legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Hyra

 

Enligt definitionen i hyreslagen (se 12 kapitlet jordabalken) är hyra en upplåtelse av nyttjanderätt som sker genom avtal till hus, eller del av hus, mot ersättning. Det rör sig således om fyra krav för att det ska röra sig om hyra i lagens mening.

Till skillnad från exempelvis bostadsrätt, som är en särskild form av nyttjanderätt utan begränsning i tid, betecknar termen upplåtelse att det är fråga om en begränsad rätt att nyttja hus eller delar därav, där äganderätten till lokalen tillhör hyresvärden.

Avgörande för om det rör sig om en bostadslägenhet eller en lokal är i vilken omfattning lägenheten används som bostad. För att reglerna om bostadslägenheter ska vara tillämpliga räcker det med att lokalen används som bostad till en ”inte oväsentlig del”. För att kunna bedöma om det är reglerna för bostad eller reglerna för lokal som ska tillämpas måste man alltså undersöka för vilket ändamål lägenheten har upplåtits. Har hyresobjektet inte upplåtits för bostadsändamål ska det betraktas som en lokal. Lokaler används exempelvis till butiker, restauranger, kontor m.m. För kombinerade lägenheter blir lokalreglerna tillämpliga endast om bostadsinslaget är obetydligt i förhållande till lokalinslaget.

Flera bestämmelser i hyreslagen är gemensamma för bostadslägenheter och lokaler. Vissa bestämmelser anger dock uttryckligen att de bara gäller för bostadslägenheter, medan andra bara gäller för lokaler. Det är viktigt att Du som lokalhyresgäst eller hyresvärd håller reda på vilka regler som gäller för respektive område.

Om Du som hyresvärd eller blivande lokalhyresgäst funderar på att ingå ett avtal om hyra av lokal kan Du kontakta oss. Vi kan bland annat hjälpa Dig med förhandlingarna om hyresvillkoren och att upprätta det skriftliga lokalhyresavtalet. Nu för tiden är det vanligt att hyresavtal utformas i enlighet med de standardavtal som finns på marknaden. Att använda standardavtal innebär dock att flera val blir standardiserade, varför parterna, i de fall de standardiserade villkoren inte överensstämmer med parternas viljor, bör upprätta ett skräddarsytt hyresavtal, i vilket villkoren anpassas efter förhållandena i Er unika situation.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →