legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Hur mycket kostar en vårdnadstvist och vem betalar?

 

Inte sällan får vi på LEGIO frågan hur mycket en vårdnadstvist kan komma att kosta och om förlorande part måste betala motpartens ombudskostnader. Det är högst relevanta frågor eftersom tvister om vårdnad, boende och umgänge kan leda till långa, utdragna och även kostsamma processer. Det är därför viktigt att ha koll på finansieringen innan man initierar en sådan process.

Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Hur mycket en vårdnadstvist i slutändan kan komma att kosta är i det närmaste en omöjlig fråga att besvara. Det är som att ställa frågan hur långt ett snöre är eller vad en bil kostar. Det varierar. Faktorer som tvistens längd m.m. påverkar självfallet kostnadernas storlek. I vissa fall kan parterna komma överens tidigt i processen och kostnaderna blir därmed inte lika omfattande som om tvisten måste avgöras genom huvudförhandling.

Vem står för rättegångskostnaderna i en vårdnadstvist?

I tvister om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader (6 kap. 22 § FB). Detta är ett undantag från de allmänna bestämmelserna om rättegångskostnader där huvudregeln är att förlorande part ska ersätta motpartens kostnader.

Huvudregeln att vardera parten ska bära sin egen kostnad kan frångås i vissa fall. En part kan exempelvis tvingas ersätta motpartens rättegångskostnader helt eller delvis om denne genom försummelse föranlett onödig rättegång. Det absolut vanligaste är dock att varje part svarar för sina egna ombudskostnader, detta oavsett utgången i målet (d.v.s. oberoende av om man ”vinner” eller ”förlorar”). Det finns möjlighet att få hjälp med finansieringen av ombudskostnaderna genom antingen rättsskydd eller rättshjälp.

Vad är rättsskydd?

För det fall du haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två (2) år kan du få delar av dina ombudskostnader finansierade via rättsskyddsmomentet i din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker delar av dina kostnader för ett juridiskt ombud i samband med rättsliga tvister. Du behöver inte haft din försäkring hos ett och samma försäkringsbolag under hela tidsperioden. Det väsentliga är att du varit försäkrad under en sammanhängande period utan avbrott.

Vanligtvis ersätter försäkringbolagen 80 % av gällande rättshjälpstaxa (f.n. 1781 kr i timmen). Många advokater arbetar på en högre timtaxa än rättshjälpstaxan. Få detta klart för dig innan du väljer ombud eftersom du bekostar överskjutande del på egen hand. Hur stor del du ska betala själv kan därför vara avgörande vid val av ombud.

Ersättningen genom rättsskyddsförsäkringen är därtill ofta begränsad till ett takbelopp, vanligen mellan 200 000 – 300 000 kr.

Karenstid – 1 år från separation

Eftersom många tvister om vårdnad, barns boende och umgänge uppkommer i samband med separation uppställs i försäkringsvillkoren en karenstid om 1 år från upplösningen av äktenskapet eller samboförhållandet. Detta innebär att försäkringsbolagen inte beviljar rättsskydd för tvister som uppkommer inom ett år från parternas separation.

Vad är rättshjälp?

Det finns möjlighet att få rättshjälp för det fall du inte kan erhålla finansiering ur din hemförsäkring, antingen för att du inte uppfyller villkoren eller för att du saknar hemförsäkring helt och hållet.

En första förutsättning för att kunna beviljas rättshjälp är att din årsinkomst inte överstiger 260 000 kr. Du bekostar själv den inledande rådgivningen, vanligen 1 timme. Den som beviljas rättshjälp ska även betala en s.k. rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften storlek varier beroende på ditt ekonomiska underlag. I vissa fall bestäms rättshjälpsavgiften till 0 kr. I andra fall kan avgiften bestämmas till så mycket som 40 %. Ersättningen är därtill begränsad till 100 timmars arbete.

 

Om du har frågor om vårdnad, boende eller umgänge – kontakta LEGIO. Lättast når du oss på info@legio.se, 08-678 60 50 eller genom att höra av dig direkt till en av våra jurister: Sara DjogicEloise Reyes eller advokat Jens-Victor Palm.

Dela detta:

Skriv en kommentar