legio-logo          
version 2016

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist uppstår när två föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om parets gemensamma barn. Om någon av föräldrarna vill få till en ändring i vårdnaden kan denne vända sig till en advokat.

Barnets bästa är en grundläggande princip och genomsyrar alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Om föräldrarna inte på egen hand kan komma överens om vårdnaden av barnet så kommer deras egna viljor och åsikter att sakna betydelse för frågan om vem av dem som ska ha vårdnaden, för det fall att tingsrätten fattar beslut i vårdnadsfrågan.

Om Du och Ditt barns andra förälder inte kommer överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet så kan Du ta kontakt med oss. Därefter bokar vi in ett möte med Dig där Du ges tillfälle att förklara varför Du och den andra föräldern har svårt att komma överens om vårdnaden och vad Du vill uppnå. Vår förhoppning är alltid att föräldrarna ska nå en överenskommelse i vårdnadsfrågan i godo och som tillgodoser barnets behov på bästa sätt.

Bra alternativ till att föra en domstolsprocess är till exempel att anlita en medlare eller att upprätta ett samarbetsavtal.

LEGIO kan bistå Dig med information om de alternativ till process i domstol (tingsrätten) som finns att tillgå och fördelarna med att inte föra en domstolsprocess i vårdnadsärenden.

I de allra flesta fall kan Du söka rättsskydd eller rättshjälp i vårdnadstvister. Rättsskyddet/rättshjälpen täcker då merparten av kostnaderna för Ditt ombud i tingsrätten. De kostnader som inte täcks av rättshjälpen/rättsskyddet måste Du själv bekosta. Den totala kostnaden styrs av hur komplicerat ärendet är och av hur utdraget ärendet blir. Vi debiterar vanligtvis per timme och på klientens begäran så håller vi denne löpande uppdaterad om antalet nedlagda timmar i ärendet.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →