legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Avtalsbrott

En part har begått ett avtalsbrott när denne inte presterar i enlighet med avtalet. Om avtalsbrottet skett p.g.a. Din avtalspartners agerande, underlåtenhet, eller på annat förhållande som hen ansvarar för kan Du göra gällande att Din avtalspartner gjort sig skyldig till avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan emellertid vara ursäktligt (t.ex. force majeure) om vissa omständigheter ligger för handen. De avtalsbrott som inte är ursäktliga kan vara skadeståndsgrundande. Om Du tror eller vet att Din avtalspartner begått ett avtalsbrott kan Du kontakta oss så hjälper vi Dig att utreda frågan. Det är dock inte alltid på det sättet att avtalsbrott ska resultera i ett skadestånd. Det kan finnas skäl, ur ett affärsmässigt perspektiv, att istället för att begära skadestånd, omförhandla avtalet. LEGIO har affärsintresset i fokus.

När Din avtalspart begått ett avtalsbrott kan Du ha rätt att kräva avtalsenlig prestation, häva avtalet, kräva prisavdrag och/eller skadestånd. Vi kan hjälpa Dig att utreda vilka rättigheter, men även skyldigheter, Du har gentemot din avtalspartner.

Innan vi åtar oss Ditt uppdrag säkerställer vi första att vi faktiskt kan hjälpa Dig med Ditt ärende. När vi åtagit oss Ditt uppdrag försöker vi i regel hitta en utomrättslig lösning först, d.v.s. i första hand försöker vi få er att själva lösa den uppkomna konflikten. Det är endast när Du och Din avtalspartner inte kan komma överens som vi hjälpa Dig att hänskjuta, och driva processen, till domstol. Under processen företräder vi Dig genom att så snabbt och enkelt som möjligt försöka lösa konflikten.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →