legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Arvsskifte

Vid ett arvskifte ska den dödes kvarlåtenskap (arvet) fördelas mellan arvtagarna. Först ska egendomen värderas, sedan sker en lottläggning (en fördelning av egendomen/arvet i praktiken) och slutligen upprättas en skifteshandling. Skifteshandlingen fungerar som ett bevis på att äganderätten till en viss del av arvet (till exempel en fastighet) har gått över till en specifik arvtagare.

Vill Du ha hjälp med upprättandet av en skifteshandling kan Du kontakta oss. Vi håller då ett inledande möte där vi utreder de relevanta omständigheterna och om något behöver göras/utredas ytterligare innan en skifteshandling kan upprättas. Vi utformar sedan ett utkast till skifteshandling som vi sänder över till Dig för Ditt godkännande och/eller Dina synpunkter. Vi hjälper sedan till med undertecknandet av skifteshandlingen för det fall att samtliga dödsbodelägare (arvingar) kan enas om att arvet ska delas upp i enlighet med den uppdelning som anges i skifteshandlingen.

I samband med att Du tar kontakt med oss och träffar oss för första gången är det bra om Du tar med relevant information, beträffande arvsfördelningen, såsom en tidigare upprättad bouppteckningshandling och eventuellt den avlidnes testamente.

LEGIO kan hjälpa Dig med att värdera den avlidnes tillgångar, med att i praktiken fördela den avlidnes egendom samt med upprättandet av skifteshandlingen. LEGIO hjälper även till med att lösa övriga eventuella juridiska problem som uppstår i samband med arvskiftet.
Att få juridisk hjälp med genomförandet av arvskiftet finansieras inte av vare sig rättsskydd eller av rättshjälp, vilket medför att klienten själv måste bekosta detta. Den totala kostnaden beror helt och hållet på hur komplicerat det enskilda ärendet är. Vi debiterar normalt per timme och håller klienten löpande underrättad om antalet nedlagda timmar i ärendet, om klienten önskar detta.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →