legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Allmänna villkor

Följande allmänna bestämmelser gäller, om ej annat särskilt avtalats, för leverans av tjänster (nedan Uppdraget) från LEGIO Advokatfirma AB, organisationsnummer 556579-2453 och LEGIO Advokatfirma AF 2 AB, organisationsnummer 556243-9546 (nedan gemensamt LEGIO).

§ 1 Kontraktshandlingarna
– Uppdraget bestäms av kontraktshandlingarna vilka kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller de i följande ordning:
a) Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed
b) avtal
c) allmänna villkor
d) övriga handlingar

– Part som upptäcker bestämmelser som strider mot varandra skall utan dröjsmål anmäla förhållandet till motparten.

§ 2 Beställning
– Beställning av uppdrag sker muntligen eller skriftligen. Uppdrag bekräftas genom att uppdragsbekräftelse upprättas och tillställs Er. Vid eventuellt fel i uppdragsbekräftelsen anmodas Ni att omgående kontakta LEGIO.

§ 3 Uppdragets omfattning
– Ärendets omfattning framgår av denna handling.
– Omfattningen av eventuell rättshjälp/rättsskydd framgår av beslut respektive besked om dito. Tillkommande arbete arvoderas särskilt enligt rättegångsbalkens regler och den tidskostnadsnorm som anges på omstående sida (exempelvis bodelning debiteras särskilt i ärende rörande äktenskapsskillnad).
– Överenskommelse mellan klienten och advokatfirman utöver vad som ovan framgår skall, för att vara gällande gentemot LEGIO, signeras av firmatecknare för LEGIO. Exempel på sådan överenskommelse är dito om fast pris.

§ 4 Uppdragets genomförande
– LEGIO är skyldig att utan dröjsmål till klienten anmäla behov av arbete som icke ingår i Uppdraget eller som uppkommer till följd av ändring av direktiv från klienten. Klientens godkännande skall föreligga innan åtgärd vidtages.
– Tillägg eller ändringar av Uppdraget skall ske skriftligen och vara godkända av båda parter.
– För det fall klienten önskar överlämna värdehandlingar eller handlingar som klienten anser vara av särskild vikt skall detta anges varvid handläggaren på begäran kvitterar handlingen/ handlingarna. Retur av sådana genom översändande sker i rekommenderat brev eller genom kvittering av klienten.
– Vid behov öppnas ett individuellt klientmedelskonto i bank var klientens innestående klientmedel insättes. Kontona är anslutna till datasvar varför aktuellt saldo vid var tid på begäran kan erhållas. Kostnaden för ett klientmedelskonto debiteras klienten.
– Oavsett ärendets handläggning i övrigt avstäms ärendet var tredje månad.
– Uppdraget genomföres i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds etiska regler vilka i kopia översändes på begäran.

§ 5 Sekretess
– Samtliga medarbetare på LEGIO omfattas av sekretess.

§ 6 Ansvar
– LEGIO ansvarar för kvitterade handlingar och medel enligt § 4.
– LEGIO har obligatorisk ansvarsförsäkring.
– LEGIOs ersättningsansvar vid skada är i samtliga fall begränsad till omfattningen av den obligatoriska ansvarsförsäkringen för det aktuella ärendet.

§ 7 Arvode
– Arvode debiteras i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds etiska regler med beaktande av vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.
– Skall Uppdraget utföras på helgfria dagar efter kl. 19.00 samt på lördagar och helgdagar utgår ett tillägg motsvarande 50 % av ordinarie timkostnadsnorm, dock ej när rättshjälp eller rättsskydd utgår.

§ 8 Rese- och traktamentskostnader
– Om ej annat avtalats utgår ersättning för traktamentskostnader enligt Allmänna Reseavtalet (ARA) med undantag för logi som ersätts med faktisk kostnad.
– Resekostnader ersätts med faktisk kostnad. Vid resa med järnväg är medarbetare vid LEGIO berättigad att färdas i 1:a klass.
– LEGIO skall tillse att resa sker på ett för klienten förmånligt sätt.

§ 9 Utlägg
– Om det ej avtalats att utlägg skall ingå i fast pris är LEGIO berättigat till ersättning för nödvändiga utlägg med verifierat belopp.
– Klientutlägg, mindre belopp för närvarande understigande 1 000 kronor, förskotteras av LEGIO och faktureras i efterskott. För det fall utlägget avser större belopp, t.ex. tekniska eller medicinska utredningar, skall medlen innan beställning sker inbetalas på klientmedelskonto när förskottering av utlägget ej sker på annat sätt, t.ex. genom rättsskyddsförsäkring.
– För det fall LEGIO tillställes faktura för utlägg översändes faktura direkt till klienten för betalning.

§ 10 Fakturering och betalning
– Fakturering sker löpande och betalning emotses omgående om ej annat anges.
– Klienten är primärt betalningsansvarig, även då rättsskydd beviljats. För det fallet att rättsskyddet inte betalar fakturerat arvode åligger det klienten att reglera betalningen till LEGIO.
– Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag och en påminnelseavgift om 60 kr kan komma att debiteras.
– LEGIO äger rätt att vid behov erhålla arvode i förskott.
– Klienten skall utöver vad som anges i §§ 7 och 8 erlägga därpå belöpande lagstadgade skatter, t.ex. moms och avgifter.

§ 11 Force majeure
– Om det inte är särskilt avtalat mellan oss kommer vi inte att ansvara för att fastställda tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet för Er inte kan färdigställas inom föreslagna tidsramar eller för att vi inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter bortom vår kontroll.

§ 12 Återkallelse av uppdrag
– Klienten kan återkalla Uppdraget genom att skriftligen återkalla given fullmakt eller genom att säga upp avtalet.
– LEGIO äger frånträda Uppdraget enligt vad som stadgas i §§ 15-17 Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed, bland annat innebärande att LEGIO äger frånträda Uppdraget vid bristande betalning i vissa fall.
– I det fall Uppdraget upphör i enlighet med vad ovan anges utgår ersättning för utfört arbete, styrkt nödvändig kostnad. Sluträkning och fakturering sker i tidsmässig anslutning till uppdragets upphörande.

§ 13 Tvist
– Vid eventuellt missnöje med uppdragets genomförande är det av stor vikt att LEGIOs företrädare omgående kontaktas för undanröjande av eventuella missförstånd.
– Tvist ska i första hand avgöras genom utomrättslig förhandling mellan parterna.
– Tvist kan prövas av allmän domstol.
– Tvist avgörs i enlighet med svensk rätt.

§ 14 Sveriges advokatsamfunds konsumenttvistnämnd
– Eventuell tvist mellan LEGIO och Er i Er egenskap av konsument angående en tjänst som tillhandahållits av LEGIO kan i vissa fall prövas av Sveriges advokatsamfunds konsumenttvistnämnd (Konsumenttvistnämnden). Som konsument räknas varje fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten. I första hand ska vi försöka nå en lösning i samförstånd. Om detta inte är möjligt så har Ni som konsument alternativet att vända Er till Konsumenttvistnämnden. Eventuellt klagomål måste lämnas till Konsumenttvistnämnden inom ett år efter att ärendet är slutfört hos LEGIO och handläggningen sker enligt huvudregeln under sekretess. För vidare information och tillvägagångssätt för ansökan om prövning av tvist mellan Er och LEGIO hänvisas till Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm eller advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. För det fallet, under löpande handläggning, att faktura inte har betalats och hänskjutning till Konsumenttvistnämnden inte har skett så uppfattas detta som att fordran kan lämnas över till tingsrätten.

§ 15 Övrigt
– Oavsett vad parterna överenskommit genom detta avtal eller på annat sätt förbinder sig LEGIO att vid varje tidpunkt följa Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

§ 16 Behandling av personuppgifter – GDPR

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

– LEGIO är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Klienten är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.
– Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.
– Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
– Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan LEGIO och klienten, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter.

– Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar LEGIO enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.
– Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatfirmans verksamhet sparas under den tid som behövs efter den senaste kontakten.
– Klienten har rätt att kostnadsfritt begära information från LEGIO om användningen av de personuppgifter som rör klienten.
– Vi kommer att på klientens begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Klienten har vidare rätt att begära att dennes uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Klienten har också rätt att få del av personuppgifterna i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som klienten anvisar).

– Om klienten är missnöjd med LEGIOs personuppgiftsbehandling kan klienten lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Klienten kan också vända sig till tillsynsmyndigheten i det land där denne bor eller arbetar.

– Vid frågor rörande vår personuppgiftsbehandling hänvisar vi till ts@legio.se eller nedan angivna kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är LEGIO Advokatfirma AF2 AB, org.nr: 556243-9546, Drottninggatan 94, 111 36 Stockholm, 08-678 60 50, www.legio.se, info@legio.se.