legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

LVM

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, i vardagstal LVM, är en lagstiftning som
innebär att personer som lider av missbruk och riskerar att fara illa kan omhändertas.
Tvångsvården är sker under begränsad tid och syftar till att personen med missbruk ska behandlas på ett behandlingshem.

Förutsättningen för att vård och behandling enligt LVM ska bli aktuellt är att personen lider av ett gravt missbruk. Med missbruk avses alkoholmissbruk, drogmissbruk eller blandmissbruk. Det krävs även att personen utsätter sin fysiska och/eller psykiska hälsa för allvarlig fara samt att personen löper uppenbar risk att förstöra sitt liv. Till sist krävs det även att det kan befaras att personen kommer att allvarligt skada sig själv eller andra närstående.

Syftet med tvångsvården är att motivera personen att fortsätta med frivillig vård mot sitt missbruk.

Hur ges vård enligt LVM?
Det krävs inte att personen är i behov av avgiftning för att vård enligt LVM ska bli aktuellt. Det räcker med att det finns ett allvarligt missbruk som kräver akuta insatser.

Vad kostar det?
Ett offentligt biträde enligt mål om LVM bekostas av staten.

 

Kontakta oss så bokar vi in ett möte med dig där du ges tillfälle att förklara din eller din anhörigas situation.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →