legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Enskild egendom

När två makar/registrerade partners (och samboende, ifall någon av samborna påkallar en bodelning) separerar genomförs en bodelning. Vid en bodelning skiljer man på giftorättsgods/samboegendom och enskild egendom. Enskild egendom är egendom som av ett eller annat skäl inte ska delas mellan parterna, utan ska hållas utanför bodelningen. Egendom blir enskild genom ett äktenskapsförord eller ett samboavtal. Egendom kan även bli enskild genom ett gåvobrev med villkor om enskild egendom eller genom testamenterat arv. För det fall att Du vill att arvsegendomen ska vara arvingens enskilda egendom i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap måste det framgå tydligt av skrivningen i testamentet. Du/Ni kan kontakta oss för hjälp med att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, testamente och gåvobrev.

 

Vad ska Du (klienten) göra?

Det är viktigt att Ni vet vad Ni vill. Diskutera därför saken innan Ni kontaktar oss. Skulle Ni känna att ämnet är känsligt och svårt att reda ut, kan vi naturligtvis vara Er behjälpliga även med detta. Enligt vår uppfattning är avtal i en parrelation ett tämligen okontroversiellt medel genom vilket man säkrar sin enskilda egendom.  Det går till viss del att göra jämförelser med att skaffa en försäkring. När det handlar om att dela upp ett arv och situationen som uppstår med särkullbarn kan det naturligtvis också vara känsligt. Det kan då vara skönt för Er att ta hjälp av ett ombud.

Vad kan LEGIO göra för Dig?

Medarbetarna på LEGIO har stor vana av att hantera och skifta stora och komplicerade dödsbon och lång erfarenhet av att upprätta testamenten, äktenskapsförord och samboavtal. LEGIO kan förklara för- och nackdelar med att skaffa ett testamente, samboavtal eller ett äktenskapsförord. LEGIO kan hjälpa till att hitta och identifiera potentiella problem och naturligtvis även hitta lösningar på problemen. Därutöver kan LEGIO upprätta avtal, gåvobrev och testamenten samt närvara vid undertecknandet av dessa. LEGIO kan vidare hjälpa till med bouppteckningar och arvsskiften.

Arvoden och betalning

Att anlita ett ombud för hjälp med upprättande av avtal eller testamenten etc. kan inte finansieras av vare sig rättsskydd eller rättshjälp, vilket medför att Du/Ni måste bekosta arbetet och upprättandet av handlingar. Hur mycket det kostar beror uteslutande på hur komplicerat ärendet är och hur avtalet måste vara utformat för att skydda er. Vi debiterar normalt per timme och i de fall klienten så önskar håller vi klienten löpande underrättad om antalet nedlagda timmar.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →