legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Barnbidrag

Barnbidrag är en ersättning som betalas ut skattefritt till den som har barn. Till skillnad från vad som gäller för många andra bidrag måste man inte ansöka om barnbidrag, det betalas ut automatiskt.

Om du har ensam vårdnad om ett barn får du hela barnbidraget själv. Har du gemensam vårdnad om barnet och bor med den andre vårdnadshavaren får ni dela på bidraget.

Separerar du från barnets andra vårdnadshavare kan ni avtala om barnbidraget. Är ni inte överens kommer försäkringskassan att utreda var barnet faktiskt bor och betala ut barnbidrag efter detta.

Får du barnbidrag för mer än ett barn har du som regel rätt till flerbarnstillägg. Hur mycket du kan få i tillägg beror på hur många barn du får bidrag för och hur stor del av bidraget som betalas ut till dig.

Även om barnbidraget betalas ut automatiskt är du skyldig att anmäla vissa förändringar som rör barnet och dess hemförhållanden hos dig. Exempelvis måste försäkringskassan få veta om du och din respektive skulle separera, flytta utomlands eller om vårdnaden av barnet förändrats.

Skulle du få för mycket bidrag kan försäkringskassan i vissa fall återkräva bidraget. Om du inte vill stå själv mot myndigheten kan du kontakta oss på LEGIO. Vi kan utreda vad som gäller i ditt fall och, om det bedöms vara lönsamt för dig, företräda dig mot myndigheten.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →