.

Frågor, kommentarer och inlägg som av LEGIO bedöms olämpliga kommer uteslutas.

Har Du behov av professionell juridisk expertis är Du välkommen att kontakta LEGIO advokatfirma kl 9-17 alla vardagar!

Tfn: 08-678 6050 ♦ Epost info(at)legio.se ♦ Mer information hittar Du på vår hemsida www.legio.se.

Med vänlig hälsning,

VD Carl Johan Vahlen

OBS. NÄSTA INLÄGG 19 november 2015 ”Har Du koll på Dina försäkringar?

 

 

Kommentera