legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Entreprenad

Entreprenadjuridiken är ett av de mer komplicerade rättsområdena och omfattar ofta stora värden. Ofta är flera olika parter inblandade förutom beställare och entreprenör, såsom underentreprenör, projektör, byggledning. Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK har utarbetat branschgemensamma bestämmelser för olika entreprenadformer som syftar till att ge en rimlig balans mellan parternas rättigheter och skyldigheter. Dessa bestämmelser dominerar marknaden. Allmänna kontraktsrättsliga lagar och principer kan fylla ut luckor, vilket ökar komplexiteten ytterligare. Några av BKK:s allmänna bestämmelser som kan nämnas är följande.

  • AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader gäller utförandeentreprenad.

En utförandeentreprenad karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tar fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna. Ersättningsformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning. Om entreprenören anlitar underentreprenörer kallas han eller hon normalt generalentreprenör. Beställaren är då ansvarig för konstruktionen, och entreprenören enbart för att utförandet blir i linje med av beställaren tillhandahållna handlingar.

  • ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings och installationsarbeten gäller

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat ifrån sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. Entreprenadformen kallas ibland p.g.a. detta för funktionsentreprenad.

  • AB-U 07/ABU-T 07 – Allmänna bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader/totalentreprenader.
  • ABS 09 – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenad.

Typiska ämnen för tvist är bland annat följande. Kontraktshandlingar, kontraktssumma, kontraktstid, fel, betalningsplan, tidplan, mät- och ersättningsregler, forcering, ÄTA-arbeten, beställning, à-prislista, mängdförteckning, innehållna medel, behörighet och befogenhet etc. etc.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →