legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Aktiebolag

I ett aktiebolag har aktieägarna i princip inget personligt ansvar för bolagets ekonomi. Ett avtal mellan ägarna behandlar oftast rätten att överlåta sina aktier till någon utomstående person som inte äger aktier i bolaget sedan tidigare. Det är vanligt att aktieägaravtal ingås mellan alla delägare, men även mellan endast vissa ägare i ett aktiebolag. Ett aktieägaravtal behöver till skillnad från andra handlingar i ett aktiebolag inte registreras hos Bolagsverket för att vara gällande. Det medför den stora fördelen att innehållet i avtalet kan hållas hemligt för utomstående till skillnad mot exempelvis en bolagsordning som måste registreras och som därför alla kan ta del av.

I ett aktiebolag med ett fåtal ägare, till exempel ett familjeföretag, ett företag som ägs av kompisar eller ett företag som ägs av flera private equity-bolag är det vanligt att ägarna har utformat ett aktieägaravtal mellan sig. Detta gör man bl.a. för att minska risken för konflikter mellan ägarna men också för att skapa en effektivare styrning av företaget. Som aktieägare kan det vara svårt att förutse de övriga aktieägarnas framtida eventuella skiftande intressen eller åsikter, varför aktieägaravtalet även kan medför stabilitet.

Ett aktieägaravtal har verkan endast mellan aktieägarna. Avtalet har inget rättsverkan mot någon som står utanför avtalet, och inte heller mot aktiebolaget i sig. För att ett aktieägaravtal ska få avsedd effekt skrivs ofta in en vitesklausul i avtalet, dvs. en klausul om att den som bryter mot avtalet tvingas betala en summa pengar till de andra avtalsparterna.

Ett avtal mellan aktieägare innehåller ofta diverse klausuler för att skydda de befintliga ägarna till aktiebolaget, till exempel hembudsklausul, samtyckesklausul eller förköpsklausul. Klausuler är vanligare i mindre bolag, t.ex. i familjeföretag där det är önskvärt att behålla företaget inom familjen.

Så kallad hembudsklausul innebär att om en aktieägare har sålt sina aktier till en ny, utomstående ägare, har de övriga aktieägarna rätt att köpa dessa aktier av den nya ägaren. Hembudsklausulen är ovanlig i aktieägaravtal och brukar vanligen finnas med i bolagsordningen. Det har oftast sin orsak i att det oftast är en fördel om en sådan ingripande klausul finns med i den offentliga bolagsordningen som alla kan ta del av hos Bolagsverket. Därigenom kan de som är intresserade av att köpa aktier i bolaget kontrollera om det finns någon sådan klausul och undvika osäkerhet och onödiga affärer.

Desto vanligare klausuler i ett aktieägaravtal är förköpsklausuler och samtyckesklausuler. En förköpsklausul innebär att den delägare som vill sälja sina aktier måste erbjuda någon, eller alla andra aktieägare, att köpa aktierna innan han erbjuder någon utomstående att köpa aktierna. En samtyckesklausul innebär precis som det låter att övriga delägare måste ge sitt samtycke till att delägaren säljer sina aktier till en utomstående. Fördelen med en sådan klausul är att delägarna inte i förväg behöver bestämma vem som i ett senare läge ska få köpa bolagets aktier. Det ska återigen betonas att klausuler i ett aktieägaravtal inte får någon verkan i förhållande till aktiebolaget. Den som har köpt en aktie i strid med ett aktieägaravtal ska därför ses som aktieägare i förhållande till bolaget. Om aktier säljs i strid med aktieägaravtal medför det dock potentiellt avtalsrättsliga tvister mellan dem som ingått avtalet. Begränsningar i rätten att sälja sina aktier kan även föras in i bolagsordningen, då måste dock ett antal regler i aktiebolagslagen iakttas.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →