legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

FORDRAN

En fordran kan enkelt beskrivas som en förpliktelse en fysisk eller juridisk person har gentemot en annan sådan person. Fordringsägaren, dvs. den som har en fordran mot någon annan kallas borgenär. Den som är skyldig att betala benämns gäldenär. En fordran kan ha sin grund i ett avtal eller ett skadestånd och bestå av både pengar eller en sak. En tvist kan uppstå om fordrans giltighet, bland annat frågor om preskription, vilket innefattar frågor om fordringsägaren förlorat sin rätt att kräva ersättning enligt fordran, men också om fordrans belopp, exempelvis vilket pris parterna kommit överens om.