legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

LVU

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, i vardagstal LVU, är en lagstiftning som innebär att socialnämnden får mandat att omhänderta barn som av någon anledning riskerar att fara illa. Ett barn kan bli omhändertaget på två olika grunder – dels på grund av den unges eget destruktiva beteende, dels på grund av den miljö som den unge vistas i. I första hand ska frivilliga insatser erbjudas men om behövlig vård inte kan ges på frivillig väg kan socialnämnden bli tvungen att besluta om ett tvångsomhändertagande av den unge.

Vid ett tvångsomhändertagande sker vård vanligtvis på ett familjehem (fosterfamilj) alternativt ett behandlingshem för det fall den unge behöver t.ex. missbruksvård.

När ett barn blir omhändertaget enligt LVU är det viktigt att få rätt hjälp av ett offentligt biträde, som för din talan och tillvaratar din rätt. Föräldrar har rätt att få ett offentligt biträde och barn har rätt att få en ställföreträdare. Vi på LEGIO har lång erfarenhet av LVU och hjälper dig gärna! Vi åtar oss uppdrag att företräda både föräldrar och den unge LVU-processen.

Hur går en LVU-process till?
En LVU-process kan initieras på olika sätt. Föräldrar kan t.ex. vända sig till socialnämnden för att få hjälp med sitt barn eller så kan socialnämnden besluta om omedelbara omhändertaganden för de fall de anser att barnet far illa i sin nuvarande situation.

I mål där omedelbara omhändertaganden blir aktuellt beslutar socialnämnden om ett sådant omhändertagande. Barnet förs då omedelbart till ett jourhem. Socialnämnden ska senast inom en vecka från det omedelbara omhändertagandet skicka en ansökan till Förvaltningsrätten om att denne ska besluta om vård av LVU. Förvaltningsrätten fattar sedan beslut efter det att det har hållits en muntlig förhandling där samtliga berörda parter får möjlighet att komma till tals.

Vad kostar det?
Ett offentligt biträde enligt mål om LVU bekostas av staten.

 

Kontakta oss så bokar vi in ett möte med dig där du ges tillfälle att förklara din situation.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →