legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Privat försvarare

Om Du är misstänkt för brott och brottet endast kan leda till ett bötesstraff (det vill säga om Du inte kan dömas till fängelse eller något annat frihetsberövande straff), så är huvudregeln att Du inte har rätt till en offentlig försvarare som betalas av staten. Du kan då själv anlita en privat försvarare. Den Du anlitar som privat försvarare måste inte vara advokat. Du kan också anlita en privat försvarare om Du vill byta din offentliga försvarare till någon annan, men domstolen inte tillåter ett byte.

En försvarares uppgift är att med ”nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Det betyder i praktiken att försvararen står vid din sida under polisens och åklagarens förundersökning, och ser till att alla viktiga fakta kommer fram i ärendet, och att polisen utreder alla spår.

Försvararen för fram din inställning till det som polisen och åklagaren misstänker Dig för och står vid din sida tills hela processen är slut. Det innebär att försvararen, förutom att företräda Dig under polisens och åklagarens förundersökning, även för fram din sak under en domstolsförhandling i tingsrätten. Om målet överklagas till hovrätten från tingsrätten så företräder försvararen Dig även där.

Försvararen finns vid din sida tills det kommer en dom som inte kan eller ska överklagas, det vill säga tills Du antingen frikänns eller döms för brottet och domen vinner laga kraft.

Om Du inte har rätt till en offentlig försvarare, och vill anlita en privat försvarare, är det viktigt att Du har din inställning till det brott, som polisen utreder Dig för, klar för Dig när Du kontaktar den advokat Du vill anlita. Det blir lättare för din försvarare att göra upp en bra strategi för att försvara Dig då, och det är viktigt att ni förstår varandra. Det är också viktigt att din försvarare får veta allt som är viktigt för ärendet, så att han/hon kan förbereda sig på eventuella saker som talar emot din version av händelsen. Det är ju Du som bäst vet omständigheterna kring den händelse som gör att polisen och åklagaren misstänker Dig för brott.

Försvararen är den juridiska experten i ert ”försvarsteam”. Det är försvararen som gör de juridiska och strategiska övervägandena i Ditt ärende.

En privat försvarare betalar Du själv för. Staten betalar inte kostnaden för en privat försvarare. De allra flesta hemförsäkringar, som erbjuder rättsskydd, omfattar inte ersättning till juridiskt ombud för hjälp i brottmål. Det betyder att Du själv finansierar hela kostnaden för en privat försvarare. Hur mycket det kostar beror på hur mycket tid som läggs ned i ärendet. Vi debiterar per timme, och om klienten önskar håller vi klienten fortlöpande uppdaterad om antalet nedlagda timmar.

Om Du frikänns från det brott Du misstänkts för kan staten stå för de skäliga kostnader som Du haft för din försvarare.

Kontaktpersoner

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →