legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Olycksfall

En hemförsäkring med normal omfattning eller en särskild olycksfallsförsäkring kan ge rätt till ersättning för skador vid olycksfall. Det kan handla om att Du ramlat från en stege, att Du gjort Dig illa i skidbacken, att Du blivit påkörd av en cykel, att Du trillat av en häst, råkat ut för en bilolycka eller något annat. Huvudregeln är att händelsen är ”utifrån kommande”.

 

Hur går det till?

Handläggningen och regleringen av ersättning från olycksfallsförsäkring går i stort sett till på samma sätt som för trafikförsäkring. Den stora skillnaden är att olycksfallsförsäkringen har på förhand bestämda ersättningsbelopp (försäkringsbelopp) och att rätten till ersättning bedöms helt utifrån de försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring. Vissa försäkringar har mycket höga försäkringsbelopp varför det är viktigt att inte missa någon tidsfrist eller ersättningspost. Har Du LEGIO som ombud ser vi alltid till att utreda vad som ska ersättas.

Om Du råkat ut för en krock med bil eller annat fordon, kan Du ha rätt till ersättning både genom Din trafikförsäkring och/eller Din olycksfallsförsäkring, för vissa ersättningsposter, såsom medicinsk invaliditet. Andra ersättningar, som rätt till ersättning för inkomstförlust för förlorad lön, kan Du emellertid endast få från trafikförsäkringen. Vissa olycksfallsförsäkringar har istället ett särskilt ersättningsbelopp för själva sjukskrivningstiden (sjukkapital) och därefter för ekonomisk invaliditet om Du blir varaktigt sjukskriven (pension/sjukersättning eller motsvarande).

Har Du en mer omfattande olycksfallsförsäkring kan den innehålla rätt till ersättning vid ren sjukdom som i sin tur kan bero, eller inte bero, på olycksfall. Du kan då få ersättning med särskilda belopp för de sjukskrivningar Du har, och eventuellt också för ekonomisk invaliditet. Vi hjälper Dig att reda ut begreppen och kontrollera vilka ersättningar som är aktuella i Ditt fall.

Vad ska Du göra?

Du måste anmäla skadan till försäkringsbolaget inom tre år, men ju snabbare efter olyckan eller det att sjukdomen visat sig desto bättre. Du bör alltid ha Ditt försäkringsbrev och de aktuella villkoren för att kunna kontrollera vilka ersättningar som ingår och vilka belopp det handlar om.

Vad kan LEGIO göra för Dig?

LEGIO har ca 25 års erfarenhet av försäkrings- och personskadeärenden och även mål i domstol om försäkringsersättning och skadestånd. Vi är specialiserade inom dessa rättsområden och inom process och vet hur försäkringsbolagen, nämnderna och domstolarna resonerar när de prövar dessa ärenden. Vi arbetar snabbt, effektivt och med hög kvalitet på vår juridiska rådgivning.

Arvoden och betalning

Försäkringsbolaget betalar inte advokatkostnaderna under den vanliga (utomrättsliga) handläggningen av en olycksfallsförsäkring eller en sjukförsäkring. Den som vill ha hjälp av advokat innan ärendet går till domstol, får därför betala hela kostnaden för advokaten själv. För den som har en allvarlig skada och generösa försäkringsbelopp i sin försäkring kan det ändå vara värt att anlita LEGIO, särskilt vid oenighet med försäkringsbolaget om ersättningen.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →