legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Fordran

En fordran kan enkelt beskrivas som en förpliktelse en fysisk eller juridisk person har gentemot en annan sådan person. Fordringsägaren, dvs. den som har en fordran mot någon annan kallas borgenär, emedan den som är skyldig att betala benämns gäldenär. Fordran kan ha sin grund i ett avtal eller ett skadestånd och bestå av både pengar eller en sak. Tvist kan uppstå om både fordrans giltighet, bland annat frågor om preskription, vilket innefattar frågor om fordringsägaren förlorat sin rätt att kräva ersättning enligt fordran, samt om fordrans belopp, exempelvis vilket pris parterna kommit överens om.

Vid fordringsrättsliga tvister kan flera juridiska frågor uppstå och flera lagar aktualiseras. Ibland kommer parterna överens på frivillig väg och ibland krävs det att borgenären ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller ansöker om stämning i tingsrätt. Beroende på tvistens belopp kan målet i domstolen handläggas antingen som ett förenklat – eller ordinärt tvistemål, vilket bland annat har avgörande betydelse för parternas rättegångskostnadsyrkanden.

LEGIO bistår såväl privatpersoner som företag i fordringsrättsliga tvister. Om du har frågor om din fordran eller den skuld du fått krav om är du varmt välkommen att kontakta oss för vidare information kring juridiken i just ditt fall.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →