legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Aktiebolag

Aktiebolaget är den mest använda verksamhetsformen för bolag. Den största skillnaden mot andra bolagsformer är att det medför relativt omfattande formkrav. Samtidigt är aktiebolaget en bolagsform med stora fördelar för Dig som ägare. När Du/Ni vill starta ett bolag och bedriva verksamhet, men inte personligen vill ha det ekonomiska ansvaret, är det en god idé att starta ett aktiebolag. Ett aktiebolag kan ha en eller flera aktieägare och bedriva i stort sett vilken verksamhet som helst. Hur stor del av bolaget som respektive aktieägare kontrollerar beror på kapitalinsatsen. I ett aktiebolag är det endast Din insats i form av betalningen för Dina aktier som Du riskerar att förlora. En annan fördel med aktiebolag är att Du som aktieägare kan plocka ut vinst ur bolaget till förhållandevis låg beskattning. Ett aktiebolag kan ha en eller flera delägare. Bildandet av ett aktiebolag medför att Du måste agera i enlighet med de formkrav och den omfattande lagstiftning, med utgångspunkt i Aktiebolagslagens bestämmelser, som gäller, varför det kan vara en god idé att ta hjälp av en advokat.

 

Fördelar och nackdelar med ett aktiebolag

Det finns många ekonomiska fördelar med att bedriva verksamhet i ett aktiebolag. Ett aktiebolag är en juridisk person som bedriver verksamhet och ingår avtal. Det är den juridiska personen som har det ekonomiska ansvaret för de förpliktelser som bolaget ingår. Det innebär ett stort skydd för Dig som privatperson då det finns en klar skiljelinje mellan Dig som ägare och bolaget. I rollen som aktieägare har Du enligt huvudregeln, förutom i ett par undantagsfall, inget ekonomiskt ansvar för bolagets förpliktelser och skulder. Det är endast det belopp Du betalat för dina aktier som Du som aktieägare har det ekonomiska ansvaret för och riskerar att förlora. Detta förhållande innebär dock att aktiebolagsformen omfattas av mycket omfattande regler och hårda krav.

En annan fördel med att bedriva verksamhet i aktiebolag är att Du/Ni har möjlighet att plocka ut vinst ur bolaget i form av aktieutdelning till en lägre beskattning än om Du/Ni istället skulle plocka ut vinst i form av lön från bolaget.

Kostnaden för att bedriva verksamheten är förhållandevis större när Du/Ni driver ett aktiebolag jämfört med andra bolagsformer. Ett aktiebolag ska lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket vilket innebär en administrationskostnad. Årsredovisningen blir offentlig. Administrationskostnaden har dock sänkts för många aktiebolag sedan revisionsplikten avskaffades för små aktiebolag vilket innebär att de inte måste ha en revisor. Många aktiebolag väljer ändå att ha en revisor.

Andra fördelar med att välja att starta ett aktiebolag är att bolaget efter registrering har ett bra skydd för företagsnamnet i hela Sverige samt att kontakterna med kunder och leverantörer kan förbättras då en del aktörer känner sig tryggare och hellre gör affärer med aktiebolag.

Bildandet

Det första steget till att bilda ett aktiebolag är att se till att Du/Ni har tillgång till ett kapitalbelopp om 50 000 kr, ett aktiekapital, vilket är kravet för att få starta och bedriva verksamhet i ett s.k. privat aktiebolag. Bolagets aktiekapital får aldrig tas ur bolaget i form av utdelning, det beloppet ska vara låst i bolaget. Aktiekapitalet kan i stort sett endast tas plockas ut ur bolaget om bolaget går med förlust och har gått i konkurs eller ska likvideras.

Det finns två former av aktiebolag, publika och privata. För s.k. publika aktiebolag är det lägsta beloppet för aktiekapitalet 500 000 kr. Det är endast publika aktiebolag vars aktier får säljas på aktiebörser. Informationen nedan riktar behandlar privata aktiebolag, vilken är den vanligaste formen och utgör majoriteten av aktiebolagen i Sverige. Reglerna är i stort sett desamma för publika bolag men det finns vissa specialregler, ett publikt bolag måste till exempel ha en verkställande direktör (VD).

För att förebygga att aktiebolag bildas på felaktiga uppgifter är det ett krav att den eller de som vill starta ett aktiebolag upprättar en handling som kallas stiftelseurkund. I denna handling ska det anges vilka villkor som ska gälla för aktieteckning, dvs. hur Du/Ni får köpa aktier. Det ska till exempel anges om aktierna får betalas med något annat än pengar, s.k. apportegendom. Därefter ska en eller flera av stiftarna teckna sig för samtliga aktier i bolaget och betala för dem vilket ska noteras i stiftelseurkunden. Det belopp Du/Ni betalar för varje aktie kallas för kvotvärde, vilket motsvarar aktiekapitalet fördelat på antalet aktier. När samtliga aktier är tecknade och betalade ska stiftelseurkunden iordningställas och skickas till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret.

För att skydda aktieägarna i bolaget är det ett krav att det ska finnas en skriftlig bolagsordning som bland annat reglerar vilken verksamhet som bolaget ska bedriva, hur stort aktiekapitalet är, antalet aktier samt uppgifter om styrelseledamöter och revisorer. Bolagsordningen måste skickas in till, och registreras hos, Bolagsverket. Flera andra uppgifter som till exempel vem som tecknar firma för bolaget, det vill säga vem som får skriva under avtal för bolagets räkning, måste registreras hos Bolagsverket. Att denna uppgift är offentlig är av stor vikt för utomstående och särskilt den som gör affärer med aktiebolaget.

Hur ett aktiebolag fungerar

Uppdelningen av vem som bestämmer vad i ett aktiebolag är förhållandevis avancerad jämfört med andra bolagsformer. Ett aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera ledamöter. Består styrelsen av fler än en ledamot ska det finnas en ordförande. Det är styrelsen som ansvarar för skötseln och ledningen av aktiebolaget. Styrelsen utser även bolagets VD som ska ansvara för och sköta det dagliga arbetet i aktiebolaget. Det finns inget krav på att aktiebolaget ska ha en VD. Vd:n lyder under styrelsen och ska få sina instruktioner och arbetsuppgifter av densamma. Styrelsen ska ha en arbetsordning, dvs. en instruktion för styrelsearbetet och för vem som ska göra vad av styrelseledamöterna. Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Styrelsen ska samlas till sammanträden när det behövs om inte något annat angivits i bolagsordningen. Ledamöterna i styrelsen ansvarar tillsammans för de beslut som tas i bolaget. Om ledamot inte håller med övriga i styrelsen är det viktigt att få den avvikande åsikten noterad i det protokoll som ska föras vid varje styrelsemöte. Det är av stor vikt när s.k. ansvarsfrihet för styrelsen ska beslutas av bolagsstämman.

Det högsta beslutande organet i ett aktiebolag är varken styrelse eller VD, det är den s.k. bolagsstämman. Bolagsstämman utgörs av bolagets alla aktieägare som samlas till ett möte för att besluta om de viktigaste frågorna för bolaget. Vanligtvis hålls bolagsstämma en gång per år, en s.k. årsstämma. På årsstämman brukar man t.ex. behandla frågor om årsredovisningen, val av styrelse och revisor, utdelning till aktieägarna samt ändringar i bolagsordningen. Vid bolagsstämman fattas även beslut om ansvarsfrihet för bolagets styrelse, det vill säga om aktieägarna godkänner de åtgärder som styrelsen genomfört och de beslut som styrelsen har fattat. Om aktieägarna inte ger styrelsen ansvarsfrihet kan ledamöterna i styrelsen ställas till svars för de åtgärder de vidtagit, om de skadat bolaget.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →