legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

OFFENTLIG UPPHANDLING

Den offentliga sektorn i Sverige köper varor och tjänster för närmare 600 miljarder kr per år. Inköpen regleras av lagar och regler. Regelverken bygger på direktiv från EU och omfattar hela unionen samt EES-området. Syftet med lagstiftningen är att myndigheter ska upphandla på sakliga grunder och att främja konkurrensen. Detta ger möjlighet för Ditt bolag att leverera till den offentliga sektorn.

Som privat företagare har Du möjlighet att lämna anbud vid offentliga upphandlingar. Urvalsprocessen sker enligt tvingande lagstiftning, som ger Dig som anbudsgivare olika rättigheter i processen. I vissa fall, när upphandlingen avser mindre belopp, behöver myndigheten inte upphandla enligt regelverket utan kan köpa direkt från valfri leverantör. Om myndigheten bryter mot reglerna finns det möjligheter att korrigera felen i domstol.

 

Hur går det till

När stat, kommuner, landsting eller myndigheter ska handla tjänster, varor eller entreprenader offentliggörs detta på myndighetens hemsida, till exempel vad som efterfrågas, avtalsvärdet och tidsschemat för upphandlingen. Det finns ofta även webbplatser som rapporterar om kommande upphandlingar inom specifika branscher.

Det första steget när Du ska delta i en offentlig upphandling är att beställa förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget är det dokument som används för att beskriva förutsättningarna för upphandlingen. Dokumentet informerar om vad som ska köpas, vilka krav som ställs på det som köps och hur värderingen av anbuden sker hos myndigheten.

Skall-kraven

En viktig del av förfrågningsunderlaget är att de s.k. skall-kraven, vilka är obligatoriska krav för att en leverantör ska kunna vara med i anbudsprocessen. Vid upphandling finns en mängd formella krav, både på anbudets utformning och på anbudsgivaren som leverantör. Efter det att tidsgränsen för anbudsperioden har gått ut utvärderas accepterade anbud och tilldelning sker. Tilldelningen innebär att vinnande anbudsgivare utses, vilket kan ske genom att bolaget med det lägsta priset får avtalet, eller att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet vinner. I det senare fallet kan man vikta prövningen så att vissa kvalitetskrav väger tungt i bedömningen, och att inte enbart lägsta pris är den avgörande faktorn.

När myndigheten utvärderat anbuden underrättas anbudsgivarna om vem som tilldelas avtalet (tilldelningsbeslut). Från det att tilldelningsbeslutet meddelas har övriga anbudsgivare 10 dagar på sig att överklaga tilldelningsbeslutet till domstol, och i vissa fall 15 dagar. Du kan överklaga beslutet om det strider mot lag, och Du kommer att lida skada på grund av felet. Efter det att fristen löpt ut kan missnöjd part även begära skadestånd i tingsrätten. Detta måste ske inom 1 år från tilldelningsbeslutet. De korta tidsfristerna för att överklaga tilldelningen gör att Du vinner på att snabbt och informativt sammanställa vad som har hänt till advokaten om Du vill överklaga ett tilldelningsbeslut.

Vad ska klienten göra

Inför kontakten med LEGIO bör Du sammanställa följande skriftliga information:

  • En kort beskrivning av företaget och dess verksamhet, samt erfarenhet inom branschen.
  • Ange de skall-krav som angivits i förfrågningsunderlaget och beskriv på vilket sätt anbudsutvärderingen gått fel enligt Din bedömning. Givetvis kan myndigheten begått andra fel än att enbart bryta mot skall-kraven i förfrågningsunderlaget. Det är viktigt att Du i detta skede funderar på vad som är syftet med att överpröva tilldelningsbeslutet? Vill Du tilldelas avtalet eller vill Du att upphandlingen görs om.
  • Bifoga också förfrågningsunderlaget, det skriftliga tilldelningsbeslutet och en lista med övrig anbudsgivare.

Vi kommer då snabbt att kunna sätta oss in i Ditt ärende och se vilka möjligheter som finns för att komma tillrätta med situationen. Kontakta oss direkt i samband med att Du får del av tilldelningsbeslutet så att vi får så lång tid som möjligt på oss att gå igenom förutsättningarna i Ditt ärende.

Vad kan LEGIO göra för Dig

Har myndigheten gjort fel i sin upphandling kan felet möjligen angripas i förvaltningsrätten och Du kan då begära att rättelse ska ske i upphandlingen, att upphandlingen ska göras om eller att en upphandling ska återupptas igen (om myndigheten felaktigt har avbrutit upphandlingen). I vissa fall kan Du även kräva skadestånd från myndigheten. I samtliga dessa delar kan LEGIO företräda Dig juridiskt.

Arvoden och betalning

Mål mot tilldelningsbeslut omfattas sällan av företagets rättsskyddsförsäkring, vilket gör att bolaget står sina egna kostnader. I ärendets inledning tar LEGIO ett förskott som disponeras på klientmedelskontot och därefter faktureras ärendet en gång per månad.