legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Patientskada

I hem och fritid

Om skadan har inträffat före den 1 januari 2002 ska ersättningen för de dagliga begränsningar och olägenheter som man drabbas av på grund av sin skada utgå enligt särskilda schabloner. Detta har inte så mycket med invaliditeten att göra som med vilka svårigheter Du har varje dag på grund av besvären. Du kanske t.ex. inte längre kan åka skidor, eller hänga tvätt.

I arbete

Om Du har fått en kronisk skada och invaliditet, och fortfarande arbetar helt eller delvis, har Du rätt att få ersättning för den anspänning det innebär att arbeta med besvären. Även här utgår schablonbelopp för skador som inträffat före 1 januari 2002, och för senare inträffade skador ingår denna ersättning i den totala invaliditetsersättningen det vill säga lyte och men (se ovan).

Ersättningarna är skattefria. När det gäller olägenhetsersättning behöver Du en advokat som kan avgöra vilka ersättningsbelopp som är aktuella.

Inkomstförluster

Om Du är sjukskriven eller av annan anledning (som beror på olyckan) har fått lägre lön, kan Du vara berättigad ersättning för inkomstförlust. Du kanske har tvingats byta till ett mindre välbetalt arbete på grund av att Du inte längre klarar av Dina tidigare arbetsuppgifter. När ersättningen för inkomstförlust bestäms används den så kallade differensmetoden, som innebär att Din lön som oskadad (Din förväntade lön) jämförs med den lön (och de eventuella ersättningar du erhållit från försäkringsbolag och/eller Försäkringskassan) som Du faktiskt erhållit trots skadan. Försäkringsbolaget behöver därför få uppgifter i form av lönespecifikationer, inkomstdeklarationer samt uppgifter från arbetsgivare eller fackförbund om årliga löneökningar etc. För framtida inkomstförlustersättning är beviskravet lättare, denna behöver Du bara ”göra sannolik”.

Vi är specialiserade på frågan om inkomstförluster och vet vilka underlag som behöver hämtas in, vi kan se till att rätt uppgifter kommer in och framför allt räkna ut och presentera dina förluster så att bolagen kan fatta rätt beslut om ersättning.

All ersättning för inkomstförlust beskattas med sedvanlig skattesats.

Har Du ett företag är beräkningen av inkomstförlusten lite mer komplicerad, och Du bör kontakta oss för att se till att ersättningen blir rätt. Detsamma gäller Dig som skadades innan Du hunnit etablera Dig på arbetsmarknaden, om Du fortfarande gick i skolan eller motsvarande vilket gör ärendet mer svårbedömt. Vi kan allt detta och hittar en lösning även vid de mest komplicerade förhållanden.

Ersättning för pensionsförlust

Om Din skada har lett till att Du har förlorat lön och Du är berättigad till ersättning för inkomstförlust, kommer den ersättning Du får från försäkringsbolaget inte att vara automatiskt pensionsgrundande. Därför behöver Du räkna ut hur stor skillnad det kommer att bli i framtida pension på grund av detta. Beräkningarna görs efter särskilda formler och cirkulär som Trafikskadenämnden har tagit fram. Bolaget fyller då i särskilda uppgifter som inhämtas från Pensionsmyndigheten i en blankett, och får fram ett belopp som blir din pensionsförlust. Denna beräkning görs först i samband med att ärendet ska avslutas, eftersom det inte är någon idé att göra den förrän alla ersättningar är färdigutredda. Vi vet vilka uppgifter som behövs och vi kan både räkna fram och kontrollera beräkningarna av dessa förluster.

Har eller hade Du i Ditt arbete även en tjänstepension, ska särskild förlust av sådan också beräknas. Även ersättningen för pensionsförlusten är skattepliktig.

Dröjsmålsränta

En månad efter det att Du skickat in tillräckligt underlag så att det tydligt framgår vilken ersättning Du har rätt till, är bolaget skyldiga att utbetala dröjsmålsränta om Du inte fått utbetalningen. Eftersom försäkringsbolagen har väldigt många skadeärenden att handlägga är det mer brukligt att Du får ränta än att Du får ersättningen direkt, handläggarna hinner helt enkelt inte med alltid. Eftersom dröjsmålsräntan är förmånlig blir Du väl kompenserad för dröjsmålet.

Är Du i akut behov av din ersättning, till exempel om handläggningen drar ut på tiden, kan Du ibland få förskott på ersättningen. Då betalar försäkringsbolaget ut en större eller mindre klumpsumma utan att göra någon närmare utredning. Den summan räknas sedan av från den slutliga ersättning Du får när det är fastställt vilken ersättning som Du har rätt till mer exakt. Har Du oss som ombud ser vi till att Du får ut de förskott som är möjliga.

Vad ska Du göra?

Det går oftast bättre i ärendet om Du själv är aktiv och hjälper till med att skicka det som försäkringsbolaget behöver, och har lite ordning på dina papper. Det viktigaste är att själv inte dröja för länge med att förse bolaget med det underlag de behöver, och har Du LEGIO som ombud ombesörjer vi naturligtvis detta. Går det för lång tid mellan kontakterna, och Du inte hör av Dig till Ditt försäkringsbolag kan ärendet stängas och Du i värsta fall förlora rätten till ersättning. Med LEGIO som ombud behöver Du aldrig själv bevaka en frist, vara orolig för att ärendet ska preskriberas eller vara osäker på vilka handlingar som ska skickas.

För att vi ska kunna företräda Dig gentemot försäkringsbolaget får Du skriva på en fullmakt. Med stöd av fullmakten kan vi å dina vägnar hämta in de handlingar som Du inte redan har skickat till oss eller som Du inte har, och som talar för din sak. Även försäkringsbolaget kan få en begränsad fullmakt för att effektivisera handläggningen.

Ta kontakt med oss om Du är osäker på vad som gäller eller om Du inte får den ersättning Du tycker att Du ska få. Det är bra att Du innan har tänkt igenom vad Du önskar uppnå i Ditt ärende.

När alla ersättningar är utredda eller om försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan olyckan och din skada, avslutar bolaget ärendet. Du har då sex månader på Dig att stämma försäkringsbolaget i domstol för att inte dina anspråk ska preskriberas, d.v.s. att Du inte längre kan kräva ersättning. Om Du funderar på att stämma försäkringsbolaget, vänta inte med att kontakta oss. Ju längre tid vi har på oss att utreda Ditt ärende desto bättre är förutsättningarna för ett bra resultat.

Om förutsättningarna för beräkningen av din skada ändras efter att ärendet avslutas, kan Du ha rätt till omprövning vilket innebär att Du bör anmäla de nya förhållandena till försäkringsbolaget inom 10 år. Det kan till exempel handla om att löneutvecklingen i Ditt tidigare yrke har ökat mycket mer under flera år än vad man räknat med under skaderegleringen. Fråga en advokat om Du är osäker så kan denne göra en preliminär bedömning om det finns rimliga chanser att få ytterligare ersättning.

Vad kan LEGIO göra för Dig?

LEGIO har ca 25 års erfarenhet av försäkrings- och personskadeärenden och även mål i domstol om försäkringsersättning och skadestånd. Vi är specialiserade inom dessa rättsområden och inom process och vet hur försäkringsbolagen, nämnderna och domstolarna resonerar när de prövar dessa ärenden. Vi arbetar snabbt, effektivt och med hög kvalitet på vår juridiska rådgivning.

Det är viktigt att Du som klient känner Dig delaktig i Ditt ärende hos oss.

Tillsammans ingår vi ett samarbete där Du, genom att bistå oss med information och kunskap om Ditt ärende, hjälper oss att föra fram Dina intressen med hjälp av vår juridiska kunskap. Om en tvist har uppstått mellan Dig och försäkringsbolaget, kan Du kontakta oss.

Vid början av ett ärende ser vi alltid till att boka in ett första möte med Dig på vårt kontor. På så sätt kan vi tillsammans gå igenom alla omständigheter som har föranlett en konflikt mellan Dig och försäkringsbolaget. Om det skulle passa Dig bättre att hålla detta möte per telefon eller e-post är givetvis detta ett önskemål som vi kan uppfylla.

Vid det första mötet är det viktigt att Du har med Dig allt material som kan vara till hjälp för oss att bistå Dig i Ditt ärende. Målet med det första mötet är att vi gemensamt ska komma fram till en plan för Ditt ärende. Vi går även igenom kostnaderna för vårt uppdrag med Dig.

Beroende på vad saken gäller och hur omfattande tvisten är, kan vi behöva träffas ytterligare några gånger, alternativt att vi, via telefon eller e-post diskuterar saken vidare. Genom kontinuerlig kontakt kan vi upprätthålla samarbetet under ärendets gång. På så sätt hålls Du som klient också hela tiden uppdaterad om Ditt ärende. Innan ett ärende avslutas ser vi alltid till att återkoppla till Dig. Detta ingår i den plan som satts upp för Ditt ärende.

Arvoden och betalning

Försäkringsbolaget betalar vanligtvis för i vart fall större delen av advokatkostnaderna under skaderegleringen.

Under den utomrättsliga handläggningen betalar vanligtvis försäkringsbolaget arvodet till oss. Om Då går vidare till domstolsprövning efter skaderegleringen kan Du ha rätt till rättsskydd eller, i undantagsfall, rättshjälp som kan bidra till en del av kostnaderna. Vi debiterar löpande per timme och vid önskemål kan Du alltid få veta hur många timmar som har lagts ned i ärendet. När ett ärende ska prövas i domstol får Du betala ett förskott som sedan avräknas mot slutarvodet.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →