legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Kunden betalar inte

När Du i Din egenskap av näringsidkare utfört ett arbete eller levererat en vara, ska Du få betalt. Så blir inte alltid fallet och luttrade kreditgivare får ofta höra alla tänkbara orsaker till uteblivna betalningar. Det kan dock hända att det uppstår situationer som gör att Du känner Dig osäker på Din fordring. Du kan då vända Dig till oss, ingen fråga är för stor eller för liten, däremot åtar vi oss uppdraget endast om vi bedömer att vi kan hjälpa Dig.

Betalningsföreläggande

Att handla på faktura måste anses vara standardförfarandet mellan företag men är även vanligt förekommande mellan företag och privatpersoner. Fördelarna är många, enkel redovisning för både köpare och säljare, köparen behöver inte göra stora utlägg under längre tid och risken att bli lurad som köpare minskar. Som säljare är den största nackdelen att det finns en osäkerhet om Du kommer att få betalt men även att betalningen dröjer i förhållande till leveransen.

När tiden för fakturan löper ut och inte har betalats behöver säljaren bestämma situationen ska hanteras. Skicka en ”snäll” eller mer ”bestämd” påminnelse eller helt släppa kravet.

Här finns flera saker att tänka på, som t.ex. skatteeffekter, kundrelationer, image och så kallad preskription.

 

Hur går det till?

Det första steget är naturligtvis att kontrollera om betalningen har kommit in eller inte genom att stämma av sina konton eftersom kunden kan ha betalat med fel referens eller till ett annat konto än tänkt.

När detta är gjort och det kan konstateras att betalningen inte har kommit in är det dags att ta ställning till hur ni vill gå vidare.

Det enklaste och billigaste är att skicka en påminnelsefaktura till kunden och hoppas att den får effekt. Det kan även vara en idé att helt enkelt ringa upp kunden och fråga varför betalning inte skett.

Ger inte detta heller något resultat är det dags att ta ställning till huruvida Ni önskar gå vidare eller inte, dvs hänskjuta fordringen till Kronofogdemyndigheten, och/eller i ett senare skede till domstol. Att gå vidare medför att företaget kommer behöva göra utlägg och dra på sig kostnader. Dessa kostnader betalas i slutändan av kunden om man lyckas få betalt, men lyckas man inte får företaget tyvärr själv stå för dessa kostnader.

 

Indrivning

Sälj fakturan

På marknaden finns det idag flera olika kreditbolag som köper fakturor, dessa kommer då bedöma kvalitén på fakturan och den som ska betala och utifrån detta betala Ditt företag en procentsats av fakturan. Storleken på denna betalning kan vara allt ifrån ett par futtiga procent till hälften eller kanske till och med mer. Efter detta kommer inte längre Du ha något mer med fakturan att göra då den ägs av kreditbolaget.

Inkasso

Det går även att vända sig till ett inkassobolag som har möjlighet skicka påminnelser med hot om att ge kunden betalningsanmärkningar om denne inte betalar. Även dessa bolag vill ha betalat för sin tjänst och den kostnaden kan landa både på Dig som företag och på din kund.

Kronofogden

Det går även att vända sig till Kronofogden för att få hjälp att utmäta skulden (se mer nedan). Kronofogden tar ut en avgift på 300 kr för att först ”fastställa” att det finns en skuld. Detta går till så att Du som har ett krav ansöker hos Kronofogden, skickar med fakturan som Du vill ha betalt för. Kronofogden skickar härefter ut ett brev till den som inte har betalat. Denne får då ett par veckor på sig att svara på brevet. Om personen invänder, det vill säga förklarar varför den inte tycker att den ska betala, kommer kronofogden att stoppa indrivningen och nästa steg blir då domstol (se nedan). Har den med skulden redan tidigare invänt, till exempel påstått att skulden inte existerar, hör det till ”god kreditgivningssed” att man går direkt till domstol.

Om den med skulden inte svarar eller erkänner skulden kommer kronofogden att meddela ett utslag. Utslaget innebär antingen att skulden har blivit ”godkänd” och att Du kan begära att Kronofogden ska hämta in pengarna eller egendom till försäljning. Detta kostar ytterligare 600 kr och skulden läggs på den som är skyldig Dig pengar. Om den som ska betala inte har några pengar är det dock Du som måste betala Kronofogden.

Kronofogden är den myndighet som i Sverige ansvarar för att driva in skulder, detta kallas för utmätning. Det som skiljer kronofogden från övriga aktörer är att de har möjlighet att till slut åka hem till den som har en skuld och hämta och sedan sälja dennes saker. Blir Kronofogden inte på frivillig väg insläppta kan de be polisen om hjälp. Kronofogden kan även hjälpa till med så kallad handräckning, det vill säga när någon behöver hjälp med att få tillbaka en viss specifik sak så som en tavla.

 

Tvist i domstol

Det sista alternativet är att ”väcka talan” i domstolen, det vill säga begära domstolens bedömning av skulden och kravet. Här kan det vara bra att ta hjälp av ett ombud och här kan vi på LEGIO hjälpa Dig och Ditt företag, se mer om detta nedan.

Att väcka talan i domstolen har både fördelar och nackdelar. Den absoluta fördelen är att domstolen är den enda ”aktören” som kan bestämma om det finns en skuld eller inte.

Alla ovan nämnda aktörer, inkassobolag, kreditbolag och kronofogden kommer att omedelbart att stoppa sitt arbete om den som har skulden gör en invändning (tvistig fordran) och påstår att den inte är skyldig några pengar. Då är det bara domstolen som kan få handläggningen att gå vidare igen.

Nackdelen med domstol är det innebär att man måste göra lite större utlägg och att processen kan ta lite tid, om man förlorar kan man också tvingas att betala för motpartens kostnader, därför kan det vara bra att kontakta en advokat eller jurist för rådgivning innan beslut om att gå till domstol fattas.

För att domstolen ska ”pröva tvisten”, det vill säga undersöka och besluta om det finns en skuld eller inte som ska betalas, behöver den som vill ha betalt betala in en ansökningsavgift. Avgiften är olika stor beroende på om det är en skuld som är större eller mindre än ca 23 000 kr. Är skulden mindre kostar det 900 kr och är skulden större kostar det 2 800 kr. Har skulden handlagts av Kronofogden(se ovan) och 300 kr har betalts där får man dra av de 300 kronorna från ansökningsavgiften till domstolen. Om Du vinner målet – det vill säga att domstolen kommer fram till att den som har skulden ska betal – kan Du också kräva att ansökningsavgiften ska betalas av den med skulden.

Första steget är att skicka in stämningsansökan, vilket väldigt förenklat är ett brev till domstolen där det framgår vem Du är, att Du vill ha betalt, varför Du vill ha betalt och av vem (se mer om detta på vår hemsida under rubriken tvistemål). Sedan ska ansökningsavgiften betalas. Därefter skickar domstolen över Ditt krav till motparten som måste svara och förklara hur denne ser på det hela. Sedan sker normalt brevväxling, som domstolen tar del av, där båda parterna får förklara och svara. Därefter kommer domstolen, ibland med och ibland utan en muntlig förhandling i själva domstolen, bestämma vem som har rätt.

Om Du vinner kan Du kräva att motparten betalar det som domstolen har kommit fram till. Om motparten trots allt inte betalar kan Du gå tillbaka till Kronofogden som kommer att utmäta den som har skulden, se mer om detta ovan. I detta läge kan den som har skulden inte invända något om skuldens giltighet utan Kronofogden kommer att kunna driva in skulden.

Preskription och ränta

Slutligen kan det vara bra att tänka på att det finns regler gällande preskription och ränta.

Preskription innebär att när krav blir för gamla går de förlorade. När det gäller krav från näringsidkare (företag) mot konsumenter är huvudregeln att det är 3 år som gäller, mot företag eller andra är huvudregeln 10 år. Detta innebär att den som vill ha betalat måste kräva eller påminna den som ska betala inom dessa tidsperioder. Fråga oss gärna mer om detta.

När det gäller ränta finns det också regler. Oftast har Du rätt att få ränta på sitt krav från den som är skyldig. Räntan kan ofta vara hög varför kravet snabbt kan växa i storlek. Det är dock viktigt hur och att ett krav har framställts då ränta inte alltid annars kan krävas. Fråga oss gärna mer om detta.

Vad ska Du (klienten) göra?

Om Du är osäker på något kan det vara klokt att kontakta oss. Även om Du kanske inte behöver någon som för din talan i domstol utan endast råd kring vilka rutiner Du behöver när det gäller utestående fordringar är detta också något vi kan hjälpa Dig med. Nedan anges ett par frågor som Du bör ta ställning till när det gäller obetalda skulder.

Hur stor är skulden? Är det värt att bråka om, vilken insats är jag beredd att satsa för att få betalt?

Varför har kunden inte betalat? Är kunden missnöjd? Har kunden inga pengar? Har fakturorna kommit bort?

Har kunden några pengar eller egendom i övrigt?

Hur påverkar detta mitt företag och mina andra kunder?

Dessa frågor är avgörande för om det ska vara värt att driva tvisten och om det är värt att ta hjälp av en jurist. Är det en liten skuld, mindre än 5 000 kr är svaret tyvärr att det nästan aldrig är värt att driva tvisten hela vägen till domstol, men det kan finnas andra aspekter också. Kan det påverka andra kunders betalningsvilja om det kommer fram att den här kunden inte behövde betala?

I det fall där Du kan konstatera att kunden inte har några tillgångar alls, till exempel genom en kreditupplysning där Du finner en lång rad betalningsanmärkningar och att kunden saknar tillgångar som lön eller bostad är det tyvärr sällan någon idé att driva processen då det inte hjälper om Du vinner. Men det kan samtidigt vara viktigt att markera för andra att ni inte accepterar att kunder inte betalar.

Om ni misstänker att kunden inte betalar för att den är missnöjd med er vara eller tjänst kan det vara bra att försöka ta reda på det också eftersom det i dessa fall ofta slutar med att man komma överens om något ”mitt-emellan”. I dessa fall brukar parterna också komma överens om att Ni står för Era egna kostnader, alltså kostnaderna för ansökningsavgifter och ombud med mera varför det är bra att hålla dem så låga som möjligt.

Vad kan LEGIO göra för Dig?

Vi på LEGIO är väldigt vana att vara i domstol och att föra våra klienters talan.
Om Du har gått igenom frågorna ovan och kommit fram till att, det finns en skuld som är tillräckligt stor för att tvista om (fråga oss gärna om råd här), att Du tror eller vet att motparten har möjlighet att betala då ska Du kontakta oss.

Till ett första möte ter Du med Dig alla papper Du har gällande skulden och vi går igenom detta tillsammans. Om Du som klient och vi som ombud tillsammans kommer fram till att vi ska försöka få betalt kommer vi att börja med att skicka ett eget kravbrev till den i skuld. Ibland kan detta vara tillräckligt för att motparten ska betala och ibland behöver vi gå vidare till domstol.

Om det inte räcker med ett brev kan vi att hjälpa Dig att upprätta en stämningsansökan, vi kommer att svara på motpartens eventuella invändningar och, om det behövs, förhandla med motparten om Ditt krav. Blir det en förhandling i domstolen kommer vi att ”föra din talan”, argumentera för din sak, redogöra för din bevisning och göra vårt yttersta för att Du ska få betalt.

När domstolen har dömt kommer vi att hjälpa Dig med de kontakter som kan kräva med kronofogden för att Du slutligen även ska få in de pengar som Du har rätt till.

Arvoden och betalning

Att anlita en advokat kan vara dyrt men behöver långt ifrån alltid vara det. Huvudregeln är att den som förlorar målet får stå för ombudskostnaderna och vinner Du målet och den som har skulden döms att betala kommer också våra kostnader att hamna på denne.

Om motparten inte kan betala eller om Du inte vinner målet är det Du som står för kostanden för vår hjälp, många gånger kan det dock finns en företagsförsäkring som kan gå in och hjälpa till. Hur mycket försäkringen betalar varierar men många gånger är det en fast självrisk på ett, eller ett par tusen kronor som då blir din kostnad. Denna fråga går vi alltid igenom på det första mötet varför det är bra om Du har med Dig information om vilka försäkringar som Du eller Ditt företag har tillgång till.

När det gäller våra priser kommer vi alltid överens om detta på vårt första möte, som huvudregel tar vi betalat per timme för de åtgärder vi gör i ärendet. Eftersom dessa mål ibland är ganska små kan vi också komma överens om ett fast pris, antingen för att skicka första brevet eller för hela ärendet.

Det kan dock vara bra att veta att vi aldrig arbetar på provision eller på ”en andel av vinsten”. Detta handlar om en grundläggande advokatetisk fråga där vår uppgift är att enbart se till dina intressen som klient, dessa intressen får inte riskera att krocka med våra intressen. Fråga oss gärna om detta.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →