legio-logo          
version 2018

Skadestånd pga brott

Om den som misstänkts och åtalats för brottet mot Dig också döms för brottet, så gör domstolen en prövning av det krav om skadestånd som Du och Ditt målsägandebiträde har framställt mot den som döms för brottet. Om domstolen kommer fram till att Du har rätt till skadestånd så ska den dömde betala det till Dig. Ibland kan det vara så att den som döms för brottet inte har ekonomiska förutsättningar att betala ett skadestånd. Då tittar vi först på om Du har någon försäkring som täcker skadeståndet, och som Du kan få ersättningen från istället. Om Du inte har någon sådan försäkring, eller om försäkringen inte täcker hela skadeståndsbeloppet som domstolen har dömt ut, så kan Du vända Dig till Brottsoffermyndigheten och begära brottsskadeersättning med hänvisning till tingsrättens dom. Brottsoffermyndigheten gör en egen bedömning av det underlag som domstolen har haft vid sin bedömning, och kan komma fram till att Du ska ha mer eller mindre ersättning än vad domstolen kom fram till.

Om gärningspersonen är okänd, och Du av den anledningen inte kan få skadestånd från denne, så har Du möjlighet att få ersättning från försäkring eller från Brottsoffermyndigheten.

För att ha rätt till ersättning från försäkring eller från Brottsoffermyndigheten krävs att gärningen är polisanmäld. Det krävs dock i regel inte att åtal har väckts, eller att någon har dömts för brottet.

Om domstolen har förordnat ett målsägandebiträde till Dig, så kommer Du att få ett meddelande om det från tingsrätten, från åklagaren eller från polisen. Målsägandebiträdet kommer då att försöka kontakta Dig så snart som möjligt. Du kan också själv kontakta Ditt målsägandebiträde på det telefonnummer eller den adress som tingsrätten, åklagaren eller polisen har skrivit i brevet till Dig. Ju snabbare Du och Ditt målsägandebiträde kommer i kontakt med varandra, desto bättre kan ni lägga upp ärendet tillsammans. Det är bra om Du har din inställning till vad som har hänt, och som polisen utreder, klar för Dig när Du har Ditt första möte med Ditt målsägandebiträde. Det är också bra om Du förbereder Dig genom att lista de frågor som Du inledningsvis har, så att Du och Ditt målsägandebiträde kan ta ett samlat grepp om dina funderingar vid ert första möte. Det är viktigt att ni förstår varandra och att Du känner ett förtroende för Ditt målsägandebiträde.

Inför mötet med Ditt målsägandebiträde är det bra om Du listar de eventuella skador som har uppstått på grund av det brott som utreds. Det kan vara personskador, och kanske har Du sjukhusjournaler som Du kan ta med till mötet. Det kan också röra sig om kostnader som Du har haft med anledning av den inträffade händelsen (till exempel kostnader för sjukhusbesök, kläder som har gått sönder, mobiltelefoner som försvunnit eller gått sönder, m.m.). Du kanske har kvitton som visar att Du har haft de här kostnaderna, som Du kan ta med till mötet. Det kan också vara fråga om att Du har gjort en inkomstförlust för att Du på grund av brottet har blivit tvungen att vara hemma från jobbet under en viss tid. I så fall är en god idé att kontakta din arbetsgivare som kan intyga det. Om Du har ett så komplett underlag som möjligt redan vid det första mötet kan Ditt målsägandebiträde koncentrera sig på att utforma din skadeståndstalan optimalt, och på att hjälpa och stödja Dig i dina frågor och funderingar.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →