legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Strängare påföljd vid återfall i brott?

Photo by Anne Nygård on Unsplash

Vilken betydelse det har vid påföljdsbestämningen, att den tilltalade tidigare blivit lagförd för brott, är en fråga som under lång tid varit föremål för diskussion i den juridiska litteraturen. Även lagstiftaren har ägnat ett stort intresse för frågan.

Hur svenska straffskalan ser ut för brottmål

Påföljdssystemet bygger sedan 1989 års reform på principerna om proportionalitet, ekvivalens och humanitet. Det innebär att straff

  • ska bestämmas efter brottets svårhet,
  • att lika fall ska behandlas lika och
  • att frihetsberövanden ska undvikas, eller hållas korta, så långt det är möjligt.

Frågan är om återfallsregleringen är förenlig med de teorier och principer som utgör grunden för påföljdssystemet.

Återfall i brott = strängare påföljd

Att den tilltalade tidigare begått brott kan vid påföljdsbestämningen beaktas i tre avseenden. Det kan leda till strängare påföljdsval, förverkande av villkorligt medgiven frihet samt påverka straffmätningen i skärpande riktning. I doktrinen har den sistnämnda möjligheten, att skärpa straffmätningen så att högre bötesstraff eller längre frihetsberövande döms ut, kritiserats. Kritiken bygger på att det inte är förenlig med påföljdssystemets grundläggande principer. Lagstiftaren menar dock, med hänvisning till det allmänna rättsmedvetandet, att det är rimligt och av vikt för påföljdssystemets trovärdighet. Återfall i brott ska kunna leda till strängare straff.

Det är rimligt att låta återfall i brott utgöra grund för strängare påföljdsval. Det är också rimligt att det ska kunna leda till förverkande av villkorligt medgiven frihet. Däremot är det inte möjligt i ett system som gör anspråk på proportionalitet, ekvivalens och humanitet. När lagstiftaren låter tidigare brottslighet utgöra en skärpande faktor vid straffmätningen frånträder man nämligen dessa principer.

Straffskärpningsbestämmelsen bör därför ses över, så att den är förenlig med de principer som påföljdssystemet bygger på. En sådan ordning tycks dock vara svår att uppnå.

 

Du är alltid välkommen att kontakta LEGIO! Lättast når du oss på info@legio.se, 08-678 60 50 eller genom att höra av dig direkt till en av våra jurister: Felix-Benjamin HillaCarl-Johan Kaj VahlénEloise Reyes och advokat Jens-Victor Palm.

Dela detta:

Skriv en kommentar