legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Tvist mot försäkringsbolag

LEGIO Advokatfirma har mångårig erfarenhet av tvister mot försäkringsbolag. Tvister kan uppstå när Du som privatperson inte anser Dig få rätt till den ersättning Du har rätt till eller Ni som företag upplever att företagsförsäkringen inte lever upp till avtalsvillkoren. På byrån finns gedigen kunskap om den process som Du som privatperson eller företag kan behöva ta till om försäkringsbolaget inte beviljar Dig den ersättning Du anser Dig ha rätt till. LEGIO kan vara Dig behjälplig med allt ifrån skaderegleringen till att föra talan mot försäkringsbolaget i domstol.

 

Hjälp med försäkringsärende

Om Du råkat ut för en olycka eller skada och vill ha ersättning av Ditt försäkringsbolag gör Du en skadeanmälan till försäkringsbolaget genom vilken Du begär ersättning. Om försäkringsbolaget avslår Din begäran kan Du begära att försäkringsbolaget prövar frågan igen. Om Du istället är skadevållande kan Du genom en ansvarsförsäkring täckas för de krav som riktas mot Dig. LEGIO kan i dessa skeden vara med och ombesörja kontakten med försäkringsbolaget.

Överklaga försäkringsbolags beslut

Om Du trots allt inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut kan det överklagas till Trafikskadenämnden, som då gör en prövning av försäkringsbolagets skadereglering och beslut. Beroende på Trafikskadenämndens prövning kan försäkringsbolaget ändra sitt beslut till Din fördel. Om Trafikskadenämnden inte går på Din linje, eller försäkringsbolaget ändå inte ändrar sin bedömning, kan Du ta tvisten vidare till domstol.

Tvisten i domstol

Om det blir en tvist i domstol upprättar LEGIO en stämningsansökan, vilket är den första skriften som ges in till tingsrätten. Sedan utfärdar tingsrätten stämning mot försäkringsbolaget, som sedan inkommer med ett yttrande, som kallas svaromål, där de meddelar sin inställning och förklarar varför de anser att Du inte är berättigad den ersättning Du begär. Därefter förs viss skriftväxling i domstolen, och det hålls ett muntligt sammanträde där tingsrätten försöker reda ut tvisten mellan Dig och försäkringsbolaget. LEGIOs roll under detta skede är att sköta att kontakt med tingsrätten och försäkringsbolaget; givetvis stäms allting av med Dig under tidens gång. LEGIO är även med under det muntliga sammanträdet. Om Du och försäkringsbolaget inte kommer överens under tvistens gång planeras målet ut till huvudförhandling/rättegång, efter vilken tingsrätten meddelar en dom i målet.

Advokat mot försäkringsbolag

Exempel på tvister där LEGIO kan erbjuda hjälp med advokat mot försäkringsbolaget är vid trafikskador och arbetsskador samt skador som regleras genom företags-, ansvars-, hem- eller bostadsförsäkring.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →