legio-logo          
version 2018

Misstänkt för brott

Är Du misstänkt för ett brott som kan ge minst sex månaders fängelse, anhållen eller häktad har Du alltid rätt till offentlig försvarare. Du kan även ha rätt till offentlig försvarare av andra anledningar, såsom att det är ”tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening”.

Endast advokater kan utses till offentliga försvarare. Du har rätt att välja vilken advokat Du vill. Kostnaden betalas av staten. I andra fall kan Du själv utse en privat försvarare, som Du får betala själv. Når Du hel eller delvis framgång med målet kan domstolen besluta att kostnaden skall betalas av staten i motsvarande mån. Du har rätt till offentlig försvarare redan under förundersökningen. Blir Du kallad till förhör kan Du ta med Din advokat eller avbryta förhöret i avvaktan på att en försvarare kan utses. Försvararen har rätt att delta vid polisförhör med vittnen.

Försvararen tillvaratar Dina rättigheter under förundersökningen och rättegången. Vi hjälper Dig med att få fram alla fakta och rättsliga argument till Din fördel samt bemöta åtalet. Ditt försvar kan leda till att förundersökningen läggs ned, att domstolen friar Dig eller meddelar en mildare dom.

Exempel på brottslighet som Du kan bli misstänkt för i egenskap av företagare, ställföreträdare, VD eller anställd.

  • Bedrägeri
  • Trolöshet mot huvudman
  • Skattebrott
  • Bokföringsbrott
  • Arbetsmiljöbrott
  • Miljöbrott
  • Olaga diskriminering

En anställd har begått brott mot företaget

Det är tyvärr inte så ovanligt att anställda på olika sätt förskingrar företagets tillgångar. I sådana fall kan en advokat hjälpa Er med att bistå polisen och åklagaren under utredningen. Vidare kan advokaten i rättegången biträda åtalet samt inte minst föra Er skadeståndstalan mot den anställde. Slutligen kan advokaten sköta kontakt med företagets försäkringsbolag angående rättsskyddsförsäkring och eventuell försäkringsersättning på grund av förmögenhetsbrott.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →