legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Avtal mellan flera ägare

När Du äger ett företag tillsammans med någon bör det upprättas ett avtal er emellan, oberoende av vilken typ av bolag det är och vilken verksamhet som bedrivs. Avtalet ska reglera ägarnas mellanhavanden vid driften av bolaget, reglera förloppet ifall någon i framtiden vill sälja sin del av bolaget och andra frågor som kan uppstå i ägarkonstellationen. I avtalet ska det tydligt framgå vad som ska hända i sådana situationer, vem som ska göra vad, vilket pris andelen ska ha osv. Ett avtal som upprättas mellan ägare är ett exempel på så kallad förebyggande juridik, en åtgärd som vidtas i förebyggande syfte. Utöver att Ni genom att upprätta ett avtal förhoppningsvis förebygger framtida potentiella problem, medför upprättandet att ni får anledning att tänka igenom saker och bestämma i förväg hur problem ska hanteras, vilket minskar risken för konflikter.

 

Hur går det till att skriva ett avtal?

Om Du och din potentiella samarbetspartner är överens om att äga, starta eller köpa ett bolag tillsammans och vill upprätta ett avtal mellan Er kan ni kontakta oss. Vid ett möte förklarar Ni vad Ni vill reglera i avtalet. Vi kan naturligtvis ge Er råd ang. vad vi anser att avtalet ska behandla men det är Ni som bestämmer. Det är viktigt att vi träffar samtliga inblandade för att utröna ”den gemensamma partsviljan”. Vi företräder då inte någon av er utan ni är då tillsammans vår uppdragsgivare. Det går naturligtvis bra att vi företräder endast Dig, men det måste avgöras innan vi åtar oss uppdraget. När vi fått klart för oss hur Ni vill att avtalet om ägandet i bolaget ska se ut, villkor och innehåll, upprättar vi ett utkast. Detta skickas till Er för synpunkter och/eller godkännande, varefter vi förser Er med var sitt exemplar för undertecknande.

Beroende på vilken bolagsform ert bolag har eller kommer att ha anpassas avtalet efter Era unika förutsättningar.

Vad ska Du (klienten) göra?

Det är viktigt att ni vet hur ni vill att ägandet i bolaget ska se ut och hur ni vill att avtalet ska reglera delägarnas rättigheter när det till exempel kommer till att sälja sin del av bolaget. Diskutera därför saken innan ni kontaktar oss. Ni kan naturligtvis även rådfråga oss om rättsläget och/eller om råd kring hur en viss fråga bör lösas.

Vad kan LEGIO göra för Dig?

Flera av medarbetarna på LEGIO har lång erfarenhet av att upprätta avtal i olika former, både för privatpersoner och för företag. LEGIO kan förklara för- och nackdelar med att upprätta olika typer av skriftliga avtal. LEGIO kan hjälpa till att identifiera potentiella problem för just ert bolag och era ägarförhållanden och vi kan naturligtvis även hitta lösningar på de eventuella problem som upptäcks. Beroende på förhållandena i ert fall och vilken bolagsform som passar er kan vi ge råd om olika villkor och klausuler i avtalet för att skydda bolaget och ägarna.

Därutöver kan LEGIO naturligtvis hjälpa till med att upprätta avtalet och närvara vid undertecknandet av detsamma. Vi kan även hjälpa er med att uppdatera eller förändra ett tidigare ingångna avtal.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →