legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Försvarsadvokat om du är misstänkt för brott

Den som misstänks för ett brott ska aldrig ensam behöva försvara sig. Därför har den som är misstänkt alltid rätt till en försvarsadvokat. En försvarares uppgift är att med ”nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”.
Det betyder i praktiken att försvararen står vid Din sida under polisens och åklagarens förundersökning, och ser till att alla viktiga fakta kommer fram i ärendet, och att polisen utreder alla spår. Blir det rättegång är försvararens uppdrag att se till även att Din förklaring kommer fram och att detta sker på ett rättvist sätt samt att ifrågasätta eventuella brister i åklagarens utredning som talar till Din fördel.

Offentlig försvarare

I många fall har den som misstänks för ett brott rätt till en offentlig försvarare – en försvarare som staten i första hand betalar kostnaden för. Vid mindre allvarliga anklagelser, till exempel bötesbrott, kan staten dock motsätta sig att betala för en offentlig försvarare, då har Du dock fortfarande möjlighet att anlita en försvarsadvokat som privat försvarare.
Om Du är frihetsberövad, d.v.s. om Du är anhållen eller häktad, har Du alltid rätt till en offentlig försvarare, om Du begär det, vilket vi rekommenderar att Du gör. Du har alltid rätt att träffa Din offentliga försvarare, även om Du är anhållen eller häktad.

Det är polisen som meddelar tingsrätten att Du behöver en försvarare om det är fråga om ett brott där en offentlig försvarare kan utses. Har Du inte begärt någon specifik försvarsadvokat utser domstolen då en offentlig försvarare genom att ringa någon av de advokater som åtar sig uppdrag som offentlig försvarare nära just den domstolen.
Om polisen inte frågar Dig vilken försvarare Du vill ha, eller om tingsrätten tilldelar Dig en annan försvarare än den Du önskar, kan Du själv meddela tingsrätten att Du vill utse någon annan. En offentlig försvarare är nästan alltid en advokat. Försvararen, advokaten, ska se till att den utredning som polisen och åklagaren gör följer alla regler som finns för hur en utredning ska gå till.
Det betyder att Du, så fort Du får besked om vilken offentlig försvarare som tingsrätten har utsett till Dig, måste anmäla att Du önskar en annan offentlig försvarare, nämligen den av Dig namngivna advokaten.

Försvararen för fram din inställning till det som polisen och åklagaren misstänker Dig för och står vid din sida tills hela processen är slut. Det innebär att försvararen, förutom att företräda Dig under polisens och åklagarens förundersökning, även för fram din sak under en domstolsförhandling i tingsrätten. Om målet överklagas till hovrätten från tingsrätten så företräder den offentlige försvararen Dig även där.
Den offentlige försvararen finns vid din sida tills det kommer en dom som inte kan eller ska överklagas, det vill säga tills Du antingen frikänns eller döms för brottet och domen vinner laga kraft.

När Du fått en försvarare kommer Du att få ett meddelande om det från tingsrätten. Det är viktigt att Du då, så snabbt som möjligt, kontaktar Din försvarare på det telefonnummer eller den adress som tingsrätten har skrivit i brevet till Dig. Ju tidigare Du kontaktar Din försvarare, desto bättre kan Ni lägga upp ärendet tillsammans. Det är bra om Du har Din inställning klar för Dig när Du har Ditt första möte med Din försvarare. Det blir lättare för Din försvarare att göra upp en bra strategi för att försvara Dig då, och det är viktigt att Ni förstår varandra. Det är också viktigt att Din försvarare får veta allt som är viktigt för ärendet, så att han/hon kan förbereda sig.

En offentlig försvarare betalas av staten i första hand. Den ersättning som betalas till en offentlig försvarare ska vara skälig, det vill säga den ska vara rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Ersättningen baseras på en så kallad timkostnadsnorm som bestäms av regeringen.
I många mål använder sig domstolen av den så kallade brottmålstaxan när man bestämmer ersättning till försvararen. Det betyder att om ett brottmål är av enklare karaktär, så ersätts försvararen enligt en tabell som domstolsverket bestämmer.

Även om staten i första hand ersätter kostanden för försvararen så kan staten i vissa situationer begära ersättning från den som dömts, helt eller delvis beroende på den enskildes ekonomi. Frikänns den åtalade eller om åtalet läggs ner så stannar kostnaderna på staten.

Anlita försvarsadvokat?

Tror Du eller vet Du, att Du kommer behöva en försvarsadvokat? Begär att domstolen förordnar en advokat från LEGIO Advokatfirma. Har Du frågor eller undrar över något gällande detta, ring oss!

 

Privat försvarare

Om Du är misstänkt för brott och brottet endast kan leda till ett bötesstraff (det vill säga om Du inte kan dömas till fängelse eller något annat frihetsberövande straff), så är huvudregeln att Du inte har rätt till en offentlig försvarare som betalas av staten. Du kan då själv anlita en privat försvarare. Den Du anlitar som privat försvarare måste inte vara advokat. Du kan också anlita en privat försvarare om Du vill byta din offentliga försvarare till någon annan, men domstolen inte tillåter ett byte.

En försvarares uppgift är att med ”nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Det betyder i praktiken att försvararen står vid din sida under polisens och åklagarens förundersökning, och ser till att alla viktiga fakta kommer fram i ärendet, och att polisen utreder alla spår.

Försvararen för fram din inställning till det som polisen och åklagaren misstänker Dig för och står vid din sida tills hela processen är slut. Det innebär att försvararen, förutom att företräda Dig under polisens och åklagarens förundersökning, även för fram din sak under en domstolsförhandling i tingsrätten. Om målet överklagas till hovrätten från tingsrätten så företräder försvararen Dig även där.

Försvararen finns vid din sida tills det kommer en dom som inte kan eller ska överklagas, det vill säga tills Du antingen frikänns eller döms för brottet och domen vinner laga kraft.

Om Du inte har rätt till en offentlig försvarare, och vill anlita en privat försvarare, är det viktigt att Du har din inställning till det brott, som polisen utreder Dig för, klar för Dig när Du kontaktar den advokat Du vill anlita. Det blir lättare för din försvarare att göra upp en bra strategi för att försvara Dig då, och det är viktigt att ni förstår varandra. Det är också viktigt att din försvarare får veta allt som är viktigt för ärendet, så att han/hon kan förbereda sig på eventuella saker som talar emot din version av händelsen. Det är ju Du som bäst vet omständigheterna kring den händelse som gör att polisen och åklagaren misstänker Dig för brott.

Försvararen är den juridiska experten i ert ”försvarsteam”. Det är försvararen som gör de juridiska och strategiska övervägandena i Ditt ärende.

En privat försvarare betalar Du själv för. Staten betalar inte kostnaden för en privat försvarare. De allra flesta hemförsäkringar, som erbjuder rättsskydd, omfattar inte ersättning till juridiskt ombud för hjälp i brottmål. Det betyder att Du själv finansierar hela kostnaden för en privat försvarare. Hur mycket det kostar beror på hur mycket tid som läggs ned i ärendet. Vi debiterar per timme, och om klienten önskar håller vi klienten fortlöpande uppdaterad om antalet nedlagda timmar.

Om Du frikänns från det brott Du misstänkts för kan staten stå för de skäliga kostnader som Du haft för din försvarare.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →