legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bloggarkiv - okategoriserade

Vi är alla konsumenter

 

En sak har vi alla gemensamt, och det är att vi är konsumenter. Åtminstone så länge du handlar i egenskap av privatperson, utanför näringsverksamhetsändamål. Vi har sedan länge bejakat konsumentintresset i svensk rätt, men på senare dagar lite extra.

Den 1 maj 2022 trädde nya konsumentköplagen (2022:260) i kraft, varför vissa nyheter har kommit till ytan. Det generella intrycket är att konsumenträtten nu är utökad, varför ansvaret ytterligare förflyttats till näringsidkarna. LEGIO avser med detta blogginlägg behandla den nya konsumentköprättsliga regleringen avseende antaganden om felansvar. Här finns den främsta utökningen av konsumentköpskyddet!

Till en början vill vi börja med att upplysa om att samtliga avtal som ingåtts innan 1 maj 2022 omfattas fortfarande av den gamla konsumentköplagen (1990:932). Den nya konsumentköplagens nyheter är alltså inte applicerbara på köp som skett innan dess.

Konsumentköplagens räckvidd

Som vanligt förutsätter också konsumentköplagen att köpet skett från en näringsidkare. För att betraktas som en näringsidkare enligt svensk lag så krävs inte att man är ett företag i teknisk mening. Det räcker att den fysiska eller juridiska personen handlar för ändamål som har samband med näringsverksamheten. Ekonomisk natur i förhållande till försäljningen är primärt, samt att detta sker på ett tämligen yrkesmässigt vis. En privatperson, som till exempel säljer en cykel, kan således komma att omfattas av konsumentköplagen förutsatt att det finns tillräckliga skyddsskäl i förhållande till köparen. Detta kan tillexempel bero på att den fysiska personen även äger en cykelhandel, och använder sig av den egna avtalsmallen vid avtalets ingående (för vidare läsning, se bland annat NJA 2001 s. 155 och NJA 2018 s. 866).

För att omfattas av lagen krävs också att vederbörande har köpt en vara, alltså en lös sak. Lagen gäller alltså inte i förhållande till bland annat tjänster, fastigheter och bostadsrätter. Den gäller dock i förhållande till viss egendom som i normalt språkbruk inte brukar kallas för varor, till exempel bilar och båtar.

Fel på varan – ansvar

Vi vet sen gammalt att man har rätt att reklamera varor som inte lever upp till den skäliga standard som kan begäras utav dem, och att olika åtgärder då ska vidtas från säljarens sida. De vanligaste åtgärderna är att man får pengarna tillbaka, en ny vara eller motsvarande summa att använda i butiken. Men hur vet man vem som orsakade felet? Eller mer specifikt, hur vet man vem som ska ansvara för felet?

Svaret är att det beror på. Alla varor förväntas inte ha samma livslängd. Ett paket mjölk förväntas inte stå sig i över 14 dagar, men i brist på andra normer så finns det presumtioner, det vill säga antaganden, som går ut på att varan antas vara bristfällig under en viss period. I gamla konsumentköplagen var den tidsfristen sex månader, men i nya konsumentköplagen så är tidsfristen två år (4 kap. 17 § konsumentköplagen). Detta innebär att en vara ständigt anses vara felaktig till nackdel för säljaren under två år, om inte denne kan bevisa att så inte är fallet. I mjölkpaketsfallet så räcker det för säljaren att peka på att mjölk inte förväntas ha en längre hållbarhet än 14 dagar, och att detta följer av varans art. Således ska konsumenten bära ansvaret för den sura mjölken. Konsumenten förväntas inse försurningsrisken avseende mjölk av flera skäl, däribland genom att det finns ett bäst föredatum. Men andra varor då? Alla varor är inte lika pedagogiska exempel som mjölk. Hur vet man vem som ska stå för felen i andra fall?

Ett exempel

Det är svårare! Låt oss ta ett fiktivt exempel med hjälp av hobbydatoristen Johanna. Johanna är superintresserad av datorer. En dag får hon den briljanta idén att börja renovera begagnade datorer (helst datorer som inte fungerar, dem kan hon köpa billigt), som hon sedan ska sälja med vinst. Målet är att betala av bostadslånet. Det går ett litet tag. Affärerna går jättebra. Så bra att hon nu behöver börja betala moms, i och med att hon numera är att betrakta som en näringsverksamhet. För att hålla det så smidigt som möjligt så startar hon en enskild firma, som hon registrerar på sin hemadress. Hon har inga planer på att expandera verksamheten, i och med att hon trivs så bra på sitt vanliga jobb. Efter en period har Johanna betalat av bostadslånet. Johanna lägger då ned datoraffärerna. Hon är inte i behov av pengarna som verksamheten genererar längre, i och med att hon numera är skuldfri.

23 månader går. På sin mejl ser Johanna att Advokat Lasse har hört av sig. Hans dator, som han köpt av Johanna, har totalkollapsat. Den går inte att rädda. Han betalade 50 000 kr för datorn, som var en riktig värsting. Johanna minns datorn, och försöker förklara för Lasse att datorn var lite äldre i grund och botten, och att det måste bero på detta. Det förelåg redan slitage på datorn när han köpte den, varför felet måste ha uppstått under Lasses brukandetid. Hon påpekar också att Lasse var medveten om att datorn var begagnad, men till viss del renoverad, när han köpte den. Lasse kontrar med att påpeka att Johanna, som var näringsidkare vid tillfället för köpet, antas ligga bakom felet i och med att det uppstod inom två år efter köpet. Om hon inte ersätter honom, antingen genom en ny dator eller med pengarna tillbaka, så kommer han att stämma vid domstol inom kort.  Han förklarar för henne att konsumentskyddet i Sverige är mycket omfattande, speciellt i och med 2022 års konsumentköplag.

Vem hade vunnit målet? Det är omöjligt att veta utan närmre detaljer, men icke desto mindre så illustrerar exemplet de för- och nackdelar som uppkommer i anslutning till regeln. Det finns ingen gråzon mellan konsument och näringsidkare enligt konsumentköplagen. Således tillämpas samma regler för Johanna som för börsnoterade bolag i detta fall.

Tips!

I värsta fall förlorar Johanna i rätten vilket innebär att hon dessutom behöver stå för hans dyra timarvode och ränta på kapitalbeloppet. Eller så kan man hålla det enklare än så! Här kommer det första tipset. I händelse av tvist för konsumentmål; gå till ARN! Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som kostnadsfritt prövar konsumenttvister. ARN gör en prövning i enlighet med gällande rätt, och lämnar ett föreslaget beslut. Beslutet är dock inte bindande, vilket innebär att en näringsidkare kan välja att inte lyda beslutet. De flesta företag väljer dock att lyda beslutet.

I övrigt råder vi alltid våra klienter att spara kvitton för viktiga köp, eller att dokumentera köpet på annat vis. All bevisning är utav relevans i händelse av en rättslig prövning.

Tveka inte att höra av dig till LEGIO ifall det finns frågor eller funderingar avseende konsumenträtt eller annan juridik. Mer finns att läsa här på vår hemsida.

Länge leve konsumenträtten och ARN!

Kommentera

Ska familjehemmet få vårdnaden över ditt barn?

Photo by Rod Long on Unsplash

 

Ska familjehemmet få vårdnaden över ditt barn?

Efter en längre placeringstid, oftast minst tre år, så kan socialtjänsten och familjehemmet börja tänka i banor om att göra en vårdnadsöverflytt till familjehemmet från er biologiska föräldrar. Detta handlar oftast om att det praktiskt är enklare för familjehemmet att utöva vårdnaden om man inte längre tror barnet kommer flytta tillbaka till sin biologiska familj.

Håller du inte med om att det är dags för en vårdnadsöverflytt? Kanske har du fortfarande planer på att barnet ska komma tillbaka hem igen? Då kan du neka vårdnadsöverflytten. I sådant fall kan en stämning istället ges till tingsrätten av socialtjänsten och familjehemmet om vårdnadsfrågan och du kommer då kunna berätta i domstolen varför du tycker att du ska behålla vårdnaden om ditt barn.

I en sådan process är det rekommenderat att ha ett juridiskt ombud med sig. Vi hjälper dig gärna och vi hjälps också åt att hitta en bra finansieringslösning på ärendet.

 

Maila oss info@legio.se

Eller ring 08-678 60 50

Kommentera

Vilket ansvar omger AI

(mer …)
Kommentera

Har ditt barn blivit omhändertaget av Socialtjänsten?

Har ditt barn blivit omhändertaget av Socialtjänsten?

 

Denna stund är alltid en jobbig och svår stund för dig som förälder. Det är viktigt du försöker behålla lugnet även om mycket eller rent utav allt gått fel! Ring eller maila oss så hjälper vi dig att få dina och ditt barns rättigheter tillgodosedda.

Barn omhändertas på grund av att någon upplever oro för hur barnet har det eller mår. Det är en skyddsmekanism i samhället så att inget barn far illa. Ibland finns det fog för oron och då behöver du nu jobba på de brister som uppdagats och se till att en förändring sker till barnets bästa. Det kan vara jobbigt men du får försöka ha ditt barns välmående som en morot att orka kämpa! Ibland finns det inte fog för oron utan någon har missuppfattat något, sett eller hört fel, i dessa lägen behöver man konstatera detta och ibland förklara hur det kunde ha uppfattats så fel innan du får hem ditt barn igen.

Sök hjälp och var förberedd!

Att ha ett ombud i frågor om LVU kostar inget för dig som klient.

 

Maila oss info@legio.se eller ring 08-678 60 50.

Kommentera

NU HAR VI SWISH FÖR DIN SNABBA FRÅGA!

Photo by https://unsplash.com/@mparzuchowski

Vi på LEGIO Advokatfirma vill underlätta för dig i en redan svår och omtumlande situation och accepterar därför numera Swish som betalningsmetod.

Har du separerat är det ofta en god idé att stämma av tidigt vad som gäller för dig och ditt barn. Vill du ha snabb, enkel och personlig rådgivning om t ex vårdnad, boende, umgänge så finns vi här för dig!

Vi jobbar för att våra klienters intressen ska bli tillgodosedda. Med noggrann förberedelse och god kunskap jobbar vi för att förebygga tvister. Det kan du också göra! Ta ett kortare samtal med oss och skaffa dig kunskap så slipper du hamna i tråkiga fällor och ligger steget före din motpart.

Hör av dig till oss så får du snabb, kvalitativ och personlig rådgivning till ett pris om 900 kr för ett 20 minuter långt telefonsamtal. Ett samtal med oss ger vägledning och kan potentiellt förhindra stora kostnader för Dig i framtiden.

 

Såhär går det till i tre enkla steg:

  1. Maila oss ditt och din motparts namn och ange ett telefonnummer vi kan nå dig på samt en kort beskrivning av din fråga eller situation.
  2. Vi tar emot ditt mail och kopplar dig till en ledig kollega.
  3. Du swishar och samtalet kan börja.

 

Vi hörs!

Kommentera

BEHÖVER DITT FÖRETAG HJÄLP MED ETT FÖRSÄKRINGSFALL – VI HJÄLPER ER

Photo by:  Vlad Deep on Unsplash

 

Innehållet i en företagsförsäkring kan variera beroende på vilken branschs det handlar om och vilket försäkringsbolag man tecknat försäkringen i. En företagsförsäkring brukar betraktas som ett slags försäkringspaket som oftast innehåller: egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och avbrottsförsäkring, men kan även innehålla fordons-, garanti-, kreditförsäkring-, maskin- och allriskförsäkring m.m.

Om ett försäkringsfall inträffar i din verksamhet är du varmt välkommen att kontakta LEGIO Advokatfirma för juridisk expertis. Ett försäkringsfall kan exempelvis vara att din lokal blir vattenskadad eller att någon utomstående blir skadad av dina produkter eller tjänster och företaget blir skadeståndsskyldigt. Här följer en sammanfattande lista där vi definierar det som vanligtvis ingår i försäkringspaketet.

  • Egendomsförsäkring – omfattar vanligtvis skador till följd av brand, stöld/skadegörelse, vattenläcka, elskador, naturskador m.m.
  • Ansvarsförsäkring – ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd.
  • Rättsskyddsförsäkring – ersätter advokatkostnader.
  • Avbrottsförsäkring – ersätter uteblivna intäkter vid driftsstopp.
Kommentera

Informationssamtal innan tvist om barn i tingsrätten

                 Photo by Thea on Unsplash

 

Informationssamtal innan tvist om barn i tingsrätten

Den förälder som funderar på att påbörja en process i tingsrätten angående vårdnad om barn, om barns boende eller umgänge med barn måste efter den 1 mars 2022 ha deltagit i ett informationssamtal hos familjerätten. Informationssamtalet är i första hand tänkt att ske med båda föräldrarna närvarande men om det finns särskilda skäl eller om någon av föräldrarna begär det, kan samtalen genomföras enskilt.

Informationssamtalen hålls i första hand av familjerätten i den kommun där barnet i fråga är folkbokfört. Efter en inledande kontakt med familjerätten ska informationssamtal hållas så snart det är möjligt och senast inom fyra veckor. Syftet med informationssamtalet är att ge båda föräldrarna relevant information för att de tillsammans ska få en möjlighet att finna den lösning som är bäst för barnet. Efter informationssamtalet får föräldern ett intyg på att hon eller hon har deltagit. Intyget ska sedan skickas till tingsrätten i samband med en ansökan om stämning och intyget får då vara högst ett år gammalt.

 

Har du funderingar på att inleda en tvist om barn, har du fått en kallelse till ett informationssamtal eller har du andra frågor om familjerätt?

Välkommen att kontakta oss på LEGIO, vi har många års erfarenhet av familjerättsliga tvister och kan vägleda dig i alla stadier av processen.

Kommentera

LEGIO I SAMARBETE MED TILLVÄXT BOTKYRKA 

Vi på LEGIO Advokatfirma är både stolta och glada över att presentera vårt nya samarbete med Tillväxt Botkyrka!

white and black Together We Create graffiti wall decorPhoto by ”My Life Through A Lens” on Unsplash

Kort om Tillväxt Botkyrka:

Tillväxt Botkyrkas arbete syftar till att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering. De erbjuder affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda inom just Botkyrka kommun. Deras mål är att skapa 1 000 jobb de första fem åren.

 

Samarbete:

Vår del i detta samarbete syftar till att komma i kontakt med företag som behöver juridisk rådgivning och eventuellt befinner sig i det skedet att ombud behöver anlitas. För de företag som har avtal med Tillväxt Botkyrka erbjuder vi på 30 minuter kostnadsfri konsultation kring juridiska frågor.

Till alla företagare därute, inom kort kommer Tillväxt Botkyrka publicera en artikel ”Tre dyra misstag” som handlar om viktiga saker att tänka på som företagare. Artikeln kommer även publiceras på vår blogg. Missa inte det!

Vi ser fram emot vad detta samarbete kan komma att innebära och det LEGIO kan göra för att Tillväxt Botkyrkas mål ska nås och sen överträffas!

Kommentera

God Jul och ett Gott Nytt 2022!

Med hänsyn till det rådande läget så har LEGIO valt att inte skicka ut några julkort i år, istället har vi bidragit med motsvarande belopp till UNHCR för att hjälpa behövande barn och vuxna i Jemen.
God Jul och ett Gott Nytt 2022!

 

Kommentera

Vad gäller om jag ångrar ett onlineköp?

Photo by: rupixen on Unsplash

Allt fler konsumenter handlar idag via nätet, särskilt nu under pandemitider. Ett par klick bort så är den där prylen du egentligen inte ville ha på väg hem till dig. Du frågar dig själv, vad gör jag nu?

Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eller enkelt uttryckt ”distansavtalslagen”, har man rätt att ångra ett köp inom en period om 14 dagar. Detta är en konsumentvänlig lag, vilket innebär att den är till för att stärka skyddet för konsumenten när denna handlar utanför affärslokalen, exempelvis via nätet.

Motivet bakom regleringen är att försäljningsmetoderna kan uppfattas som överraskande och påträngande, samt kan leda till ogenomtänkta köp. Dessutom har konsumenten svårt att undersöka produkten vid köp över internet.

Näringsidkaren har med anledning av detta en skyldighet att informera dig som konsument om sig själv, produkten och rätten att ångra sig inom ångerfristen. För att uppfylla denna skyldighet ska näringsidkaren ge dig som konsument ett standardformulär för utövande av ångerrätten, om det finns en ångerrätt. Det är inte tillräckligt att näringsidkaren hänvisar till var formuläret finns.

Nu kanske någon noterade stycket ”om det finns en ångerrätt”, och tänker att ångerrätten om 14 dagar inte är absolut. Det stämmer, det finns en punktlista i distansavtalslagens andra kapitel med undantag från 14 dagarsfristen. Exempel på undantag är resor och boenden, t.ex. flygbiljetter och hotellnätter eller varor som snabbt kan försämras, t.ex. livsmedel. Om det finns undantag då ångerrätten inte gäller ska näringsidkaren informera konsumenten om detta.

Om ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i distansavtalslagen skulle vara till nackdel för dig som konsument är denna utan verkan mot dig, om inte annat anges i lagen.

Om du någon gång skulle ha problem med att ångra ett köp är du alltid välkommen att kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

 

Kommentera