legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Blogg

God Jul och ett Gott Nytt 2022!

Med hänsyn till det rådande läget så har LEGIO valt att inte skicka ut några julkort i år, istället har vi bidragit med motsvarande belopp till UNHCR för att hjälpa behövande barn och vuxna i Jemen.
God Jul och ett Gott Nytt 2022!

 

Kommentera

Vad gäller om jag ångrar ett onlineköp?

Photo by: rupixen on Unsplash

Allt fler konsumenter handlar idag via nätet, särskilt nu under pandemitider. Ett par klick bort så är den där prylen du egentligen inte ville ha på väg hem till dig. Du frågar dig själv, vad gör jag nu?

Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eller enkelt uttryckt ”distansavtalslagen”, har man rätt att ångra ett köp inom en period om 14 dagar. Detta är en konsumentvänlig lag, vilket innebär att den är till för att stärka skyddet för konsumenten när denna handlar utanför affärslokalen, exempelvis via nätet.

Motivet bakom regleringen är att försäljningsmetoderna kan uppfattas som överraskande och påträngande, samt kan leda till ogenomtänkta köp. Dessutom har konsumenten svårt att undersöka produkten vid köp över internet.

Näringsidkaren har med anledning av detta en skyldighet att informera dig som konsument om sig själv, produkten och rätten att ångra sig inom ångerfristen. För att uppfylla denna skyldighet ska näringsidkaren ge dig som konsument ett standardformulär för utövande av ångerrätten, om det finns en ångerrätt. Det är inte tillräckligt att näringsidkaren hänvisar till var formuläret finns.

Nu kanske någon noterade stycket ”om det finns en ångerrätt”, och tänker att ångerrätten om 14 dagar inte är absolut. Det stämmer, det finns en punktlista i distansavtalslagens andra kapitel med undantag från 14 dagarsfristen. Exempel på undantag är resor och boenden, t.ex. flygbiljetter och hotellnätter eller varor som snabbt kan försämras, t.ex. livsmedel. Om det finns undantag då ångerrätten inte gäller ska näringsidkaren informera konsumenten om detta.

Om ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i distansavtalslagen skulle vara till nackdel för dig som konsument är denna utan verkan mot dig, om inte annat anges i lagen.

Om du någon gång skulle ha problem med att ångra ett köp är du alltid välkommen att kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

 

Kommentera

Har du varit med om en trafikolycka och orsakats en personskada?

Photo by Erick Zajac on Unsplash

Om du har råkat ut för en trafikolycka kan du ha rätt till så kallad trafikskadeersättning från fordonets trafikförsäkring för de personskador du orsakats. De skador du åsamkats kan vara av varierande art, både skador av övergående natur och skador som orsakar bestående men. Skadan kan också ha medfört arbetsoförmåga och inkomstförlust eller kostnader för exempelvis vård och medicin.  För samtliga dessa skadeposter kan du ha rätt till ersättning ur trafikförsäkringen för fordonet.

Vid trafikskador är det vanligt förekommande att försäkringsbolagen ersätter den skadelidande dess ombudskostnader genom något som kallas det frivilliga åtagandet. Detta innebär att du som skadelidande kan ha rätt till ett juridiskt ombud som hjälper dig under skaderegleringen och ser till att du begär rätt ersättning för skadan och vars kostnad finansieras av försäkringsbolaget.

LEGIO har mångårig erfarenhet av att företräda klienter gentemot försäkringsbolag efter trafikolyckor som orsakat personskada både utom och inom rätta. Om du har frågor om trafikskador, kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

Kommentera

Vänta inte tills att det är försent – skriv testamente, äktenskapsförord & samboavtal!


Photo by Brett Andrei Martin on Unsplash

 

Att avtala partners emellan om äktenskapsförord eller samboavtal är något som verkar vara enkelt men som i själva verket är något som många av oss undviker. Det är lätt att tro att allt kommer att gå smärtfritt förbi. Det lättaste däremot, är att avtala när man är sams. Konsekvensen av att på förhand inte ha reglerat hur det ska bli om man går skilda vägar blir sällan som man tänkt sig. På samma sätt är det väldigt få av oss som tänker på vad som händer med all vår egendom när vi går bort. Risken är att det blir på ett helt annat sätt än vad man har tänkt sig, till exempel att ett efterlämnat arv inte går dit man vill eller att man lämnas missnöjd efter en separation. Vänta därför inte med att reglera förhållandet mellan din partner och dig, upprätta därför ett testamente, äktenskapsförord och/eller samboavtal, det kan vara försent snabbare än vad man kan tro!

För att undvika att hamna i en sådan här svår situation är det avgörande att skriva ett testamente, samboavtal och/eller äktenskapsförord. På så sätt kan allt viktigt vara bestämt på förhand. Det finns en mängd olika färdiga alternativ tillgängliga på nätet, som absolut kan fylla sitt syfte. Om du däremot önskar få din individuella situation genomlyst i kombination med en fullständig riskanalys ska du vända dig till en advokatbyrå. En advokatbyrå erbjuder inte bara själva upprättandet av testamentet, äktenskapsförordet eller samboavtalet, utan även en genomgripande rådgivning.

Vi på LEGIO Advokatfirma hjälper dig gärna med att upprätta en sådan handling. Att gå till en advokatbyrå för att reglera de viktigaste situationerna i ditt liv är den enskilt främsta försäkringen mot att hamna snett. Vi erbjuder ett unikt och personligt möte för att säkerställa att vi hittar den bästa lösningen för just dig och din situation. Att vända sig till en advokatbyrå innebär den i särklass bästa servicen och kvalitetssäkringen för att du ska känna dig trygg och säker. Genom vår expertis kan vi skräddarsy den lösning av testamente, äktenskapsförord och/eller samboavtal som passar just dig och din situation.

Om du vill ha hjälp med att skriva ett testamente, samboavtal, äktenskapsförord eller något liknande, är du alltid välkommen att kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

 

Kommentera

Hur mycket kostar en vårdnadstvist och vem betalar?

Photo by Juliane Liebermann on Unsplash

 

Inte sällan får vi på LEGIO frågan hur mycket en vårdnadstvist kan komma att kosta och om förlorande part måste betala motpartens ombudskostnader. Det är högst relevanta frågor eftersom tvister om vårdnad, boende och umgänge kan leda till långa, utdragna och även kostsamma processer. Det är därför viktigt att ha koll på finansieringen innan man initierar en sådan process.

Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Hur mycket en vårdnadstvist i slutändan kan komma att kosta är i det närmaste en omöjlig fråga att besvara. Det är som att ställa frågan hur långt ett snöre är eller vad en bil kostar. Det varierar. Faktorer som tvistens längd m.m. påverkar självfallet kostnadernas storlek. I vissa fall kan parterna komma överens tidigt i processen och kostnaderna blir därmed inte lika omfattande som om tvisten måste avgöras genom huvudförhandling.

Vem står rättegångskostnaderna i en vårdnadstvist?

I tvister om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader (6 kap. 22 § FB). Detta är ett undantag från de allmänna bestämmelserna om rättegångskostnader där huvudregeln är att förlorande part ska ersätta motpartens kostnader.

Huvudregeln att vardera parten ska bära sin egen kostnad kan frångås i vissa fall. En part kan exempelvis tvingas ersätta motpartens rättegångskostnader helt eller delvis om denne genom försummelse föranlett onödig rättegång. Det absolut vanligaste är dock att varje part svarar för sina egna ombudskostnader, detta oavsett utgången i målet (d.v.s. oberoende av om man ”vinner” eller ”förlorar”). Det finns möjlighet att få hjälp med finansieringen av ombudskostnaderna genom antingen rättsskydd eller rättshjälp.

Vad är rättsskydd?

För det fall du haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två (2) år kan du få delar av dina ombudskostnader finansierade via rättsskyddsmomentet i din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker delar av dina kostnader för ett juridiskt ombud i samband med rättsliga tvister. Du behöver inte haft din försäkring hos ett och samma försäkringsbolag under hela tidsperioden. Det väsentliga är att du varit försäkrad under en sammanhängande period utan avbrott.

Vanligtvis ersätter försäkringbolagen 80 % av gällande rättshjälpstaxa (f.n. 1781 kr i timmen). Många advokater arbetar på en högre timtaxa än rättshjälpstaxan. Få detta klart för dig innan du väljer ombud eftersom du bekostar överskjutande del på egen hand. Hur stor del du ska betala själv kan därför vara avgörande vid val av ombud.

Ersättningen genom rättsskyddsförsäkringen är därtill ofta begränsad till ett takbelopp, vanligen mellan 200 000 – 300 000 kr.

Karenstid – 1 år från separation

Eftersom många tvister om vårdnad, barns boende och umgänge uppkommer i samband med separation uppställs i försäkringsvillkoren en karenstid om 1 år från upplösningen av äktenskapet eller samboförhållandet. Detta innebär att försäkringsbolagen inte beviljar rättsskydd för tvister som uppkommer inom ett år från parternas separation.

Vad är rättshjälp?

Det finns möjlighet att få rättshjälp för det fall du inte kan erhålla finansiering ur din hemförsäkring, antingen för att du inte uppfyller villkoren eller för att du saknar hemförsäkring helt och hållet.

En första förutsättning för att kunna beviljas rättshjälp är att din årsinkomst inte överstiger 260 000 kr. Du bekostar själv den inledande rådgivningen, vanligen 1 timme. Den som beviljas rättshjälp ska även betala en s.k. rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften storlek varier beroende på ditt ekonomiska underlag. I vissa fall bestäms rättshjälpsavgiften till 0 kr. I andra fall kan avgiften bestämmas till så mycket som 40 %.

Ersättningen är därtill begränsad till 100 timmars arbete.

Om du har frågor om vårdnad, boende eller umgänge – kontakta LEGIO.

Kommentera

Högre krav på barnets offentliga biträde vid LVU

lego mini figure on brown sand
Photo by Yulia Matvienko on Unsplash

 

När ett barn omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU) har både barnet och föräldern rätt till ett eget offentligt biträde som hjälper till i processen så att prövningen blir rätt. Det är staten som betalar kostnaden för biträdet i förvaltningsdomstolen. Förvaltningsrätten har på senare tid blivit mer noggrann i urvalet av vilka jurister som får förordnas som offentliga biträden i den här typen av mål. Något som tveklöst är mycket positivt och ett led i att undvika att barn far så illa som tragiskt nog hände flickan som benämns ”Lilla hjärtat” i media. Vad som skedde i hennes fall var det värsta tänkbara och domstolen ser nu till att offentliga biträden har erfarenhet och en bakgrund som ska eliminera risken att detta någonsin kan hända igen. Den här ändringen märks inte ute i samhället om man inte jobbar med detta på exempelvis advokatbyrå som vi gör. Vi på LEGIO ser ändringen som en förbättring som också är viktig att kommunicera ut i sammanhanget – att rättssystemet tagit in vad som hänt och jobbar mot att undvika att detta någonsin ska kunna ske igen.

Vanligtvis utser domstolen ett offentligt biträde till parterna, men Du kan också välja ombud själv. LEGIOs erfarenhet är att det är viktigt att Du då väljer ett ombud som både kan juridiken och även kan sätta sig in i situationen. Ett ombud som kan förklara hur den juridiska prövningen går till men också vad Du kan göra för att tvångsvården ska upphöra. Att vara del i den här typen av prövning är alltid oerhört påfrestande men med rätt stöd så kan man minska påfrestningarna i möjligaste mån och se till att utfallet blir rätt och riktigt.

Kommentera

Påföljd vid återfall i brott

Photo by Anne Nygård on Unsplash
Photo by Anne Nygård on Unsplash

Vilken betydelse det ska ha vid påföljdsbestämningen, att den tilltalade tidigare blivit lagförd för brott, är en fråga som under lång tid varit föremål för diskussion i den juridiska litteraturen. Även lagstiftaren har ägnat ett stort intresse för frågan.

Påföljdssystemet bygger sedan 1989 års reform på principerna om proportionalitet, ekvivalens och humanitet. Det innebär att straff ska bestämmas efter brottets svårhet, att lika fall ska behandlas lika och att frihetsberövanden ska undvikas, eller hållas korta, så långt det är möjligt. Frågan är om återfallsregleringen är förenlig med de teorier och principer som utgör grunden för påföljdssystemet.

Att den tilltalade tidigare begått brott kan vid påföljdsbestämningen beaktas i tre avseenden. Det kan leda till strängare påföljdsval, förverkande av villkorligt medgiven frihet samt påverka straffmätningen i skärpande riktning. I doktrinen har den sistnämnda möjligheten, att skärpa straffmätningen så att högre bötesstraff eller längre frihetsberövande döms ut, kritiserats för att inte vara förenlig med påföljdssystemets grundläggande principer. Lagstiftaren menar dock, med hänvisning till det allmänna rättsmedvetandet, att det är rimligt och av vikt för påföljdssystemets trovärdighet, att återfall ska kunna leda till strängare straff.

Det är rimligt att låta återfall i brott utgöra grund för strängare påföljdsval samt kunna leda till förverkande av villkorligt medgiven frihet. Det är dock inte möjligt i ett system som gör anspråk på proportionalitet, ekvivalens och humanitet, att låta tidigare brottslighet utgöra en skärpande faktor vid straffmätningen.

Straffskärpningsbestämmelsen bör därför ses över, så att den är förenlig med de principer som påföljdssystemet bygger på. En sådan ordning tycks dock vara svår att uppnå.

Kommentera

Olycksfallsförsäkring

              Photo by: Josh Vuong on Unsplash

En olycksfallsförsäkring kan ge dig rätt till ersättning för det fall du råkar ut för en olycksfallsskada. I försäkringssammanhang brukar begreppet olycksfallsskada definieras som en plötslig, oförutsedd, yttre händelse som drabbar försäkringstagaren. Ett exempel på en olycksfallsskada kan vara att du varit med om en trafikolycka, att du skadat dig i hemmet eller ramlat på vägen till jobbet. Oavsett hur olyckan gått till och vilka konsekvenser som olyckan medfört, exempelvis i form av besvär och/eller arbetsoförmåga, är det viktigt att undersöka om det finns en olycksfallsförsäkring som täcker skadan.

En sådan olycksfallsförsäkring kan du exempelvis ha genom skola/arbetsgivare, hemförsäkring eller fackförbund. Det kan också vara så att du är medförsäkrad och omfattas av en försäkring som är tecknad på en annan familjemedlem, såsom äkta make, sambo, förälder eller barn. Det händer att det vid närmare genomgång visar sig att det finns flera olycksfallsförsäkringar som täcker skadehändelsen, vilket kan innebära att du är berättigad till ersättning från flera försäkringar.

Precis som övriga försäkringar på marknaden kan innehållet i en olycksfallsförsäkring och vilken ersättning som försäkringen lämnar skilja sig åt beroende på i vilket försäkringsbolag försäkringen är tecknad. Ersättningen bestäms av såväl försäkringsvillkoren som det enskilda försäkringsbrevet. Ersättning kan lämnas för exempelvis så kallad medicinsk invaliditet (bestående funktionsnedsättning), kostnadsersättning för sjuk- och läkemedelskostnader och för ekonomisk invaliditet (ersättning för bestående arbetsoförmåga).

Om du har frågor om olycksfallsförsäkringar eller behöver hjälp att utreda om du varit med om en olycksfallsskada och vilken ersättning du är berättigad till, är du alltid välkommen att kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

Kommentera

Hur kan staten ha rätt att bestämma att mitt barn ska vårdas med tvång?

 

         Photo by: Karim Manjra on Unsplash

 

I regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar, stadgas våra fri- och rättigheter. I lagen uttrycks bl.a. att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna vad gäller påtvingade kroppsliga angrepp och frihetsberövanden samt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom Sverige eller lämna landet. Våra fri- och rättigheter kan emellertid, under vissa förutsättningar, begränsas genom lag. Exempel på detta är då staten beslutar att en person ska omhändertas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, även kallad LVU. En sådan process sker i förvaltningsrätten och föregås av en ansökan från den ifrågavarande kommunens socialnämnd i det fall samtliga möjligheter till vård på frivillig väg anses vara uttömda. Bedömer socialnämnden att situationen är så pass akut att barnet löper en stor risk att skadas innan förvaltningsrätten hinner ta ett beslut i frågan kan dock socialnämnden dessförinnan besluta om ett omedelbart omhändertagande som sedan prövas av förvaltningsrätten.

 

För att ett barn ska kunna omhändertas med stöd av LVU krävs att det föreligger en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas till följd av missförhållanden i hemmet eller barnets eget beteende. Missförhållanden i hemmet kan t.ex. vara att barnet utsätts för fysisk eller psykisk misshandel, att barnet utnyttjas på ett otillbörligt sätt eller att barnets vårdnadshavare brister i omsorgen av barnet. Situationer då barnets eget beteende kan ligga till grund för ett LVU-omhändertagande är om barnet missbrukar t.ex. alkohol eller narkotika, ägnar sig åt brottslig verksamhet eller i övrigt uppvisar ett s.k. ”socialt nedbrytande beteende”. Med socialt nedbrytande beteende åsyftas ett beteende som avviker från samhällets normer. Detta kan exempelvis vara att barnet begått något eller några enstaka brott som ensamt inte kan anses nå upp till kriteriet ”brottslig verksamhet”, att barnet vistas i missbruksmiljöer eller på andra olämpliga och riskfyllda platser, eller att barnet ägnar sig åt prostitution.

 

Att omhänderta ett barn med tvång är en oerhört ingripande åtgärd i både barnets och vårdnadshavarnas personliga integritet. Du som är part i ett mål angående LVU har därför rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig och för din talan i processen. Biträdets arbete bekostas av staten, vilket innebär att du som part i ett LVU-mål inte betalar någonting för biträdets juridiska hjälp. Det är av stor vikt att både vårdnadshavare och barn företräds av ett kunnigt biträde som är väl insatt i processen och som är observant på att omhändertagandet inte saknar rättslig grund.

 

LEGIO åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål angående LVU. Önskar du hjälp av oss har du rätt att begära att ett biträde från oss förordnas till dig. Du är också alltid varmt välkommen att kontakta oss på 08-678 60 50 om du har några frågor eller funderingar på området.

Kommentera

Kan jag skilja mig även om min partner inte vill?

             Photo by Ben Rosett on Unsplash

 

Under år 2019 ingicks 48 481 äktenskap i Sverige. Under samma period skilde sig 25 408 par.

Vad händer då när det börjar knaka i fogarna och den ena parten vill skiljas, medan den andra inte vill? Kan man skiljas även om man inte är överens?

Svaret är JA, du kan skilja dig även om din partner inte vill. Du behöver heller inte ange några skäl till varför du vill skilja dig.

Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap.

Om ni inte är överens om att skiljas måste ni ha betänketid i minst sex (6 månader) innan ni kan fullfölja skilsmässan. Detsamma är fallet om ni har hemmavarande barn under 16 år. Det spelar ingen roll om det är era gemensamma barn eller bara den ena partens barn. Finns det barn i hushållet under 16 år löper betänketid, även för det fall ni är överens om att gå skilda vägar.

Är ni däremot överens om att skiljas och ingen av er har hemmavarande barn under 16 år går skilsmässan igenom direkt.

Har ni levt isär de senaste två (2) åren har ni också rätt att skiljas direkt, utan föregående betänketid. Ni ska då bifoga ett särlevnadsintyg som styrker att ni bott isär under angiven period.

Det är tingsrätten som beslutar om skilsmässa. Det är till tingsrätten man lämnar in ansökan om skilsmässa. Ni får en dom när skilsmässan gått igenom.

Det kostar 900 kr att ansöka om skilsmässa (s.k. ansökningsavgift). Du betalar avgiften till tingsrätten i samband med att du lämnar in skilsmässoansökan.

Om du har frågor om hur en skilsmässa går till eller om du behöver hjälp med skilsmässoansökan, kontakta LEGIO.

Kommentera