legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Testamente

Ett testamente upprättas i syfte att reglera hur testatorns (den som skriver testamentet) kvarlåtenskap ska fördelas efter testatorns död. Ett väl utformat testamente kan underlätta mycket för de anhöriga och minskar även risken för framtida arvstvister. Om den avlidne inte har skrivit ett testamente, eller om testamentet av någon anledning är ogiltigt, fördelas arvet istället enligt den turordning som följer av den legala arvsordningen. Finns det inga arvingar enligt arvsordningen så går arvet till den Allmänna arvsfonden.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och att två vittnen som inte är arvtagare (det vill säga två personer som inte ärver enligt testamentet), närvarar när testatorn skriver under testamentet.

Om Du vill ha hjälp med upprättandet av Ditt testamente kan Du kontakta oss. Vi bokar då in ett möte där Du berättar vad Du vill reglera i Ditt testamente och vi ger Dig juridisk rådgivning beträffande vad som är viktigt att tänka på när man utformar sitt testamente. Om förhållandena är komplicerade kan vi behöva träffas en gång till, alternativt ha kontakt via telefon eller e-post. Vi upprättar sedan ett utkast till testamente som vi sänder över till Dig för Ditt godkännande och/eller dina synpunkter. När testamenthandlingen är upprättad och godkänd av Dig kan vi, om Du önskar, även närvara såsom vittnen när testamentet skrivs under av Dig.

Innan Du vänder Dig till oss för att få hjälp med utformningen och upprättandet av Ditt testamente är det givetvis viktigt att Du själv noga har tänkt igenom hur Du vill fördela Din kvarlåtenskap (arvet). Det är även viktigt att Du själv funderat över om egendomen ska ärvas med exempelvis en nyttjanderätt, full äganderätt eller fri förfoganderätt.

LEGIO kan hjälpa Dig med upprättandet av Ditt testamente och vi kan närvara som vittnen när testamentet skrivs under. LEGIO hjälper till med att hitta potentiella problem vid upprättandet av testamentet och givetvis hjälper vi även till med att hitta lösningar på de juridiska problem som dyker upp. Du kan även välja att förvara Ditt testamente hos oss efter att det har upprättats och skrivits under av Dig.

Att upprätta ett testamente finansieras inte av vare sig rättsskydd eller rättshjälp. Du måste därför bekosta detta själv. Den totala kostnaden för upprättandet av ett testamente beror helt på hur komplicerade förhållandena är i Ditt enskilda fall. Vi debiterar vanligtvis per timme och om klienten önskar, så underrättar vi klienten löpande om hur många timmar som lagt ned i ärendet.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →