legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bloggarkiv

Vänta inte tills att det är försent – skriv testamente, äktenskapsförord & samboavtal!


Photo by Brett Andrei Martin on Unsplash

 

Att avtala partners emellan om äktenskapsförord eller samboavtal är något som verkar vara enkelt men som i själva verket är något som många av oss undviker. Det är lätt att tro att allt kommer att gå smärtfritt förbi. Det lättaste däremot, är att avtala när man är sams. Konsekvensen av att på förhand inte ha reglerat hur det ska bli om man går skilda vägar blir sällan som man tänkt sig. På samma sätt är det väldigt få av oss som tänker på vad som händer med all vår egendom när vi går bort. Risken är att det blir på ett helt annat sätt än vad man har tänkt sig, till exempel att ett efterlämnat arv inte går dit man vill eller att man lämnas missnöjd efter en separation. Vänta därför inte med att reglera förhållandet mellan din partner och dig, upprätta därför ett testamente, äktenskapsförord och/eller samboavtal, det kan vara försent snabbare än vad man kan tro!

För att undvika att hamna i en sådan här svår situation är det avgörande att skriva ett testamente, samboavtal och/eller äktenskapsförord. På så sätt kan allt viktigt vara bestämt på förhand. Det finns en mängd olika färdiga alternativ tillgängliga på nätet, som absolut kan fylla sitt syfte. Om du däremot önskar få din individuella situation genomlyst i kombination med en fullständig riskanalys ska du vända dig till en advokatbyrå. En advokatbyrå erbjuder inte bara själva upprättandet av testamentet, äktenskapsförordet eller samboavtalet, utan även en genomgripande rådgivning.

Vi på LEGIO Advokatfirma hjälper dig gärna med att upprätta en sådan handling. Att gå till en advokatbyrå för att reglera de viktigaste situationerna i ditt liv är den enskilt främsta försäkringen mot att hamna snett. Vi erbjuder ett unikt och personligt möte för att säkerställa att vi hittar den bästa lösningen för just dig och din situation. Att vända sig till en advokatbyrå innebär den i särklass bästa servicen och kvalitetssäkringen för att du ska känna dig trygg och säker. Genom vår expertis kan vi skräddarsy den lösning av testamente, äktenskapsförord och/eller samboavtal som passar just dig och din situation.

Om du vill ha hjälp med att skriva ett testamente, samboavtal, äktenskapsförord eller något liknande, är du alltid välkommen att kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

 

Kommentera

Hur mycket kostar en vårdnadstvist och vem betalar?

Photo by Juliane Liebermann on Unsplash

 

Inte sällan får vi på LEGIO frågan hur mycket en vårdnadstvist kan komma att kosta och om förlorande part måste betala motpartens ombudskostnader. Det är högst relevanta frågor eftersom tvister om vårdnad, boende och umgänge kan leda till långa, utdragna och även kostsamma processer. Det är därför viktigt att ha koll på finansieringen innan man initierar en sådan process.

Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Hur mycket en vårdnadstvist i slutändan kan komma att kosta är i det närmaste en omöjlig fråga att besvara. Det är som att ställa frågan hur långt ett snöre är eller vad en bil kostar. Det varierar. Faktorer som tvistens längd m.m. påverkar självfallet kostnadernas storlek. I vissa fall kan parterna komma överens tidigt i processen och kostnaderna blir därmed inte lika omfattande som om tvisten måste avgöras genom huvudförhandling.

Vem står rättegångskostnaderna i en vårdnadstvist?

I tvister om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader (6 kap. 22 § FB). Detta är ett undantag från de allmänna bestämmelserna om rättegångskostnader där huvudregeln är att förlorande part ska ersätta motpartens kostnader.

Huvudregeln att vardera parten ska bära sin egen kostnad kan frångås i vissa fall. En part kan exempelvis tvingas ersätta motpartens rättegångskostnader helt eller delvis om denne genom försummelse föranlett onödig rättegång. Det absolut vanligaste är dock att varje part svarar för sina egna ombudskostnader, detta oavsett utgången i målet (d.v.s. oberoende av om man ”vinner” eller ”förlorar”). Det finns möjlighet att få hjälp med finansieringen av ombudskostnaderna genom antingen rättsskydd eller rättshjälp.

Vad är rättsskydd?

För det fall du haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två (2) år kan du få delar av dina ombudskostnader finansierade via rättsskyddsmomentet i din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker delar av dina kostnader för ett juridiskt ombud i samband med rättsliga tvister. Du behöver inte haft din försäkring hos ett och samma försäkringsbolag under hela tidsperioden. Det väsentliga är att du varit försäkrad under en sammanhängande period utan avbrott.

Vanligtvis ersätter försäkringbolagen 80 % av gällande rättshjälpstaxa (f.n. 1781 kr i timmen). Många advokater arbetar på en högre timtaxa än rättshjälpstaxan. Få detta klart för dig innan du väljer ombud eftersom du bekostar överskjutande del på egen hand. Hur stor del du ska betala själv kan därför vara avgörande vid val av ombud.

Ersättningen genom rättsskyddsförsäkringen är därtill ofta begränsad till ett takbelopp, vanligen mellan 200 000 – 300 000 kr.

Karenstid – 1 år från separation

Eftersom många tvister om vårdnad, barns boende och umgänge uppkommer i samband med separation uppställs i försäkringsvillkoren en karenstid om 1 år från upplösningen av äktenskapet eller samboförhållandet. Detta innebär att försäkringsbolagen inte beviljar rättsskydd för tvister som uppkommer inom ett år från parternas separation.

Vad är rättshjälp?

Det finns möjlighet att få rättshjälp för det fall du inte kan erhålla finansiering ur din hemförsäkring, antingen för att du inte uppfyller villkoren eller för att du saknar hemförsäkring helt och hållet.

En första förutsättning för att kunna beviljas rättshjälp är att din årsinkomst inte överstiger 260 000 kr. Du bekostar själv den inledande rådgivningen, vanligen 1 timme. Den som beviljas rättshjälp ska även betala en s.k. rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften storlek varier beroende på ditt ekonomiska underlag. I vissa fall bestäms rättshjälpsavgiften till 0 kr. I andra fall kan avgiften bestämmas till så mycket som 40 %.

Ersättningen är därtill begränsad till 100 timmars arbete.

Om du har frågor om vårdnad, boende eller umgänge – kontakta LEGIO.

Kommentera