legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Asyl

På LEGIO arbetar jurister som har stor erfarenhet av att hjälpa människor som söker asyl. Du som söker asyl och är i behov av offentligt biträde kan önska det biträde du vill ha. Det offentliga biträdet bekostas av staten. Vi åtar oss även uppdrag som privata ombud i asylprocessen och vi hjälper även personer som har blivit tagna i förvar.

Du som behöver skydd i Sverige kan få uppehållstillstånd av olika skäl. De vanligaste skälen att beviljas uppehållstillstånd är om du anses vara flykting eller alternativt skyddsbehövande. Du kan i vissa fall även få uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter.

För att få uppehållstillstånd som flykting krävs att du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av

 • ras
 • nationalitet
 • religiös eller politisk uppfattning
 • kön
 • sexuell läggning eller
 • tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Den som har flyktingsstatusförklaring får normalt uppehållstillstånd i tre år.

Om du inte bedöms vara flykting kan du ges uppehållstillstånd på grund av att du är alternativt skyddsbehövande. Det är den som:

 • Löper risk att straffas med döden
 • löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller
  som civilperson
 • löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Den som är alternativt skyddsbehövande får normalt uppehållstillstånd i 13 månader.

Vad kostar det?
Ett offentligt biträde i mål om asyl bekostas av staten.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →