legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Handelsbolag

I ett handelsbolag har delägarna ett personligt ansvar för bolagets skulder och förbindelser med utomstående. För att tydliggöra ansvaret mellan delägarna bör upprättas ett noggrant utformat avtal. Ett avtal mellan delägare om att bilda ett handelsbolag bör därför vara skriftligt. Ett måste för att bolaget ska anses bildat är att det av avtalet framgår att delägarna gemensamt vill driva näringsverksamhet i bolagsform. Ett sådant avtal ska inte skickas till Bolagsverket för registrering och blir därför inte en ”offentlig handling”. Därmed är innehållet hemligt för utomstående. I avtalet emellan bolagsmännen bör uppgifter om bolagets namn (firmanamnet), och verksamhet och särskilt uppgifter om vilket belopp som bolagsmännen ska betala för sin del av bolaget. Avtalet bör även innehålla uppgifter om vem av bolagsmännen som ska sköta det administrativa arbetet och vem som ska ha rätt att teckna bolagets firma, det vill säga t.ex. vem som får skriva på avtal i bolagets namn. Det är av stor vikt att avtala om vem som gör vad i ett handelsbolag då det ekonomiska ansvaret för utomståendes fordringar på bolaget är solidariskt. Att ansvaret är solidariskt innebär att samtliga delägare har lika stort ansvar att betala oavsett vem av dem som har ingått ett avtal för bolagets räkning.

Vad gäller rätten att sälja sin del av bolaget är handelsbolaget speciellt eftersom bolagsmännen avtalat om att sinsemellan bedriva näringsverksamhet. Om en av ägarna inte längre vill vara med finns det beroende på antalet delägare kanske inte längre möjligheter att driva bolaget vidare. Ifall de kvarvarande delägarna inte finner någon lämplig köpare, som de kan tänka sig samarbeta med, blir konsekvensen att bolaget kanske måste likvideras.

Ett avtal mellan delägarna i ett handelsbolag behöver inte registreras hos Bolagsverket.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →