legio-logo          
version 2018

Målsägandebiträde

Den som har blivit utsatt för brott, det vill säga är målsägande i ett brottsmål, har i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde, vilket ofta är en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå. Målsägandebiträdet tar tillvara brottsoffrets/målsägandens intressen, vid sidan om åklagaren, och finns som stöd för målsäganden genom hela rättegången. Ett målsägandebiträde kan också föra målsägandens skadeståndstalan i brottmålsprocessen, och i förekommande fall hjälpa målsäganden med att utreda om det finns rätt till försäkringsersättning eller brottsskadeersättning.

Om Du har blivit utsatt för brott så har Du i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde som ska stödja Dig under brottmålsprocessen. Du kan få ett målsägandebiträde om Du till exempel har blivit utsatt för någon typ av sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller något annat brott där den som misstänks ha begått brottet kan dömas till fängelse för det. Du kan också ha rätt till ett målsägandebiträde om Du är anhörig till någon som har bragts om livet; det vill säga om Du har en anhörig som har dödats. Ibland kan Du också ha rätt till målsägandebiträde i andra fall om domstolen anser att Du har ett särskilt behov av ett målsägandebiträde med hänsyn till dina personliga förhållanden och övriga omständigheter.

Det är domstolen som, efter ansökan av en åklagare, utser ett målsägandebiträde till Dig som brottsoffer. Ett målsägandebiträde är ofta en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå. Det är svårt att byta målsägandebiträde när domstolen väl har utsett ett sådant. Innan åklagaren ansöker om målsägandebiträde hos domstolen kan Du därför meddela Dina önskemål till polisen eller åklagaren, så försöker de i mesta möjliga mån tillgodose Dina önskemål.

Ett målsägandebiträde har till uppgifter att stödja och hjälpa målsäganden och att vara en trygghet för målsäganden under hela processen. Ett målsägandebiträde ska också föra målsägandens skadeståndstalan, talan om enskilt anspråk, om inte åklagaren gör det. Grunden till ett eventuellt skadeståndskrav vilar på de skador Du drabbats av till följd av brottet. Det kan röra sig om fysiska eller psykiska personskador, ideell skada (som till exempel ersättning för sveda och värk, lyte och men, och kränkningsersättning), kostnader och inkomstförlust.

Målsägande har ofta en hel del frågor till exempel om polisens utredning, åklagarens roll, och om hur domstolsprocessen går till. Alla dessa frågor kan Du ställa till Ditt målsägandebiträde, som har i uppdrag att besvara de frågorna utifrån bästa förmåga.

Det är åklagaren som för talan mot den misstänkte vad gäller den brottsliga gärningen. Om målsäganden har ett målsägandebiträde som för dennes skadeståndsrättsliga talan, så är det inte säkert att målsäganden överhuvudtaget träffar åklagaren innan det är dags för huvudförhandling, det vill säga rättegång i domstol. Om målsäganden vill, så kan målsägandebiträdet i många fall ordna ett möte med åklagaren innan rättegången börjar, så att målsäganden kan ställa de frågor som han/hon vill till åklagaren och som målsägandebiträdet inte kan svara på. Det kan vara en extra trygghet för målsäganden i brottmålsprocessen.

Flera advokater och biträdande jurister på LEGIO har erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde. Tveka inte att kontakta David Wallman, Mats Cederqvist, Mikaela Kassmyr, Victoria Wennerlund, Johanna Mohlin eller Maria Kruse om Du behöver hjälp av ett målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde betalas av staten i första hand. Du kan aldrig själv bli ersättningsskyldig för kostnaden för målsägandebiträdet. Däremot kan den som döms för brott i vissa fall bli skyldig att betala tillbaka, hela eller del av, kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

Kontaktpersoner

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →