legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Återbetalning till FK

Om Försäkringskassan anser att de har betalat för mycket till Dig kan de komma att kräva Dig på pengar. Det spelar ingen roll om det är Du eller Försäkringskassan som har orsakat den felaktiga betalningen, Försäkringskassan kan komma att kräva Dig på pengar även om det är Försäkringskassan själv som har orsakat att Du fått för mycket pengar.

Om Du får ett återkrav från Försäkringskassan och Du inte betalar eller återkommer till Försäkringskassan, så kan Försäkringskassan göra avdrag från den ersättning de betalar ut till Dig som avbetalning på återkravet.

Om Du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut att återkräva betalningar måste Du överklaga Försäkringskassans beslut.

 

Vad ska Du (klienten) göra?

Det är viktigt att Du vet vad Du vill åstadkomma och att Du vet vilken typ av ärende Du behöver hjälp med. Fundera därför över saken innan Du kontaktar oss. Samla ihop alla handlingar Du har i ärendet, så att vi kan skapa oss en uppfattning av Ditt ärende. Då kan vi komma med konstruktiva förslag på hur Du bäst kan gå vidare i just Ditt ärende.

Vad kan LEGIO göra för Dig?

LEGIO kan förklara vilka former av ersättning Du kan få från Försäkringskassan. LEGIO kan också hjälpa Dig att ansöka om rätt förmåner och ersättningsformer. Om Du och Försäkringskassan är oense om vilken ersättning Du har rätt till, eller hur stor den ersättningen ska vara, kan LEGIO hjälpa Dig genom att företräda Dig vid handläggningen hos Försäkringskassan, och vid den eventuella domstolsprocess som kan följa i förvaltningsdomstolarna efter Försäkringskassans handläggning. LEGIO kan också företräda Dig om Du har ett skadeståndskrav mot Försäkringskassan, om deras handläggning har varit felaktig.

Arvoden och betalning

Att skaffa ett ombud om Du är oense med Försäkringskassan om vilken ersättning Du har rätt till kan inte finansieras av vare sig rättsskydd eller rättshjälp, vilket medför att Du/Ni måste bekosta arbetet. Undantaget är skadeståndsrättsliga tvister mot Försäkringskassan, d.v.s. tvister där Försäkringskassan har medgivit att de har gjort fel och där Du har rätt till skadestånd p.g.a. de fel som Försäkringskassan har gjort. Hur mycket det kostar beror uteslutande på hur komplicerat ärendet är, och hur ärendet utvecklar sig under handläggningens gång. Vi debiterar normalt per timme och i de fall klienten så önskar håller vi klienten löpande underrättad om antalet nedlagda timmar.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →