legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Konflikt med leverantör

Fel i leverans, fel i pris, vem bär ansvaret?

Ett antal lagar reglerar köp i Sverige. Särskilt ska nämnas köplagen (1990:931), konsumentköplagen (1990:932), internationella köplagen (1987:822), 4 kapitlet i jordabalken om köp av fast egendom, samt 9 § skuldebrevslagen (1936:81) om köp av fordringar.

I denna text kommer köplagen i korthet att behandlas, eftersom det är den lag som gäller vid köp mellan två näringsidkare och vid köp mellan två privatpersoner. Under köplagen faller köp av s.k. lös egendom, dvs. saker som man kan ta på. Köp av t.ex. en bostadsrätt eller aktier faller också under köplagen.

Köplagen är en s.k. dispositiv lag vilket innebär att reglerna i köplagen inte ska tillämpas om något annat följer av köpeavtalet, av praxis mellan parterna eller handelsbruk.

Att en tvist uppkommer avseende ett köp kan ha flera olika förklaringar, varför flera olika juridiska frågor kan bli aktuella. Exempelvis kan en säljare finna att en vara som hen köpt inte har det skick, som varan ska ha.

Då problem uppstår kan olika lösningar komma ifråga beroende på omständigheterna. Exempelvis kan det bli aktuellt med omleverans, avhjälpande (ex. att säljaren kommer och lagar det som är trasigt), prisavdrag, eller kanske hävning av köpet.

 

Hur går det till?

Sedan någon form av tvist har uppstått mellan Er och en motpart är det lämpligt att rådgöra med LEGIO. Ju tidigare i ärendet vi kopplas in desto bättre är det. Vid ett möte går vi tillsammans igenom vad som skett. Om ärendet är komplicerat kan vi behöva träffas flera gånger. Mellan mötena kanske vi utvärderar vissa rättsfrågor eller så kanske Ni inhämtar ytterligare underlag, såsom fakturor och avtal.

I samband med mötena går vi igenom arvode och betalning, och undersöker möjligheterna att få rättsskydd.

Nästa steg kan vara att ta kontakt med motparten för att se om parterna kan nå en lösning ”utom rätta”, dvs. utanför domstol. Om en förlikningslösning inte är aktuell kan det bli aktuellt med en ansökan om stämning.

I det fall Ni blivit stämd eller fått ett krav riktat mot Er kan vi råda Er hur Ni bästa ska hantera den uppkomna situationen och hjälpa till med svaromål. Vi kan antingen endast förse Er med juridisk rådgivning eller företräda Er såsom ombud i tvisten.

Vad ska Ni (klienten) göra?

Inför ett möte behöver Ni har klart för er vad Ni vill åstadkomma. Några exempel: Vill Ni ha betalt för en levererad vara? Har Ni fått krav på betalning för en vara Ni inte vill betala fullt pris för? Har en vara Ni fått ett fel som lett till följdskador?

Ta med alla relevanta papper, som avtal, fakturor, kvitton osv. Det hjälper oss att bilda en uppfattning om både rättsläget och bevisläget.

Vad kan LEGIO göra för Er?

Vi träffas för att gå igenom vad som skett. Därefter identifierar, och värderar, vi de avgörande momenten för den juridiska bedömningen. Självklart hjälper vi Er att hitta den bästa lösningen på Ert problem utifrån Era önskemål. Vi kan hjälpa Er med kontakterna med motparten utom rättegång och har givetvis kompetensen och erfarenheten att biträda Er i domstol för det fall parterna inte kan komma överens.

Arvoden och betalning

Vi debiterar per timme. I vissa tidsbegränsade ärenden kan en uppskattning av kostnaderna ges från första början. I mer komplicerade ärenden kan det vara svårt att från början veta hur ärendet kommer att utvecklas, varför tidsåtgången är omöjlig att förutse. Vi kan däremot naturligtvis hålla klienten löpande underrättad om antalet nedlagda timmar.

I händelse av tvist kan Ni oftast få hjälp att betala för ombudets arvode genom Er hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar en del av kostnaderna. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen.

Rättshjälpen är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa Er som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Endast privatpersoner kan få rättshjälp.

Vi hjälper naturligtvis till med din ansökan om rättsskydd eller rättshjälp.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →