legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Sjukpenning och sjukersättning

Om Du är sjuk eller skadad, och Din sjukdom eller skada har till följd att Du inte kan arbeta, så har Du rätt till sjukpenning om Din läkare har sjukskrivit Dig och skickat in sjukskrivningsunderlaget till Försäkringskassan. Du får inte jobba mer än Din sjukskrivning tillåter. Är Du t.ex. sjukskriven till 75 %, så får Du bara jobba tio timmar i veckan (25 %). Om Du jobbar mer än Din sjukskrivning tillåter, måste Du meddela Försäkringskassan detta. Din sjukskrivningsgrad ska i så fall justeras. Det är viktigt att Du meddelar Försäkringskassan detta omgående, så att Du inte riskerar att bli återbetalningsskyldig till Försäkringskassan.

Det kan också vara så att Du upplever att Du har blivit sjukskriven i för liten utsträckning och att Du inte kan jobba så mycket som läkaren har bedömt, d.v.s. att läkaren har satt en för låg sjukskrivningsgrad. Om Du inte kan arbeta alls, eller i vart fall mindre än Din sjukskrivningsgrad, har Du rätt till ytterligare sjukskrivning och sjukpenning, så att Du kan tillfriskna.

Det kan vara så att Du är sjukskriven i rätt omfattning, men att Du ändå får mindre sjukpenning än Du har rätt till. Detta beror i så fall på att Försäkringskassan inte har räknat rätt avseende Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den sjukpenninggrundande inkomsten baserar sig på Din nuvarande beräknade årliga arbetsinkomst. Om Du blir/är arbetslös, studerar eller börjar studera, så finns det särskilda regler för hur man behåller sin SGI på samma nivå som tidigare. Om Du inte följer Försäkringskassans regler kan Du bli av med sin SGI, och Du får i så fall en s.k. garantiersättning, vilket är en minimumnivå.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →