legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Trafikskada

Om Du skadats i en trafikolycka ska Du vända Dig till Ditt (eget) försäkringsbolag, oavsett vem som varit vållande till olyckan. Försäkringsbolagen (Ditt och övriga inblandade trafikanters) reglerar sedan internt mellan sig.

 

Hur går det till?

Du måste anmäla skadan inom tre år, men ju snabbare efter krocken (eller olyckan) desto bättre.

Generellt gäller att den skadelidande måste göra sambandet mellan olyckan och de besvär hen har ”övervägande sannolikt”, domstolarna tillämpar det högre kravet ”klart mer sannolikt”. Försäkringsbolagen kan inte ersätta alla olyckor eller skador som sker (då skulle premien behöva vara femdubbel) och nekar därför ersättning när de inte är övertygade om att skadan beror på olyckan. Försäkringsbolagen kan också göra en annan bedömning av invaliditetsgraden än den skadade själv. Det kan vara svårt för någon som är sjuk, eller för vem som helst som inte är insatt i lagar och regelverk, att själv ta tillvara sina rättigheter gentemot försäkringsbolaget, varför det kan vara bra att ha en advokat som ombud.

Skaderegleringen kan, vid komplicerade skador, ibland pågå i många år. Försäkringsbolaget gör sin bedömning självständigt utifrån de uppgifter de får av den skadelidande och de regelverk som de främst har att förhålla sig till är bland annat; Skadeståndslagen, Trafikskadelagen, Trafikskadenämndens cirkulär samt Finansinspektionens regler. Om bolaget bedömer att det saknas samband brukar dock skaderegleringen avslutas relativt snabbt. Kan Du inte komma överens med försäkringsbolaget om vilken ersättning som ska betalas på grund av skadan har Du, i regel, rätt att få Ditt ärende prövat i Trafikskadenämnden. Om Du är osäker på hur Du ska bevisa för försäkringsbolaget vilken skada Du har eller inte vet vilka ersättningar Du eventuellt har rätt till, kan Du kontakta oss.

Trafikförsäkringar betalar endast ut vissa typer av ersättningar;

Sveda och värk

Sveda och värk utgår för den så kallade ”akuttiden”, det vill säga den tid efter olyckan som Du t.ex. har varit blåslagen eller så länge skadan inte riktigt har börjat läka. Du kan få ersättning med 2 400 kr per månad och för max 24 månader. Maximal akuttid kan Du få till exempel om Du har flertalet frakturer, har vårdats mycket länge på sjukhus eller om Du behövt opereras flera gånger efter olyckan. Vid en ”vanlig” nackskada brukar akuttiden oftast vara mellan 2 veckor och 3 månader. Vi kan hämta in dina journaler och göra en bedömning av en rimlig akutperiod och framställa kravet till försäkringsbolaget för din räkning.

Ersättningen för sveda och värk är skattefri.

Lyte och men

Ersättning för medicinsk invaliditet, detta är den grad av kroppslig eller mental funktionsnedsättning som har blivit permanent, alltså vilka besvär Du fått av olyckan som har blivit kroniska. Det är försäkringsbolaget som beslutar om invaliditeten, men själva bedömningen görs av särskilda rådgivande läkare som försäkringsbolagen anlitar för att gå igenom all den tillgängliga medicinska dokumentationen (journaler, intyg m.m.) och göra en invaliditetsuppskattning utifrån särskilda kriterier. Dessa läkare träffar aldrig den skadelidande utan gör bedömningen helt utifrån vad andra läkare skrivit vid läkarbesök, vad som framkommit vid undersökningar och så vidare. De bedömningar som försäkringsbolagets rådgivande läkare gör kan skilja sig markant från vad dina egna läkare anser, vilket kan leda till stor oenighet mellan Dig och Ditt försäkringsbolag. Ifall Ni är oeniga kan hjälpa Dig med råd och argumentation för att försöka få fastställt en invaliditet.

Lider Du av en whiplashskada kan Du maximalt få 18 procents invaliditet för Dina smärtor och rörelseinskränkningar. Har Du därutöver kognitiva (mentala) nedsättningar, det vill säga problem med minne, koncentration och så vidare, kan invaliditetsgraden uppgå till ca 25 procent.

Är Du multiskadad (frakturer, nervskador), eller har Du fått en hjärnskada i olyckan, kan invaliditetsgraderna bli ännu högre.

Från och med 1 januari 2002 ingår ersättning för ”olägenheter och anspänningar” i hemmet, på fritiden samt i arbete i ”lyte och men”-ersättningen.

Graden av invaliditet uttrycks i procent. Det finns särskilda tabeller där procentsatserna omvandlas till belopp. Denna typ av ersättning är skattefri.

Merkostnader

Trafikförsäkringen ersätter skäliga och nödvändiga merkostnader som har uppstått på grund av skadan. Typiska kostnader är förstås läkarbesök och mediciner, där Du ska skicka in dina kvitton och högkostnadskort (i original). Sjukgymnastik och andra behandlingar ersätts normalt om de omfattas av Landstingsvården. Exempel på kostnader som oftast inte ersätts är ny madrass eller säng, automatväxlad bil eller vanlig massage. Inte heller träningskort ersätts eftersom det är så vanligt att även friska personer har sådana.

Vi vet vilka kostnader som ersätts och kan bistå Dig med att framställa Dina anspråk till försäkringsbolaget. Ersättningen är skattefri.

Rättsskydd och/eller rättshjälp

Har Du en trafikförsäkring med full omfattning, och Du samtidigt körde/brukade/ägde bilen, kan Du utnyttja försäkringens rättsskyddsmoment om det blir tvist och Du vill pröva din ersättning i domstol (tingsrätt). Om Du inte körde/ägde/brukade bilen, t.ex. om Du var passagerare, är det istället din hemförsäkring som kan bidra till rättegångskostnaderna genom rättsskyddsmomentet.

Försäkringssystemet innehåller dock ett glapp vilket innebär att om Du bara har en olycksfallsförsäkring och körde/ägde/brukade bilen, kan Du inte få rättsskydd. Tjänar Du mindre än 260 000 kr kan Du istället möjligtvis få rättshjälp.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →