legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Advokat vid vårdnadstvist

Vårdnad, barns boende och umgänge

I samband med en separation där det finns gemensamma barn ställs föräldrar inför många frågor. Ska vårdnaden vara gemensam (i vardagstal delad vårdnad) eller ska en av föräldrarna ha ensam vårdnad (i vardagstal enskild vårdnad)? Ska barnen bo växelvist eller bara hos en av föräldrarna? Hur mycket umgänge ska barnet ha med andra föräldern? En vårdnadstvist uppstår när föräldrarna inte kan komma överens om detta.

Vad innebär vårdnad, barns boende och umgänge?

Det är inte helt ovanligt att begreppen vårdnad, boende och umgänge blandas ihop. Vårdnad handlar om den juridiska bestämmanderätten för barnet. Detta är frågor relaterade till t.ex. skola, förskola, sjukvård och pass. Gemensam vårdnad (delad vårdnad) innebär att föräldrarna tillsammans ska fatta sådana beslut som rör barnet. Ensam vårdnad (enskild vårdnad) innebär att den ena föräldern ensamt får fatta sådana beslut.

Ett barn kan huvudsakligen bo hos den ena föräldern, eller bo växelvist. Växelvist boende innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Om barnet bor huvudsakligen hos den ena föräldern, har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern.

Hur går en vårdnadsprocess till?

Innan en process inleds i domstol är det bra om ni föräldrar själva försöker att nå en lösning. Detta kan göras kostnadsfritt genom samarbetssamtal hos familjerätten i er kommun. Ni kan få hjälp att upprätta ett avtal som reglerar hur vårdnaden, boendet och umgänget ska se ut. Om ni inte kommer överens, kan det vara en bra idé att anlita ett ombud som biträder dig under en domstolsprocess.

En domstolsprocess inleds med att en ansökan om stämning inges till tingsrätten. Därefter kallar tingsrätten till ett första sammanträde, en muntlig förberedelse. Tingsrätten går bl.a. igenom vad som är tvistigt och hur tidsplanen för målet ska läggas upp. Tingsrätten har en skyldighet att försöka finna en samförståndslösning. Detta kan göras genom att ordföranden har enskilda samtal med föräldrarna, att föräldrarna enas om att gå på samarbetssamtal eller att en medlare utses.

Domstolen kan också pröva eventuella interimistiska yrkanden. Ett sådant beslut gäller endast tillfälligt och fram till och med att målet avslutas med en huvudförhandling.

Under den muntliga förberedelsen fattas beslut om familjerätten ska göra en vårdnadsutredning. Utredningen ska redovisas till tingsrätten inom fyra månader. Under utredningstiden för familjerätten samtal med föräldrarna och barnen. Det görs även hembesök och övrig information kan inhämtas från referenspersoner. I slutet på utredningen lämnar familjerätten ett förslag till domstolen om hur de ska döma. Domstolen är inte bundna av förslaget men det brukar väga relativt tungt.

För det fall att parterna under processen ej lyckats nå en samförståndslösning sätts målet ut till huvudförhandling. Under huvudförhandlingen går man igenom all bevisning. Bevisningen kan vara skriftlig i form av läkarjournaler, familjerättens utredning, övrigt underlag från socialtjänsten, SMS-konversationer m.m. Bevisningen kan även vara muntlig i form av förhör med föräldrarna och andra vittnen. Ett par veckor efter huvudförhandlingen meddelar tingsrätten dom. Är man inte nöjd med domen kan den överklagas till hovrätten. För att hovrätten ska pröva målet behövs prövningstillstånd.

Vad kostar en vårdnadstvist?

I de flesta fall kan du söka rättsskydd vid vårdnadstvister. Rättsskyddet täcker upp till 80 % av kostnaderna för ditt ombud. Om du saknar hemförsäkring kan du söka om rättshjälp. Kostnaderna täcks då av staten och du betalar själv en avgift, storleken är beroende på dina ekonomiska förhållanden. Den totala kostnaden styrs av hur komplicerat ärendet är.

Vill Du ha hjälp med en vårdnadstvist?

Byråns medarbetare Johan Olsson är specialiserade på familjerättsliga mål och vårdnadstvist.

Kontakta oss så bokar vi in ett möte med dig där du ges tillfälle att förklara varför du och den andra föräldern har svårt att komma överens och vad du vill uppnå.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →