legio-logo
Vi svarar på dina allmänna juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Allmänna villkor

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen
(2016/679/EG)

LEGIO Advokatfirma AB och LEGIO Advokatfirma af AB (nedan LEGIO Advokatfirma) är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i
samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller
administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan
vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och
penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall)
penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata Dina intressen,
för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik
och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera
verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten
och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det
särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och Dig, (ii) då det inom ramen för ett visst
uppdrag är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi
skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av
domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag
för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter,
motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter.
Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar LEGIO Advokatfirma
enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets
slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns
verksamhet sparas under den tid som behövs efter den senaste kontakten. Du har rätt att
kostnadsfritt begära information från LEGIO Advokatfirma AB om användningen av de
personuppgifter som rör Dig. Vi kommer att på Din begäran eller på eget initiativ rätta
eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.
Du har vidare rätt att begära att Dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-
ändamål. Du har också rätt att få del av Dina personuppgifter i ett maskinläsbart format
eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som Du anvisar.

Om Du är missnöjd med vår behandling kan Du lämna in ett klagomål till en
tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan
också vända Dig till tillsynsmyndigheten i det land där Du bor eller arbetar.
Kontakta LEGIO Advokatfirmas dataskyddsombud på mk@legio.se eller adress nedan om Du
har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är LEGIO Advokatfirma AB, org.nr: 556243-9546 och 556243-9546,
Drottninggatan 94, 11 36 Stockholm, 08-678 60 50, www.legio.se, info@legio.se.