legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Illa behandlad av stat och kommun

Det är Sveriges riksdag som stiftar lagar i Sverige, vilka påverkar bolags och individers vardag. Staten har ett ansvar för att den inte begår några fel eller misstag som kan leda till skada för den enskilde. Har Du haft kontakt med exempelvis kommun, domstol, åklagare, polis, byggnadsnämnd eller annan myndighet, och deras beslut eller handläggning på något sätt har skadat Dig, kan Du ha rätt till skadestånd. Både individer och företag kan drabbas av skada när myndigheter begår misstag.

 

Hur går det till?

Misstag kan begås såväl i offentlig verksamhet som i privat. I situationer när staten bestämmer över den enskilde (myndighetsutövning) är den enskilde oftast i underläge. Myndighetsutövning kan ofta upplevas som särskilt inkräktande då det ofta är fråga om rättighetsinskränkningar. Några exempel på sådana situationer är:

  • när förutsättningar för att driva en speciell verksamhet ändras på ett regelvidrigt sätt,
  • när en kommun misslyckas med att omhänderta barn eller andra utsatta individer,
  • polisen har hållit en oskyldig person häktad för länge,
  • när myndigheter går ut med felaktig information,
  • när myndigheter bryter mot EU-rätten eller agerar i strid mot europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Om Du känner igen Dig eller Ditt företags situation, kontakta LEGIO så utreder vi om vi kan hjälpa Dig.

Vad ska klienten göra?

Det är viktigt för LEGIO att få en klar bild av vad som hänt Dig. Du kan hjälpa oss genom att upprätta en tidslinje. I den beskriver Du i vilket syfte Du har haft dialog med myndigheten, vilka beslut myndigheten har fattat – eller inte har fattat, vilka fel Du tycker att myndigheten gjort och på vilket sätt Du har skadats. Skicka oss gärna det beslut myndigheten fattat i Ditt ärende. För LEGIO underlättar det att få en helhetsbild av vad som har hänt Dig, och vilka felen är. På så vis kan vi identifiera vilka fel som kan ha begåtts och ta ställning till om vi kan hjälpa Dig.

Vad kan LEGIO göra för Dig?

LEGIO kan hjälpa Dig med att avgöra om myndigheten har agerat rätt eller fel och se vilka möjligheter det finns att lösa Din situation. Skadestånd är den ekonomiska kompensation som Du kan få som drabbad, men än viktigare kan det vara att komma tillrätta med det fel som orsakade skadan. Detta är ofta det viktigaste skälet att anlita LEGIO, men förutsätter att vi kontaktas i ett så tidigt skede som möjligt.

Arvoden och betalning

Mål om skadestånd från det allmänna omfattas generellt av rättsskyddsförsäkring, vilket gör att försäkringen täcker ombudskostnader upp till ett visst belopp. I ärendets inledning begär LEGIO ofta ett förskott som disponeras på klientmedelskontot och därefter faktureras ärendet en gång per månad.

Kontaktpersoner

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →