legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Medling utanför domstol

Medling är en förhandlingsform som förs utanför domstol och som går ut på att parterna ska lösa en föreliggande tvist som de inte har lyckats lösa på egen hand, med hjälp av en medlare. Förhandlingsformen är betydligt mer vanligt förekommande i USA och i övriga Europa jämfört med i Sverige och lämpar sig väl för såväl vårdnadstvister som kommersiella tvister och brottmål.

Det finns många fördelar med att medla istället för att föra en process i domstol. Fördelarna är bland annat att medling är ett billigare alternativ, mindre tidsåtgång/snabbare process och inte minst att parterna lyckas träffa en överenskommelse på egen hand, vilket minskar risken för framtida konflikter och gör det möjligt för parterna att ha en god relation efter det att tvisten är löst. Syftet med att medla är att hitta den bästa lösningen som gynnar båda parterna i så hög utsträckning som möjligt.

För att en medlare ska kunna anlitas krävs att Du och din motpart kan enas om att så ska ske. Väl under medlingen så får parterna redogöra för sina respektive uppfattningar om de faktiska omständigheterna och varför saken nu är tvistig. Förhandlingen leds av en opartisk medlare, vars uppdrag är att se till att parterna kan förstå den andres bild och uppfattning om tvisten. Syftet med medlingen är sedan att fokusera på framtiden och hitta alternativ till lösningar på problemet/tvisten. Vid medlingstillfället kan även parternas respektive ombud (advokater) vara närvarande, beroende på parternas önskemål och på vad som är det bästa alternativet i det enskilda fallet.

LEGIO kan medla, närvara som ombud för den ena parten vid medling, hjälpa till med att kontakta en för den aktuella tvisten lämplig medlare samt omvandla en eventuell överenskommelse mellan parterna till ett skriftligt avtal.

Ifall medling sker inom ramen för en rättslig domstolsprocess debiterar medlaren, i normalfallet, domstolen.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →