legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bodelning

Bodelning mellan makar

Bodelning genom äktenskap blir aktuellt antingen under äktenskapet, vid skilsmässa eller när en av makarna avlider. Under äktenskapet äger vardera maken sin egen egendom och svarar för sina egna skulder. Makarnas egendom utgör dock giftorättsgods om egendomen inte är enskild enligt ett gällande äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente. Vid bodelningen delas giftorättsgodset mellan makarna efter att skulder har avräknats. För det fall att makarna inte kan komma överens om hur bodelningen ska göras, eller bara vill se till att bodelningen går rätt till, så kan en advokat anlitas.

Vid skilsmässa sker bodelning när äktenskapet är upplöst eller när tingsrätten har dömt till äktenskapsskillnad/skilsmässa. Bodelning kan också ske under ett bestående äktenskap och utgör då en frivillig ekonomisk överenskommelse mellan makarna. En bodelning utgör alltid en frivillig överenskommelse och får utformas enligt makarnas egna önskemål, så länge de är överens.

Om Du och Din make/maka står inför en skilsmässa, eller önskar att dela upp egendomen mellan Er under äktenskapet, så kan den av Er som önskar att bli företrädd av LEGIO kontakta oss. Vi genomför därefter ett möte under vilket Du förklarar hur Du vill dela egendomen mellan Er samt om Du och din före detta make/maka är oense om hur viss egendom ska delas upp. Advokatens roll är då att se till att Du och din före detta make/maka kan nå en lösning/överenskommelse om bodelning i samförstånd.

Ifall egendomsförhållandena är komplicerade eller svårutredda kommer vi eventuellt att behöva träffa Dig flera gånger, alternativt diskutera ärendet med Dig via telefon eller e-post. När vi har fått klart för oss hur Du vill att egendomen ska delas upp så kommer vi att upprätta ett utkast till en bodelningshandling. Utkastet skickas sedan till Dig för att Du ska ges tillfälle att lämna synpunkter och/eller godkännande. Vi kommunicerar även löpande med motparten (din före detta make/maka eller dennes ombud) och målet är, som tidigare nämnts, att Ni ska lyckas nå en överenskommelse beträffande bodelningen i godo. En överenskommelse om bodelning kan nämligen utformas hur som helst, så länge båda parterna är överens.

Det finns några saker Du kan göra/förbereda själv innan Du tar kontakt med oss. Om Du eller din före detta make/maka redan har ansökt om äktenskapsskillnad/skilsmässa hos tingsrätten kan Du kontakta tingsrätten och fråga vilket datum som ansökan inkom till rätten. Detta datum utgör nämligen brytdagen. Det är de tillgångar respektive skulder som Du innehade på brytdagen som ska delas i bodelningen. Därefter kan Du upprätta en förteckning över alla de tillgångar och skulder som Du innehade på brytdagen. Om Du och din make/maka vill bodela under ett bestående äktenskap kan Du göra en anmälan om detta hos Skatteverket. Skatteverket kommer då att registrera Din anmälan och sedan kan en bodelningshandling upprättas och även registreras hos Skatteverket, för det fall att Du önskar att en registrering sker.

Är Du och din före detta make/maka oense om att viss egendom ska utgöra enskild egendom är det viktigt att Du, om Du anser att viss egendom ska vara enskild (dvs. inte delas mellan er i en bodelning), kan ta fram underlag för Ditt påstående, till exempel i form av en kopia på ett testamente eller ett gåvobrev.

Du kan vända Dig till LEGIO för att få hjälp med Din bodelning även om saken inte är tvistig mellan Dig och din före detta make/maka, utan endast vill se till att bodelningen utförs juridiskt korrekt eller i övrigt är osäker på hur viss egendom ska fördelas.

LEGIO kan även hjälpa Dig med att utreda vilka tillgångar och skulder Du hade vid tidpunkten då Du, eller den andra parten, ansökte om äktenskapsskillnad/skilsmässa (brytdagen) och med att fastställa en bodelning. LEGIO hjälper till med att identifiera och lösa de juridiska problem som kan uppstå vid en bodelning, till exempel med att utreda om viss egendom utgör giftorättsgods eller enskild egendom.

Bodelningsärenden kan i regel inte finansieras av vare sig rättsskydd eller rättshjälp, vilket innebär att klienten måste bekosta detta själv. Hur höga kostnaderna blir styrs helt och hållet av hur komplicerat ärendet är och hur mycket tid som går åt för att Du ska känna Dig nöjd med bodelningen. Vi debiterar normalt per timme och i de fall klienten önskar håller vi klienten underrättad om antalet nedlagda timmar i ärendet.

Bodelning mellan sambor

Bodelning mellan sambor sker vid separation om någon av samborna begär det. Den egendom som då delas upp är samboegendomen. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden och bohaget, om egendomen har införskaffats för gemensam användning. I många fall har sambor ett samboavtal som syftar till att reglera sambornas ekonomiska mellanhavanden.

Om Du och din sambo står inför en separation och inte kan enas om hur egendom ska delas upp mellan Er, alternativt vill veta vad som gäller enligt lag beträffande uppdelningen, så kan Du vända Dig till oss. Vi bokar då in ett möte med Dig då Du förklarar vad Du och din före detta partner möjligen är oense om och varför. Vi utarbetar därefter ett utkast till ett bodelningsavtal som vi skickar till Dig för Ditt godkännande och/eller Dina synpunkter. För det fall att Du och din före detta sambo inte, med vår hjälp och rådgivning, kan enas om hur egendomen ska delas upp med hjälp av ett bodelningsavtal så kan Du i sista hand ansöka hos tingsrätten att rätten ska förordna en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren fattar då ett beslut om vilken egendom som ska ingå i bodelningen, hur egendomen ska värderas och hur den ska fördelas mellan Dig och din före detta sambo. Att nå en överenskommelse utom rätta är dock att föredra, eftersom Du och din före detta partner då disponerar över saken själva och kan nå en överenskommelse som passar er.

LEGIO kan informera om gällande rätt och med att avgöra om viss egendom utgör samboegendom eller inte. LEGIO kan därutöver även hjälpa till med att förhandla fram en överenskommelse om bodelning och med upprättandet samt registreringen av ett träffat bodelningsavtal.

I regel kan bodelningsärenden inte finansieras av rättsskydd eller rättshjälp, varför klienten får bekosta vårt arvode själv i dessa typer av ärenden. Den totala kostnaden styrs helt och hållet av hur komplicerat ärendet är. Vi debiterar normalt per timme och håller klienten löpande uppdaterad om antalet nedlagda timmar i ärendet, om klienten så önskar.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →