legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett sätt att välja vem som i framtiden har rätt att företräda dig. Eftersom det är vanligt att människor förr eller senare drabbas av sjukdom eller allmänt hälsotillstånd som påverkar individens möjligheter att ta hand sig själv eller sin ekonomi förekommer s.k. goda män, förvaltare och utsedda framtidsfullmaktshavare.

De goda männen utför uppgifter som den hjälpbehövande inte klarar av på egen hand och en förvaltare övertar den hjälpbehövandes rättshandlingsförmåga, detta innebär att möjligheten att ingå avtal m.m. övergår till förvaltaren. Både de goda männen och förvaltarna utses av domstol. Godmanskapets omfattning varierar och anges i förordnandet. En god man får inte gå emot den hjälpbehövandes vilja. En skillnad som föreligger mellan goda män och förvaltare är att den hjälpbehövande behåller sin rättshandlingsförmåga vid godmanskap. En förvaltare har istället, inom ramen för förordnandet, ensam behörighet att företa rättshandlingar för den hjälpbehövandes räkning utan krav på dennes samtycke.

En framtidsfullmaktshavare är en person som den hjälpbehövande, innan denne blev sjuk, utsett genom en framtidsfullmakt för att istället för en god man eller en förvaltare tillvarata den hjälpbehövandes intressen. Framtidsfullmakten är således ett privaträttsligt substitut till det offentliga systemet med goda män samt förvaltare. Den lucka som det privaträttsliga rättssystemet fyller är att den enskilde själv får avgöra vem denne vill ska ta hand om dennes personliga angelägenheter den dag denne inte längre kan göra det på egen hand. Det offentligrättsliga systemet bygger på att det offentliga, i detta fall tingsrätten, utser en person som ska tillvarata en individs vilja och intressen samtidigt som överförmyndaren, som har i uppgift att granska gode män och förvaltares förvaltning, utövar tillsyn över dessa aktörers verksamhet.

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter är en relativt ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2017. En framtidsfullmakt kan du, som privatperson, upprätta när du är frisk och i denna skriva vem som har rätt att fatta beslut i dina personliga och ekonomiska angelägenheter när du inte längre kan göra det. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och den som upprättar fullmakten ska ha fyllt 18 år samt inneha förmågan att ta hand om sina angelägenheter.

Det är du som väljer vilka omständigheter, dvs vad framtidsfullmakten skall omfatta, och därmed även de angelägenheter som den utpekade personen (fullmaktshavaren) ska få besluta om. Du kan välja att framtidsfullmakten enbart ska omfatta dina personliga angelägenheter såsom att agera för din räkning i gentemot myndigheter, bevaka dina personliga intressen och företräda dig i frågor angående bostad och social omsorg. Du kan också välja att framtidsfullmakten enbart ska omfatta ekonomiska angelägenheter dvs. att fullmaktshavaren ska kunna ingå köp-/säljavtal, betala räkningar och sköta din personliga ekonomi. Framtidsfullmakter kan även avse både personliga och ekonomiska angelägenheter och om man vill kan man utse två olika personer (fullmaktshavare) för att tillvarata de olika angelägenheterna.

Enligt lagen är det fullmaktshavaren, den person som du utpekat i framtidsfullmakten att i framtiden tillvarata dina intressen, som ska avgöra när framtidsfullmakten trätt i kraft (dvs. börjat gälla). Denna tidpunkt är när du själv är oförmögen att fatta beslut i de angelägenheter som framtidsfullmakten avser. Enligt lagen kan du även välja att denna tidpunkt, och därmed även ikraftträdandet av framtidsfullmakten, ska prövas av domstol.

Det är även möjligt att utse ytterligare en person såsom granskare av fullmaktshavarens verksamhet. Denna granskare har möjlighet att kräva att den som tillvaratar dina intressen, personliga likväl ekonomiska, ska lämna en redovisning för sin verksamhet. Även överförmyndaren kan begära att fullmaktshavaren lämnar redovisning av sitt uppdrag. Överförmyndaren kan begära upplysningar över fullmaktsförhållandet och fullmaktshavarens vidtagna åtgärder. Trots detta så följer det ingen regelbunden översyn av framtidsfullmakter av överförmyndaren vilket är en skillnad mot det offentliga förfarandet med förordnande av god man/förvaltare.

Överförmyndaren kan komma att besluta om begränsning av fullmaktshavarens användning av framtidsfullmakten om det kommit till deras kännedom att fullmaktshavaren vid utförandet av uppdraget gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse eller bevisats vara oförmögen att tillvarata fullmaktsgivarens intressen.

Om du vill upprätta en framtidsfullmakt för att få möjlighet att kontrollera vem det är som i framtiden kommer fatta beslut angående dina angelägenheter, kontakta oss på LEGIO Advokatfirma så hjälper vi dig!

Kontaktpersoner

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →