legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bloggarkiv - okategoriserade

BEHÖVER DITT FÖRETAG HJÄLP MED ETT FÖRSÄKRINGSFALL – VI HJÄLPER ER

Photo by:  Vlad Deep on Unsplash

 

Innehållet i en företagsförsäkring kan variera beroende på vilken branschs det handlar om och vilket försäkringsbolag man tecknat försäkringen i. En företagsförsäkring brukar betraktas som ett slags försäkringspaket som oftast innehåller: egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och avbrottsförsäkring, men kan även innehålla fordons-, garanti-, kreditförsäkring-, maskin- och allriskförsäkring m.m.

Om ett försäkringsfall inträffar i din verksamhet är du varmt välkommen att kontakta LEGIO Advokatfirma för juridisk expertis. Ett försäkringsfall kan exempelvis vara att din lokal blir vattenskadad eller att någon utomstående blir skadad av dina produkter eller tjänster och företaget blir skadeståndsskyldigt. Här följer en sammanfattande lista där vi definierar det som vanligtvis ingår i försäkringspaketet.

  • Egendomsförsäkring – omfattar vanligtvis skador till följd av brand, stöld/skadegörelse, vattenläcka, elskador, naturskador m.m.
  • Ansvarsförsäkring – ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd.
  • Rättsskyddsförsäkring – ersätter advokatkostnader.
  • Avbrottsförsäkring – ersätter uteblivna intäkter vid driftsstopp.
Kommentera

Informationssamtal innan tvist om barn i tingsrätten

                 Photo by Thea on Unsplash

 

Informationssamtal innan tvist om barn i tingsrätten

Den förälder som funderar på att påbörja en process i tingsrätten angående vårdnad om barn, om barns boende eller umgänge med barn måste efter den 1 mars 2022 ha deltagit i ett informationssamtal hos familjerätten. Informationssamtalet är i första hand tänkt att ske med båda föräldrarna närvarande men om det finns särskilda skäl eller om någon av föräldrarna begär det, kan samtalen genomföras enskilt.

Informationssamtalen hålls i första hand av familjerätten i den kommun där barnet i fråga är folkbokfört. Efter en inledande kontakt med familjerätten ska informationssamtal hållas så snart det är möjligt och senast inom fyra veckor. Syftet med informationssamtalet är att ge båda föräldrarna relevant information för att de tillsammans ska få en möjlighet att finna den lösning som är bäst för barnet. Efter informationssamtalet får föräldern ett intyg på att hon eller hon har deltagit. Intyget ska sedan skickas till tingsrätten i samband med en ansökan om stämning och intyget får då vara högst ett år gammalt.

 

Har du funderingar på att inleda en tvist om barn, har du fått en kallelse till ett informationssamtal eller har du andra frågor om familjerätt?

Välkommen att kontakta oss på LEGIO, vi har många års erfarenhet av familjerättsliga tvister och kan vägleda dig i alla stadier av processen.

Kommentera

LEGIO I SAMARBETE MED TILLVÄXT BOTKYRKA 

Vi på LEGIO Advokatfirma är både stolta och glada över att presentera vårt nya samarbete med Tillväxt Botkyrka!

white and black Together We Create graffiti wall decorPhoto by ”My Life Through A Lens” on Unsplash

Kort om Tillväxt Botkyrka:

Tillväxt Botkyrkas arbete syftar till att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering. De erbjuder affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda inom just Botkyrka kommun. Deras mål är att skapa 1 000 jobb de första fem åren.

 

Samarbete:

Vår del i detta samarbete syftar till att komma i kontakt med företag som behöver juridisk rådgivning och eventuellt befinner sig i det skedet att ombud behöver anlitas. För de företag som har avtal med Tillväxt Botkyrka erbjuder vi på 30 minuter kostnadsfri konsultation kring juridiska frågor.

Till alla företagare därute, inom kort kommer Tillväxt Botkyrka publicera en artikel ”Tre dyra misstag” som handlar om viktiga saker att tänka på som företagare. Artikeln kommer även publiceras på vår blogg. Missa inte det!

Vi ser fram emot vad detta samarbete kan komma att innebära och det LEGIO kan göra för att Tillväxt Botkyrkas mål ska nås och sen överträffas!

Kommentera

God Jul och ett Gott Nytt 2022!

Med hänsyn till det rådande läget så har LEGIO valt att inte skicka ut några julkort i år, istället har vi bidragit med motsvarande belopp till UNHCR för att hjälpa behövande barn och vuxna i Jemen.
God Jul och ett Gott Nytt 2022!

 

Kommentera

Vad gäller om jag ångrar ett onlineköp?

Photo by: rupixen on Unsplash

Allt fler konsumenter handlar idag via nätet, särskilt nu under pandemitider. Ett par klick bort så är den där prylen du egentligen inte ville ha på väg hem till dig. Du frågar dig själv, vad gör jag nu?

Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eller enkelt uttryckt ”distansavtalslagen”, har man rätt att ångra ett köp inom en period om 14 dagar. Detta är en konsumentvänlig lag, vilket innebär att den är till för att stärka skyddet för konsumenten när denna handlar utanför affärslokalen, exempelvis via nätet.

Motivet bakom regleringen är att försäljningsmetoderna kan uppfattas som överraskande och påträngande, samt kan leda till ogenomtänkta köp. Dessutom har konsumenten svårt att undersöka produkten vid köp över internet.

Näringsidkaren har med anledning av detta en skyldighet att informera dig som konsument om sig själv, produkten och rätten att ångra sig inom ångerfristen. För att uppfylla denna skyldighet ska näringsidkaren ge dig som konsument ett standardformulär för utövande av ångerrätten, om det finns en ångerrätt. Det är inte tillräckligt att näringsidkaren hänvisar till var formuläret finns.

Nu kanske någon noterade stycket ”om det finns en ångerrätt”, och tänker att ångerrätten om 14 dagar inte är absolut. Det stämmer, det finns en punktlista i distansavtalslagens andra kapitel med undantag från 14 dagarsfristen. Exempel på undantag är resor och boenden, t.ex. flygbiljetter och hotellnätter eller varor som snabbt kan försämras, t.ex. livsmedel. Om det finns undantag då ångerrätten inte gäller ska näringsidkaren informera konsumenten om detta.

Om ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i distansavtalslagen skulle vara till nackdel för dig som konsument är denna utan verkan mot dig, om inte annat anges i lagen.

Om du någon gång skulle ha problem med att ångra ett köp är du alltid välkommen att kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

 

Kommentera

Har du varit med om en trafikolycka och orsakats en personskada?

Photo by Erick Zajac on Unsplash

Om du har råkat ut för en trafikolycka kan du ha rätt till så kallad trafikskadeersättning från fordonets trafikförsäkring för de personskador du orsakats. De skador du åsamkats kan vara av varierande art, både skador av övergående natur och skador som orsakar bestående men. Skadan kan också ha medfört arbetsoförmåga och inkomstförlust eller kostnader för exempelvis vård och medicin.  För samtliga dessa skadeposter kan du ha rätt till ersättning ur trafikförsäkringen för fordonet.

Vid trafikskador är det vanligt förekommande att försäkringsbolagen ersätter den skadelidande dess ombudskostnader genom något som kallas det frivilliga åtagandet. Detta innebär att du som skadelidande kan ha rätt till ett juridiskt ombud som hjälper dig under skaderegleringen och ser till att du begär rätt ersättning för skadan och vars kostnad finansieras av försäkringsbolaget.

LEGIO har mångårig erfarenhet av att företräda klienter gentemot försäkringsbolag efter trafikolyckor som orsakat personskada både utom och inom rätta. Om du har frågor om trafikskador, kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

Kommentera

Vänta inte tills att det är försent – skriv testamente, äktenskapsförord & samboavtal!


Photo by Brett Andrei Martin on Unsplash

 

Att avtala partners emellan om äktenskapsförord eller samboavtal är något som verkar vara enkelt men som i själva verket är något som många av oss undviker. Det är lätt att tro att allt kommer att gå smärtfritt förbi. Det lättaste däremot, är att avtala när man är sams. Konsekvensen av att på förhand inte ha reglerat hur det ska bli om man går skilda vägar blir sällan som man tänkt sig. På samma sätt är det väldigt få av oss som tänker på vad som händer med all vår egendom när vi går bort. Risken är att det blir på ett helt annat sätt än vad man har tänkt sig, till exempel att ett efterlämnat arv inte går dit man vill eller att man lämnas missnöjd efter en separation. Vänta därför inte med att reglera förhållandet mellan din partner och dig, upprätta därför ett testamente, äktenskapsförord och/eller samboavtal, det kan vara försent snabbare än vad man kan tro!

För att undvika att hamna i en sådan här svår situation är det avgörande att skriva ett testamente, samboavtal och/eller äktenskapsförord. På så sätt kan allt viktigt vara bestämt på förhand. Det finns en mängd olika färdiga alternativ tillgängliga på nätet, som absolut kan fylla sitt syfte. Om du däremot önskar få din individuella situation genomlyst i kombination med en fullständig riskanalys ska du vända dig till en advokatbyrå. En advokatbyrå erbjuder inte bara själva upprättandet av testamentet, äktenskapsförordet eller samboavtalet, utan även en genomgripande rådgivning.

Vi på LEGIO Advokatfirma hjälper dig gärna med att upprätta en sådan handling. Att gå till en advokatbyrå för att reglera de viktigaste situationerna i ditt liv är den enskilt främsta försäkringen mot att hamna snett. Vi erbjuder ett unikt och personligt möte för att säkerställa att vi hittar den bästa lösningen för just dig och din situation. Att vända sig till en advokatbyrå innebär den i särklass bästa servicen och kvalitetssäkringen för att du ska känna dig trygg och säker. Genom vår expertis kan vi skräddarsy den lösning av testamente, äktenskapsförord och/eller samboavtal som passar just dig och din situation.

Om du vill ha hjälp med att skriva ett testamente, samboavtal, äktenskapsförord eller något liknande, är du alltid välkommen att kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

 

Kommentera

Hur mycket kostar en vårdnadstvist och vem betalar?

Photo by Juliane Liebermann on Unsplash

 

Inte sällan får vi på LEGIO frågan hur mycket en vårdnadstvist kan komma att kosta och om förlorande part måste betala motpartens ombudskostnader. Det är högst relevanta frågor eftersom tvister om vårdnad, boende och umgänge kan leda till långa, utdragna och även kostsamma processer. Det är därför viktigt att ha koll på finansieringen innan man initierar en sådan process.

Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Hur mycket en vårdnadstvist i slutändan kan komma att kosta är i det närmaste en omöjlig fråga att besvara. Det är som att ställa frågan hur långt ett snöre är eller vad en bil kostar. Det varierar. Faktorer som tvistens längd m.m. påverkar självfallet kostnadernas storlek. I vissa fall kan parterna komma överens tidigt i processen och kostnaderna blir därmed inte lika omfattande som om tvisten måste avgöras genom huvudförhandling.

Vem står rättegångskostnaderna i en vårdnadstvist?

I tvister om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader (6 kap. 22 § FB). Detta är ett undantag från de allmänna bestämmelserna om rättegångskostnader där huvudregeln är att förlorande part ska ersätta motpartens kostnader.

Huvudregeln att vardera parten ska bära sin egen kostnad kan frångås i vissa fall. En part kan exempelvis tvingas ersätta motpartens rättegångskostnader helt eller delvis om denne genom försummelse föranlett onödig rättegång. Det absolut vanligaste är dock att varje part svarar för sina egna ombudskostnader, detta oavsett utgången i målet (d.v.s. oberoende av om man ”vinner” eller ”förlorar”). Det finns möjlighet att få hjälp med finansieringen av ombudskostnaderna genom antingen rättsskydd eller rättshjälp.

Vad är rättsskydd?

För det fall du haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två (2) år kan du få delar av dina ombudskostnader finansierade via rättsskyddsmomentet i din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker delar av dina kostnader för ett juridiskt ombud i samband med rättsliga tvister. Du behöver inte haft din försäkring hos ett och samma försäkringsbolag under hela tidsperioden. Det väsentliga är att du varit försäkrad under en sammanhängande period utan avbrott.

Vanligtvis ersätter försäkringbolagen 80 % av gällande rättshjälpstaxa (f.n. 1781 kr i timmen). Många advokater arbetar på en högre timtaxa än rättshjälpstaxan. Få detta klart för dig innan du väljer ombud eftersom du bekostar överskjutande del på egen hand. Hur stor del du ska betala själv kan därför vara avgörande vid val av ombud.

Ersättningen genom rättsskyddsförsäkringen är därtill ofta begränsad till ett takbelopp, vanligen mellan 200 000 – 300 000 kr.

Karenstid – 1 år från separation

Eftersom många tvister om vårdnad, barns boende och umgänge uppkommer i samband med separation uppställs i försäkringsvillkoren en karenstid om 1 år från upplösningen av äktenskapet eller samboförhållandet. Detta innebär att försäkringsbolagen inte beviljar rättsskydd för tvister som uppkommer inom ett år från parternas separation.

Vad är rättshjälp?

Det finns möjlighet att få rättshjälp för det fall du inte kan erhålla finansiering ur din hemförsäkring, antingen för att du inte uppfyller villkoren eller för att du saknar hemförsäkring helt och hållet.

En första förutsättning för att kunna beviljas rättshjälp är att din årsinkomst inte överstiger 260 000 kr. Du bekostar själv den inledande rådgivningen, vanligen 1 timme. Den som beviljas rättshjälp ska även betala en s.k. rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften storlek varier beroende på ditt ekonomiska underlag. I vissa fall bestäms rättshjälpsavgiften till 0 kr. I andra fall kan avgiften bestämmas till så mycket som 40 %.

Ersättningen är därtill begränsad till 100 timmars arbete.

Om du har frågor om vårdnad, boende eller umgänge – kontakta LEGIO.

Kommentera

Högre krav på barnets offentliga biträde vid LVU

lego mini figure on brown sand
Photo by Yulia Matvienko on Unsplash

 

När ett barn omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU) har både barnet och föräldern rätt till ett eget offentligt biträde som hjälper till i processen så att prövningen blir rätt. Det är staten som betalar kostnaden för biträdet i förvaltningsdomstolen. Förvaltningsrätten har på senare tid blivit mer noggrann i urvalet av vilka jurister som får förordnas som offentliga biträden i den här typen av mål. Något som tveklöst är mycket positivt och ett led i att undvika att barn far så illa som tragiskt nog hände flickan som benämns ”Lilla hjärtat” i media. Vad som skedde i hennes fall var det värsta tänkbara och domstolen ser nu till att offentliga biträden har erfarenhet och en bakgrund som ska eliminera risken att detta någonsin kan hända igen. Den här ändringen märks inte ute i samhället om man inte jobbar med detta på exempelvis advokatbyrå som vi gör. Vi på LEGIO ser ändringen som en förbättring som också är viktig att kommunicera ut i sammanhanget – att rättssystemet tagit in vad som hänt och jobbar mot att undvika att detta någonsin ska kunna ske igen.

Vanligtvis utser domstolen ett offentligt biträde till parterna, men Du kan också välja ombud själv. LEGIOs erfarenhet är att det är viktigt att Du då väljer ett ombud som både kan juridiken och även kan sätta sig in i situationen. Ett ombud som kan förklara hur den juridiska prövningen går till men också vad Du kan göra för att tvångsvården ska upphöra. Att vara del i den här typen av prövning är alltid oerhört påfrestande men med rätt stöd så kan man minska påfrestningarna i möjligaste mån och se till att utfallet blir rätt och riktigt.

Kommentera

Påföljd vid återfall i brott

Photo by Anne Nygård on Unsplash
Photo by Anne Nygård on Unsplash

Vilken betydelse det ska ha vid påföljdsbestämningen, att den tilltalade tidigare blivit lagförd för brott, är en fråga som under lång tid varit föremål för diskussion i den juridiska litteraturen. Även lagstiftaren har ägnat ett stort intresse för frågan.

Påföljdssystemet bygger sedan 1989 års reform på principerna om proportionalitet, ekvivalens och humanitet. Det innebär att straff ska bestämmas efter brottets svårhet, att lika fall ska behandlas lika och att frihetsberövanden ska undvikas, eller hållas korta, så långt det är möjligt. Frågan är om återfallsregleringen är förenlig med de teorier och principer som utgör grunden för påföljdssystemet.

Att den tilltalade tidigare begått brott kan vid påföljdsbestämningen beaktas i tre avseenden. Det kan leda till strängare påföljdsval, förverkande av villkorligt medgiven frihet samt påverka straffmätningen i skärpande riktning. I doktrinen har den sistnämnda möjligheten, att skärpa straffmätningen så att högre bötesstraff eller längre frihetsberövande döms ut, kritiserats för att inte vara förenlig med påföljdssystemets grundläggande principer. Lagstiftaren menar dock, med hänvisning till det allmänna rättsmedvetandet, att det är rimligt och av vikt för påföljdssystemets trovärdighet, att återfall ska kunna leda till strängare straff.

Det är rimligt att låta återfall i brott utgöra grund för strängare påföljdsval samt kunna leda till förverkande av villkorligt medgiven frihet. Det är dock inte möjligt i ett system som gör anspråk på proportionalitet, ekvivalens och humanitet, att låta tidigare brottslighet utgöra en skärpande faktor vid straffmätningen.

Straffskärpningsbestämmelsen bör därför ses över, så att den är förenlig med de principer som påföljdssystemet bygger på. En sådan ordning tycks dock vara svår att uppnå.

Kommentera