legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Behörighet och befogenhet

Vad är behörighet och befogenhet?

Behörighet och befogenhet är två begrepp som ofta förekommer i avtalssammanhang, framför allt rörande fullmakter, och som till och med jurister kan ha svårt att hålla isär. En fullmakt kan behövas när en person ska vidta en rättshandling (exempelvis ingå ett avtal) med tredje man för en annan persons (huvudmannens) räkning. Fullmaktsgivaren kan begränsa fullmakten. Den handlingsfrihet som dessa begränsningar ger kallas för befogenhet, vilket ska skiljas från behörighet som är den handlingsfrihet som följer av själva fullmakten. Exempelvis kan en fullmakt ge behörighet att köpa en bil, men fullmaktsgivaren har begränsat befogenheten så att köpet endast kan ske till ett visst högsta pris. Lite förenklat kan behörighet definieras som vad en person enligt en fullmakt kan göra. Befogenheten hänför sig istället till vad en person enligt en fullmakt får göra.

Om Du vill upprätta en fullmakt kan vi hjälpa Dig. Vid ett möte får Du förklara vad Du vill att fullmakten ska åstadkomma. Därefter upprättar vi ett förslag till fullmakt som Du sedan får ge dina eventuella synpunkter på. Därefter ombesörjer vi att Du får fullmakten i original, och vi kan även närvara vid undertecknandet.

Vad ska Du (klienten) göra?

Om Du vill ha hjälp med att upprätta ett avtal är det viktigt att Du vet vad Du och din avtalspartner vill. Diskutera gärna med din avtalspartner innan Du kontaktar oss. Om situationen är komplex och svår att reda ut, kan vi hjälpa Er även med detta. Ta med Dig alla de eventuella handlingar som finns i ärendet till mötet.

Om Du tror eller är säker på att din avtalspart begått ett avtalsbrott är det bra om Du samlar in och tar med alla handlingar och all information som tyder på att din avtalspart begått avtalsbrottet. Ju bättre underlag vi har att utgå ifrån, ju bättre kan vi bedöma Din situation och förutsättningarna för framgång.

När Du fått vetskap om att ett avtal är ogiltigt bör Du kontakta oss så snart som möjligt. Ju förr Du anlitar oss, ju bättre är förutsättningarna för att komma tillrätta med Ditt problem. Precis som nämnts ovan bör Du samla in alla relevanta handlingar och all övrig information och ta med Dig dessa till det inledande mötet.

Om Du vill ha hjälp med att upprätta en fullmakt är det viktigt att Du vet vad Du vill åstadkomma med fullmakten. Om situationen är komplex och svår att reda ut, kan vi naturligtvis hjälpa till även med detta.

Vad kan LEGIO göra för Dig?

Om Du står i begrepp att ingå ett avtal men är osäker på vad avtalet egentligen betyder, är Du välkommen att kontakta oss. Detsamma gäller om Du önskar låta upprätta ett avtal eller om Du hamnat i konflikt med Din avtalspartner. Vår målsättning är alltid att hitta en så snabb och bra lösning som möjligt, gärna utom rätta. Att låta upprätta ett ändamålsenligt avtal är att tänka affärsmässigt. Avtal är ett bra sätt att minimera långdragna och kostsamma framtida tvister.

Arvoden och betalning

Att låta upprätta ett avtal eller en fullmakt, vad vi kallar en förebyggande juridisk åtgärd, kan inte finansieras av vare sig rättsskydd eller rättshjälp vilket medför att Du/ni måste bekosta upprättandet. Hur mycket det kostar beror helt och hållet på hur komplicerat avtalet måste vara. Efter vårt första möte kan vi oftast uppskatta kostnaden. Vi debiterar normalt per timme och om Du så önskar kan vi hålla Dig löpande underrättad om antalet nedlagda timmar.

Om en tvist redan uppstått angående ett avtal kan Du som huvudregel nyttja Ditt rättsskydd för att, åtminstone delvis, finansiera LEGIO:s arvode.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →