legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Undersökningsplikt vid köp av fastighet

Undersökningsplikt vid köp av fastighet

Ett köp av en fastighet är för de flesta det största köpet i livet. Det kan därför vara värt att tänka på vilken undersökningsplikt man har som köpare inför ett fastighetsköp.

Undersökningspliktens omfattning

Av förarbetena till Jordabalken och praxis framgår att köpare av fastighet i allmänhet bär risken för fel som hen väl inte känt till, men bort upptäcka. Köparen ska undersöka fastigheten med tillbörlig omsorg och sakkunskap. Det är således omfattningen av köparens undersökningsplikt som bildar utgångspunkten för bedömningen av säljarens felansvar.

Att undersökningsplikten kan sträcka sig långt och omfatta även utrymmen som endast med svårighet kan åtkommas för undersökning framgår av bland annat Högsta domstolens avgörande NJA 1980 s. 555. Fastighetens ålder och skick liksom iakttagbara förhållanden i övrigt kan också vägas in vid bedömningen. Även uttalanden av säljaren under köpeförhandlingarna som gör skäl att misstänka fel, vars beskaffenhet och omfattning inte är omedelbart uppenbara, kan medföra att köparen måste gå längre i sin undersökningsplikt än vad som annars vore fallet.

Oavsett undersökningens omfattning ligger det i sakens natur att en köpare ofta inte själv kan utföra en meningsfull undersökning; hen får då anlita någon med goda kunskaper på området. Vill du läsa mer om hur LEGIO kan bistå dig i frågor rörande undersökningsplikt kan du gå in här.

 

Du är alltid välkommen att kontakta LEGIO! Lättast når du oss på info@legio.se, eller 08-678 60 50. Du kan också höra av dig direkt till advokat Marie Mjöberg eller juristerna Julia Bruns och Sara Djogic.

Dela detta:

Skriv en kommentar