legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Tvångsvård av unga

 

I regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar, stadgas våra fri- och rättigheter. I lagen uttrycks bl.a. att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna vad gäller påtvingade kroppsliga angrepp och frihetsberövanden samt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom Sverige eller lämna landet. Våra fri- och rättigheter kan emellertid, under vissa förutsättningar, begränsas genom lag. Exempel på detta är då staten beslutar att en person ska omhändertas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, även kallad LVU. En sådan process sker i förvaltningsrätten och föregås av en ansökan från den ifrågavarande kommunens socialnämnd. Detta kan bara ske i det fall samtliga möjligheter till vård på frivillig väg anses vara uttömda. Bedömer socialnämnden att situationen är så pass akut att barnet löper en stor risk att skadas innan förvaltningsrätten hinner ta ett beslut i frågan kan socialnämnden dessförinnan besluta om ett omedelbart omhändertagande. Beslutet prövas sedan av förvaltningsrätten. Vid ett sådant mål har du rätt till ett offentligt biträde.

Hur kan staten ha rätt att bestämma att mitt barn ska vårdas med tvång?

För att ett barn ska kunna omhändertas med stöd av LVU krävs att det föreligger en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas till följd av missförhållanden i hemmet eller barnets eget beteende. Missförhållanden i hemmet kan t.ex. vara att barnet utsätts för fysisk eller psykisk misshandel, att barnet utnyttjas på ett otillbörligt sätt eller att barnets vårdnadshavare brister i omsorgen av barnet. Situationer då barnets eget beteende kan ligga till grund för ett LVU-omhändertagande är om barnet missbrukar t.ex. alkohol eller narkotika, ägnar sig åt brottslig verksamhet eller i övrigt uppvisar ett s.k. ”socialt nedbrytande beteende”. Med socialt nedbrytande beteende åsyftas ett beteende som avviker från samhällets normer. Detta kan exempelvis vara att barnet begått något eller några enstaka brott som ensamt inte kan anses nå upp till kriteriet ”brottslig verksamhet”. Det kan också innebära att barnet vistas i missbruksmiljöer eller på andra olämpliga och riskfyllda platser, eller att barnet ägnar sig åt prostitution.

Rätten till offentligt biträde

Att omhänderta ett barn med tvång är en oerhört ingripande åtgärd i både barnets och vårdnadshavarnas personliga integritet. Du som är part i ett mål angående LVU har därför rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig och för din talan i processen. Biträdets arbete bekostas av staten, vilket innebär att du som part inte betalar någonting för biträdets juridiska hjälp. Det är av stor vikt att både vårdnadshavare och barn företräds av ett kunnigt biträde. Denne måste vara väl insatt i processen och observant på att omhändertagandet inte saknar rättslig grund.

 

LEGIO åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål angående LVU. Önskar du hjälp av oss har du rätt att begära att ett biträde från oss förordnas till dig. Du är alltid välkommen att kontakta LEGIO! Lättast når du oss på info@legio.se, eller 08-678 60 50. Du kan också höra av dig direkt till en av våra jurister: Eloise ReyesSara Djogic eller advokat Jens-Victor Palm

Dela detta:

Skriv en kommentar