legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Ogiltiga avtal

Principen om att avtal ska hållas, pacta sunt servanda, är grundläggande inom den svenska avtalsrätten. Under vissa förutsättningar kan dock avtal eller avtalsklausuler ogiltigförklaras på grund av omständigheter som uppstått innan, vid eller efter avtalets ingående. Oftast rör det sig om en, eller möjligen ett fåtal, av avtalsklausulerna som är ogiltiga, och då träffar ogiltigheten endast dessa klausuler. Med andra ord; om en avtalsklausul (ett avtalsvillkor) ogiltigförklaras, innebär detta inte nödvändigtvis att hela avtalet förklaras ogiltigt. Emellertid, i de fall ett avtal förklaras ogiltigt innebär det att båda parter befrias från sina förpliktelser och fråntas rätten till framtida prestation från avtalspartnern. Ett avtal är ogiltigt t.ex. om någon tvingats att ingå ett avtal genom våld, någon lurats till att ingå ett avtal eller när avtalsvillkoren är oskäliga. Ett avtal kan dessutom vara ogiltigt på grund av ett förklaringsmisstag. Ett sådant fall ligger för handen om fel belopp eller dylikt skrivits i anbudet (avtalsförslaget) och avtalsparten insåg eller borde ha insett att det rörde sig om en felskrivning.

Om ett avtal är ogiltigt och Du väljer att inte vidta åtgärder efter det att Du fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för ogiltigheten, eller efter det att Du kunnat agera fritt från hot, kan ogiltigheten inte göras gällande senare. Det är därför bra om Du tar kontakt med oss så snart Du fått vetskap om eller tror att Ditt avtal är ogiltigt.

Om Du har ingått ett avtal eller om Du står i begrepp att ingå ett, kan Du vända Dig till oss. Vi kan hjälpa Dig med allt ifrån att upprätta ett avtalet, omförhandla avtalet, justera eller komplettera, utreda avtalets giltighet etc. Ifall Du hamnat i tvist ang. avtalet kan vi hjälpa Dig även med detta.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →