legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bodelning

I samband med att en make/maka dör så upplöses äktenskapet. Då ska även en bodelning mellan makarna ske. Genom bodelningen så separeras den kvarvarande makens egendom från den avlidne makens egendom (arvet). Efter att en bodelning har skett kan sedan den avlidne makens/makans kvarlåtenskap (arv) fördelas mellan den avlidnes arvtagare.

Om Din make/maka har avlidit och Du vill ha juridisk hjälp/rådgivning beträffande bodelningen så kan Du kontakta oss. Vi genomför då ett möte under vilket Du förklarar hur Du anser att egendomen ska fördelas mellan Dig och din avlidne make/makas dödsbo och varför. Ifall egendomsförhållandena är komplicerade eller svårutredda kommer vi kanske att behöva träffa Dig ytterligare några gånger, alternativt diskutera ärendet med Dig via telefon eller e-post. När vi har fått klart för oss hur egendomen (giftorättsgodset) ska delas upp upprättar vi ett utkast till en bodelningshandling. Utkastet skickas sedan till Dig för att Du ska ges tillfälle att lämna dina synpunkter och/eller Ditt godkännande.

Anser Du att viss egendom inte ska delas mellan Dig och Din avlidne make/makas dödsbo, därför att egendomen är enskild enligt ett gällande äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente, så är det viktigt att Du letar fram underlag för Ditt påstående. Underlaget kan exempelvis vara en kopia av ett gällande äktenskapsförord.

LEGIO kan hjälpa Dig med att utreda vilka tillgångar och skulder Du, respektive din avlidne make/maka, hade vid tidpunkten då dödsfallet inträffade och äktenskapet upplöstes (brytdagen) samt med att fastställa en bodelning och med upprättandet av en bodelningshandling. LEGIO hjälper givetvis till med att identifiera och lösa olika juridiska problem som kan uppstå vid en bodelning, till exempel med att utreda om viss egendom utgör giftorättsgods eller enskild egendom.

Bodelningsärenden kan i regel inte finansieras av vare sig rättsskydd eller rättshjälp, vilket innebär att klienten måste bekosta detta själv. Hur höga kostnaderna blir styrs helt och hållet av hur komplicerat ärendet är. Vi debiterar normalt per timme och i de fall klienten önskar håller vi klienten underrättad om antalet nedlagda timmar i ärendet.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →