legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Problem med hyresvärden

I de fall där Du som avtalspart hamnar i en konflikt kring hur avtalet ska tolkas kan vi hjälpa Dig med avtalstolkningen. Vi kan även hjälpa Dig med villkorsändringar av hyresavtalet, samt med att förhandla/ omförhandla villkor.

Eftersom lagen inte innehåller några bestämmelser om när ett hyresavtal löper ut är det lätt att problem uppstår, särskilt om avtalet är otydligt formulerat. Om hyresvärden anser att avtalet löper ut vid en tidigare tidpunkt än lokalhyresgästen menar, kan det vara svårt för hyresvärden att snabbt få fram ett avhysningsbeslut och därigenom avhysa lokalhyresgästen. Vi se över Din situation och ge Dig råd kring hur Du bör agera. Vi kan antingen hjälpa Dig i förebyggande syfte, genom att t.ex. utforma ett hyresavtal, eller hjälpa Dig att driva Din talan om tvist redan uppstått.

Huvudregeln är att ett hyresavtal ska sägas upp för att upphöra att gälla, men även här gäller olika regler beroende på om hyresavtalet är slutet på obestämd eller bestämd tid. Även uppsägningstiden kan variera. När det gäller lokalhyra tillämpas ett system med indirekt besittningsskydd, till skillnad från bostadshyresgäster som har ett direkt besittningsskydd. Det indirekta besittningsskyddet innebär att lokalhyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet, vid en uppsägning måste lokalhyresgästen flytta, däremot kan denne vara berättigad skadestånd vid en obefogad uppsägning. Skadeståndsfrågan prövas av tingsrätt under förutsättning att lokalhyresgästen först har ansökt om medling i hyresnämnden (så kallad obligatorisk medling). Ansökan ska ha kommit in till nämnden inom två månader från det att uppsägningen delgavs. Det är viktigt att både som hyresvärd och lokalhyresgäst känna till de avtals- och hyresrättsliga reglerna. Om tvist uppstår mellan parterna kan det ibland vara nödvändigt att hämta hjälp utifrån, särskilt för det fall det uppstått en rättslig tvist som ska prövas i domstol.

Det är viktigt att komma ihåg att den hyresrättsliga lagstiftningen är tvingande till lokalhyresgästens fördel. Parterna kan inte avtala om mindre förmånliga regler än vad som följer av lagen, om inte annat uttryckligen anges.

 

Vad kan LEGIO göra för Dig?

Vi kan, som Din juridiska rådgivare eller Ditt ombud hjälpa Dig, i Din egenskap av hyresvärd eller lokalhyresgäst, att skräddarsy ett lokalhyresavtal anpassat efter Dina önskemål som tillgodoser Dina rättigheter och behov.

Finns det redan ett avtal som på något sätt har brutits mot kan vi bistå Dig genom att se till att Dina intressen tillvaratas på bästa sätt. Ofta kan det, trots att ett befintligt avtal föreligger, finnas utrymme för en tolkning av avtalet till Din fördel. LEGIO har gedigen kunskap och erfarenhet av avtalstolkning. Vidare kan det i vissa situationer vara motiverat att ändra redan befintliga villkor i avtalet, vilket vi också kan hjälpa Dig med.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →